Tuesday, 16 December 2008

Mateo 6:14-15

Ig ganing pa si Jesus, "Mga agpatawaden mi kaman tang mga taw ang pamagkatalak ong nindio, patawaden amo ka tang Tatay mi ong langit. Piro mga indi patawaden mi tang namagkatalak ong nindio, indi amo ka patawaden tang Tatay mi."

Saturday, 13 December 2008

Crizelle and FriendsYo tangayo karin ni Crizelle, angay bato indio naimbeng atan? hehe.

Gatandano pa, primirong nasamit tang ganingen mansanas ong balay da sprintdasher.

May gailala mi ong litrato?

Thursday, 11 December 2008

Ang Sambalilo
Na siguro sambalilo tang mga atleta tang Agutayan. Initaw lamang ong binit-binit.

Saturday, 6 December 2008

Thursday, 4 December 2008

Spotlight: GlenfenderGlen Paul's Youtube Page

Regalo ni Klasmeyt!TE-MA: Onopa tang pinaka-indi-malipatan mong regalo ang naresibi mo sing pagadala pa ong high school may elementary?

click comments

Monday, 1 December 2008

Mabuat ang Listan

GAUDENCIO E. ABORDO MEMORIAL NATIONAL HIGH SCHOOL
ROLL OF HONORS


YEAR VALEDICTORIAN SALUTATORIAN

1970(CP) Lilia C. Laab Teofila Delos Angeles
(Voc) Maria C. Laab Rolly Edep
1971 Miguelita Z. Adier Elnora Bacuel
1972 Merlyn T. Caabay Zacarias C. Zabanal
1973 Lerna C. Laab Neria L. Cabaltera
1974(CP) Narcisa A. Abordo Welfildo C. Laab
(Voc) Regelia L. Baac Amparo Bacuel
1975(CP) Clarissa L. Cabaltera Merlita G. Yala
(Voc) Rogelita G. Radam Verginia N. Radam
1976(CP) Perlina A. Adion Natividad T. Caabay
(Voc) Ely Delos Angeles Luceno E. Nangit
1977 Evangeline C. Acain Elena Z. Dacuan
1978 Nellie Y. Aban Dores B. Labrador
1979 Electa Z. Dacuan Normita B. Yala
1980 Jocelyn L. Labrador Edmundo C. Acain
1981 Marina L. Cabaltera Elizabeth E. Cadlaon
1982 Elnora E. Nangit Marita N. Cadlaon
1983 Mercy Grace A. Gacott Nicolasa D. Paaco
1984 Alona E. Edep Livia L. Zabanal
1985 Rosely C. Baluyot Charina T. Caabay
1986 Helen A. Acosta Ma.Nora E. Cadlaon
1987 Rommel Joji A. Edep Chona Z. Caab
1988 Liezel L. Zabanal Marie Amelette A. Edep
1989 Mary Hope L. Jagmis Celita Y. Nangit
1990 Anabel C. Aban Cely C. Aban
1991 Diasy B. Laab Maribel Gacott
1992 Ruby C. Baluyot Arlene P. Cadlaon
1993 Dorla B. Laab Nanette Delos Angeles
1994 Rowena Z. Caab Lyniel A. Ceralbo
1995 Lowel T. Dacuan Tita Y. Aban
1996 Mery B. Solis Julieta Rambonga
1997 Rona Z. Caab Nadia Nerissa B. Larang
1998 Yvonne A. Ungui Marty L. Pagdulagan
1999 Francisco Andolecio B. Larang Bernard M. Cabaltera
2000 Bobby Bryan L. Baaco Nathaniel A. Ungui
2001 Zenaida O. Zabanal Laila T. Dacuan
2002 Elmer L. Edep Jr. Felix L. Llamera
2003 Randy Rulf G. Radam Jessa Joy O. Llanzana
2004 Philip Steve B. Edep Joselito N. Llavan
2005 Agnier N. Yala Nieva B. Paaco
2006 Jesmar A Bacosa Pedro C. Antones Jr.
2007 Rea E. Atega Jerryharra A. Ong
2008 Jerick A. Caab Asmin P. Pactao
2009
2010
2011 Evan Hazmin D. Raguin Aileen Joy Pactao
2012 Dennis P. Bacosa Emma Katrina D. Gacott
by Badiang

Sunday, 30 November 2008

Espesyal ang Bisita
Ang Tatay may ang ana na. Bato agmalen ka tang mga taga-Agutaya si GMA?

