Tuesday, 1 September 2015

Saturday, 27 July 2013

2013 NAPOLCOM EXAM RESULTS

Congratulations ong nindio mga lugod!

177833, PACAMO, BRIANNE PACTAO
177805, NANGIT, MELCHOR ZABANAL
167579, BACOSA, JESMAR ANDALES
045851, LABRADOR, PERLITA EDEP
171550, EDEP, RODEN VENER ARQUERO
177611, ANTONES, PEDRO, JR. CAABAY

Thursday, 9 May 2013

Tuesday, 7 May 2013

SB MEMBERS

For VICE MAYOR

POLL SURVEY FOR AGUTAYA

Friday, 7 December 2012

NEW TEACHERS

ADIER, EVERN ABELA
ADIER, LERNA PACHO
ADIER, MICHAELEDEP
DELOS ANGELES, MARIEL LUCKY FETIZA
EDRADAN, VERONICA NANGIT
MACEDA, NANETTE BACOSA
NANGIT, ANALYN PACTAO
OBLAN, RICHARDBACOƑGA
PACTAO, ASMIN PABLICO
 

Congrats! 

Monday, 16 July 2012

ABSENTEE VOTING


Nakabetang ong R.A. 9189 na ang tanan ang Pinoy ong abroad ig ang edad ay indi bumabak ong disi-otso ong oras tang eleksiyon ay pwede tarin. Personal dapat ang paning ong Philippine embassy o konsulada ang pinakamalenget. Dapat may passport ig mag-fill up ta Overseas Absentee Voting (OAV) registration form magalin ong COMELEC, may ga-download ong website nira. Ong mga pamagbarko, kailangan ta kopya tang seman's book.

Sunday, 15 July 2012

VIVA SAN JUAN BAUTISTA


CIVIL SERVICE EXAM RESULTS 2012

Congratulations ong da:

602 204891 GABASAN, MARK ANTHONY S 
608 202920 GACOTT, HANNAH LEI D 


Si Mark Anthony, 4th year Pol. Sci. student ong Palawan State University - Main Campus. Si Hannah BS Bio student ong Holy Trinity University.