Friday, 16 November 2007

Pantalan


Ang piktyur on dibabaw nagalin ong flickr.com. Medyo mapiyet tang pantalan ta. Siguro mandyan mejo mabuat-abuat da ka ay agobraen. Ang kalsada ta ya ra tang indi napadayon, sayang da tang naumpisan ni Mayor Dab. Pero siguro ang priority lang nira tang pantalan para pag natapos, madali ra lamang ang obraen tang kalsada.
Mejo malabo tang piktyur ni Khaled tang pantalan. Na tang pantalan komit ong may Tabang. Gademdemano tang Tabang, diba yadi tang galipat dun ay mapwersa tang teleg. Ang katep tang Barangay Hall tang Abagat lalabad ka. Astig tang Abagat, may second floor na tang Bgy. Hall nira. Sing fiesta nira last January napag-atindir o ka, yading handa. Ang high school ami pa napamiesta ami ka ong Cambian pero maski yo taga-Bancal, injo pa garanas tang fiesta tang Bancal. Mejo mapungaw.

Galenget da tang pasko. Balampa ang mga newly elected local officials mapagdesisyunan nira ang magpaandar tang Napocor ong simbang labi para maambeng.

Ang sinopay molik ong yaten, magekel among lagi ta costume mi para ong Masquerade Ball!

Indi ami mamaginimanan tani kung onopa engued ong Agutaynen tang Merry Christmas and Happy New Year? Gata'wanan mo? I-comment mo....

Friday, 9 November 2007

Thursday, 8 November 2007

DECEMBER DEADLINE


Ang piktyur ang na tang Diit nagalin on ni Ate Liz sing pagolik na last Holy Week. Astig da ka dun ong yaten, kung may Aguado tang Cuyo, may Bukid ang Pintol da ka ong yaten para ong Way of the Cross.

Deadline da pala tang Phase 1 project tang Simban. Asta lamang dapat December pero dayon-dayon ka ang pagrisibi tang simban ta tabeng ig donasyones. :-)