Litrato nagalin ong ni sprintdasher may ni Ms. GAMNHS.

Thursday, 27 November 2008

Bibingka?Ala pisik da. Diba may ugali ta ang mga may ga-dang ge-ley ang pamangan, magang anda ray mamisik. Mag-ineyakan da.

Primirong nasamit ta ganingen bibingka ong Villa Fria. Ge-leyo pa pagtuldok ong Villa Fria tang auntie amen, mga golik agbagaten amen, pirming pasalubong na bibingka. Kaso parting bersyon.

Tuesday, 18 November 2008

Ong May Central
Gatandano tang kudal ang na ong teled tang Central School. Gailala mi ka kung danopa tang mamolang asia?

Sunday, 16 November 2008

Mga Ba-long Maestra

Congratulations ong mga ba-long maestra tang Agutayan!

ABAN, CHERRY
ABELA, JANETTE ADION
ABELA, JELYN ADION
ABORDO, LECHELL CABANGCA
ABON, EXIQUIL ZABALO
ADIER, LEAH MAE EDEP
ADIER, MARJORIE OBLAN
BAAC, NELIA ADION
BACOSA, RONA CABANERO
BACOSA, RONA CABANERO
BACOSA, ROSELIE ABEJO
BACOSA, SULITTA ADIER
CASAMPOL, DELSON
CASAMPOL, DELIA
EDRADAN, AMANDO JR ABIQUE
EVIO, MA CRISTINA OCAS Import!
LABRADOR, MAGDIEL BACOSA
LATUBE, REALYN CAABAY
LATUBE, RICTHMA ZUMARAGA
OBLAN, FROILE
PAACO, ANIELYN
SALAMAGOS, JOSEPH
QUIMAY, LINZIE
ZABALO, JULIVIE ABUS
ZABANAL, MILITA LLAVAN


Gapansino lang, yading taga-Villa Sol ang agsuertien ong Teacher's Board. Siguro mababait tanira ig madederep ang mamag-adal. Aloyan amo tang Ampoan ta ong napilik ming karera. Na magsirbing challenge ong nindio, ang pagkabetang tang pagturoldukon on yaten ang banwa. Balampa magampanan mi ka ta osto ig ma-inspire tang mga mamola ong nindio. Ganing ngani tanira, Teaching is the noblest profession.

Para ong kumpletong resulta tang exam, isitaen mi tang www.inquire.net

Friday, 14 November 2008

A-oy, Molika ra

A-oy, yadi onong natondi mo,
nagpakiloa pa tang tambalang.
Partiay ka tang bayad na,
gatoboko ra, mate-beka,
anday pamangano,
pama-dolpa-dolo ra lamang.

Pagpadamelo tang emeto,
basta lamang may i-bo.
Molika ra kay, A-oy,
itaben malobot tang initan mo.
Ang porta pirming abirto;
abrian mo tang kaldiro,
maski kalem anday itaen mo.


A Collection of Poems In Agutaynen, Filipino and English by
Peregrina A. Rauto Llavan
with illustrations by Joseph Z. Llavan

Anda ray litrato ang ma-post. May mms da ka rin tang Smart ong Agutayan, anda pa ka siguro ay matakong magpaekel obin belag pa ta activated. Mga may istorya mi atan, balitang Agutaynen, litrato, mga paimod, obin mga anunsio, ipaekel mi lamang on email add tatin, iheartagutaya@gmail.com.

Salamat. [bucao]

Thursday, 6 November 2008

TE-MA

Onopa ong Agutaynen tang medyas/socks?

Thursday, 23 October 2008

Baka "B"Na tang ganingen silik.

Naba-yano ong mga mola ong yaten tang bitalang na, uso ong Diit. "Baka B. Dating beyeg, nagbago lang."

Gademdemano pa tang high school ami pa, ang usong kantiyaw/ekspresyon tang mga kabatan, "Wowie!" Siguro monopa ang oras ang asi, ang sikat da Wowie ni Juday. Pirming agpalwa ong betamax ong kumbento, mga pelikula nira. "Wowie!"

May atan pang "Sino ba naman ang ayaw ng konting lambing?" Paulit-ulit ang naba-yano sing pista ong mga basketball announcers.

Patapos da tang FINAL GAME between Bancal All-Star and Villa Fria, ganing tang annouoncer, last 20 seconds. Oman mitegan tang mga taw. May mepet ang katepado ganing, "aruy si mo-ya amo pa gaintindian mi sing mga seconds ang asi. Yo anday kalibutano."

Saturday, 18 October 2008

Ang ParadaMo'yang labi.

Nang litratong na maski siguro anda ray aningeno mamaginintindian ita ra?

Gailalao sia tang mga pamanalyud ang asia, ang ge-leyo pa agbuateno ka. Ang ganingen nira ong English "Shortcut"... onopa ong Agutaynen?

Ang guilty ta rin mga taga-Bancal siguro. Kada parada, may pag-shortcut talaga ong kantong na ong ka-ngan.

Bucao

Friday, 10 October 2008

TE-MABaybay ong toga tang simban.

Te-ma. Mandian may pakayam tang GAMNHS. Naba-yano may cheering competition, masinlo ono tang entry tang GAMNHS-Concepcion. Ee, Barangay Concepcion, may GAMNHS Annex da don. Inayo lamang mga katabid pa ka tang domang annex - Bisucay, Balaguen, may Rizal. Maambeng din si. Kaso gaberengo, monora bato tang Athletics, ongayra mamanikad tang mga runners mga sementado ra tang oval ong plaza ta? :-)

Ang te-ma, onopang takon nag-abri tang GAMNHS (formerly ANHS)?

Tuesday, 30 September 2008

BatingtingJuly 3-4 tang pista ong Bancal. Kapistan ni Apostol Santo Tomas, ganing tang istorya, napilik tang mga taga-Bancal na para ong pangandeman ong dating kapitan, si Lolo Omay. Belag ta mashadong maambeng tang pista. Medyo kapos tang oras tengued katatapos lang tang town fiesta, June 24, 2008. Na ang nag-champiion ong Men's Basketball, maski anda dun tang tang lawit ang si Khaled, ang Bancal ALL-STAR pa ka engued. Undisputed. hehe. With Coach Tony Tacob. hehe. Tanandia tang pagtotok tang uniform tang COACH, pati tanandia ka tang nagrisibi tang trophy may ang premyo sing awards night, simpri with matching SPEEEECH!

Nalangga tang camera, kadoro ka rin ang litrato tang kayam tang basketball may ang ice cream. Kabenta-bentan. Kaldaw-kaldaw tang pila tang mamola ig mamepet.

Na komit lang on cellphone. Batingting sing pista don ong yaten, ong may binit tang balay da lolo omay. Astig tang Globe [free ad da na], "Abot mo ang Agutaya [este] mundo." May batingting ka tang Smart. Oi pwede ra para tang mobile internet mandian dun [smart lang]. Animan ang mga tao dun familiar da ka ong ganingen nira "MMS." May mga computers da ka ong munisipyo, pati mga mga laptop da ka, taben pirapang kaldaw magka-internet da ka dun. Indi ra ka paori tang banwa ta. Ong GAMNHS nabuay da may computer, piro ang mamola indi ka ma-access ang tanan. Ang free access to all, ang TV ni Sir Oringo. Labi-labi yading mamola ang tetelek ta TV ong school.

Yadi pang arayuson ta rin. E-mail amo lang for suggestions, comments, contributions, etc. iheartagutaya@gmail.com

Kereketeng - Paninga lang ong A.K.A. post para ong mga alias. Salamat and Welcome!

Friday, 12 September 2008

Ang Tura-Tura ni Pareng Ab
[Driver: Abner Avancena]
[Operator: Sir Jess Nangit]

Ang tura-tura ni Sir Nangit dorwa. Puro si Pareng Ab tang pag-drive [classmate o si Ab]. hehe. Ang tura-tura yang pinaka-primirong ppampasaherong talayan ong Agutayan. Pagkarga ta langay pagalin ong bukid, pamasada papaning ong Villa Fria may VIlla Sol. Natayo ka ong tura-turang na sing nangatapusan ami ong VIlla Sol. Makaeled piro exciting. Maambeng ang lulungga-lungga ita ong kababa-wan. hehe.

Monday, 4 August 2008

Jasmine the Mermaid


Mabael ang Paggegma tang Dios

Animan, tenged lamang ong mabael ang paggegma tang Dios ong mga taw ong kalibotan, sindol na tang bogtong ang Ana na, agod ang maski sinopay magto ong nandia indi mapatay, kondi magkatinir ta kaboing anday kataposan. Juan 3:16

Wednesday, 30 July 2008

May tatang Maistra

May tatang maistra ong tokaw,
Ang ka-kawa-kawan ang nagpabo-kad tang isipo;
Tanandia tang agmalenong maistra ong primero grado.
Gata-wananong mepet da si Madam mandian,
Piro ong isipo ang gabo-wan ay ang itsora nang
Mola pang kasinlo-sinloan.
Konsoilong pa-dekan mga magolag ang paglibot,
Ang pagetel ta maloay tang kabala tang mga klasmitong
Mairingal, masiadong maraolag;
Kalalakan tang sinangoni naasta mga kakay,
Mga tata-lib kabanglo tang gabo-wan.

Indi ami naboay ang naintindi tang liksion,
Dorong kaklarong magbitala, madaling intindien.
Indi paginiteg, obin gasilag ang pario ta domang midio liyon;
Kaosay ang maistra, gileg ong yamen ang pagkayam.
Paginimod, pagtayaw, midio parario ami lamang,
Paborito amen tang mga istorya na.
Tata rang dailanang agmalen amen tanandia,
Gapoaw aming panalakinep,
Ang pagtay ami ong mga barko may iroplano,
Yading sina-liban amen-
Ang malala-bang ang talsi, mga bokid may patag,
Kinabot amen tang mga inadian may siodad.

Nagalin ong banoa tatang mapongaw ang kaldaw,
Gildaweno ra ka rin ong yadoang nanayo,
Ang isipo ponok ta masisinlong andemanano,
Asing molao pang maistrao pa si Madam.
Anda rang pisan ay gabalitano ong nandia;
Solo naming masisinlong andemanan,
May ang mo-yang kostombring pinaita na,
Ang mas pa ka mal ong tanan ang manggad;
Ang ipatoblio ka ong mga anao agod mangamalamad.


Nagalin ong: Ginotay-gotay
ni Peregrina A. Rauto Llavan
Ang librong na ni Mrs. Llavan ay may illustrations ni Joseph Z. Llavan

Thursday, 24 July 2008

Baybay

View tang pantalan ong may baybay tang Bangcal.
Masinlo ra tang pantalan, pwede ra matampet tang mga mababael ang pumpboat maski pela. Puera lang mga mapalet, medyo marisko pa. Dulangan pa ta another 100 meters, pwede ra siguro tang Sea Journey (ang barko ni Serrano ong Cuyo na pag-biyahe Cuyo-Manila). Ang mga pumpboat mandian don, boi pa ka tang Litoy, John Mark, may ang "for official use only" Sea Rover. Ganing tang istorya indi talaga pwede tayan ta belag ta municipal official. Don pa ka tang Jennibeth tang mga Cadlaon ong Villa Sol, may ang Regina Mae tang Villa Fria. Piro ang regular ang pag-biyahe ong Cuyo, Litoy may John Mark. Liminawig da tang pasahe, P200/taw.

Saturday, 19 July 2008

Ang Pantalan

Ang pantalan.


Wednesday, 16 July 2008

Mutya ng Agutaya 2008


I'm back! Excited lang mag-post. hehehe. Na ya lang tang tambilog ang litrato ni Bb. Rolyn Joy Rambonga Bacosa, "proud to represent the heart of Agutaya, Barangay Bangcal!", according to her. Indi nalitratoano tengued yo tang nag-host tang Pictorial Presentation may ang Pageant Night. Sayang. Taken from a mobile phone. Nadegana tang Best in Long Gown, Best in Swinsuit, Best in Talent, Best in Millennium Wear, Best in Casual Wear, and the Mutya ng Agutaya 2008.
More pictures coming.

Saturday, 5 April 2008

Makaeled [Scary]


Mintras agtelekano tang mga litratong narin, tanga-bitalan lamang tang gaisipo,


"WORLD CLASS"Piro mintras agtelekano tang mga litrato, may mga mola ang timana-lib ang nagaita tang litrato. Namansilenget, ganingo bato pinansinloan ong litrato, ganing tang tambilog ong nira, "Nakakatakot!" [Makaeled]

Angay bato si tang nabitala tang mola? hmmmm...

Abir mga yawa kaman Agutaynen ang matod, gata-wanan mo kung ongaypa tang logar ang na?

Rosas

Kasisinlo tang mga litrato ni kuya benjie. Na mga indio pagkamali, rosas ni Lolang Pans. Medio may agboaten ang kapya ong background, sigoro na Mal ang Kaldaw. Ong may kanto na tang Bancal ong centro. Ang balay ni Kgd. Bacosa [dating balay da Sir Agliam] lalabad ka. Yadi rang balay ang bino-wanan tarin. Ang ge-leyo pa kumpleto pa, magalin ong balay amen, ta-libano tang balay ni Lolong Oloy, oman ang tindan ni Lolang Mely [paboritong bakalen tang kending paglebat may ang avocado na], oman ang balay ni Lolong Damian [mga gatandano pa, sing gege-ley ami pa, tanandia tang siminabat ong yen sing pane-mao tang oras, ganing tanandia "Alas koting paramoning."] Oman yadi ra tang nagpa-uso. Dadaton tang balay da Sir Agliam. Tanira tang katokaw-tokawan ang may Betamax. Don ami tetelek ta pelikola. Don o ka primirong nasamit tang ganingen Mansanas. Oman ang balay da Lolo Omay pagtaralongan tang balay da Lolong Angs. Ang ge-leyo pa don pagkayam ta Majong da Lolo.

Kambeng ang balikan tang nontokaw. Ang ge-ley ita pa, pagkayam ita lang magapon ong kalsada. Mama-dol ta piso [siang mababael ang kalawag] ong da Lolo oman ibakal ta caramel ong tindan ni Lang Pans na asta mandian asi pa ka. May caramel na pa ka. Don o lang pamakal ta caramel ay malemek tang gabakalo don. hehe.

Ipalwa ra pala manjang April 30 tang Ploning. Initaw ra tang poster na ong SM. Telekan ta ay sia katabid ka tang kultura ta. Indi ita mapaning ong domang logar mga belag tang Cuyo.

Mga may articles/jokes/pics mi, patigayon lang ang ipaekel ong iheartagutaya@gmail.com

Ang Ugak

Thursday, 20 March 2008

Inogatan ni Jesus tang kakay tang mga sinagpan na


1 Bispiras da tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil. Gata-wanan ni Jesus ang kiminabot da tang oras ang magalin da tanandia ong kalibotan ang na agod magbalik da ong Tatay na ong langit. Impisa ong primiro ginegman nang pisan tang mga sinagpan na tarin ong kalibotan, ig mandian agpaita na ra mga monopag kabael tang pagmal na ong nira.
2 Ang labing asi, pamanapon da Jesus aroman na tang mga sinagpan na. Si Judas, ang ana ni Simon Iscariote, pinaisip dang lagi ni Satanas ang traidoron na si Jesus. 3 Mandian, gata-wanan ni Jesus ang sindol da ong nandia tang Dios ang Tatay tang tanan ang gaem. Ig gata-wanan na kang nagalin tanandia ong Dios ig ong Dios ka magbalik. 4 Animan asing pamanapon tanira, dayon a
ng kimendeng si Jesus, oman nagloat tang lambong nang panta-paw ig nangampit ta toalia ong awa na. 5 Nagtayon tanandia ta wi ong planggana, ig nagimpisang nagogat tang mga kakay tang mga sinagpan na. Kada maogatan na, agtrapoan na tang toaliang aggampiten na ong awa na.
6 Pagalenget ni Jesus ong ni Simon Pedro, ganing si Pedro, "Gino angay yawa ray magogat tang kakayo?"
7 Siminabat si Jesus, "India pa gaintindi mandian tang agboateno, piro maintindian mo ka enged pira pang kaldaw."
8 Ganing ong nandia si Pedro, "India ka enged papagog
aten ta tang kakayo!" Piro ganing si Jesus, "Mga india magpaogat tang kakay mo ong yen, maliag yaning india enged ma-pen ong yen."
9 Animan ganing si Pedro, "Gino, mga maning atan, belag lamang tang kakayo tang ogatan mo, asta ra ka ang kalimao may ang kolo!"
10 Siminabat si Jesus, "Ang napandigo ra, limpio ra tang bilog ang sinangoni na, ig anda ray ang ogatan poira lamang ong kakay na. Limpio amo ra, piro belag ta yamong tanan." 11 Minaning si Jesus ang belag ta limpio tanirang tanan tenged gata-wanan na rang lagi mga sinopa tang magtraidor ong nandia.
12 Pagapagogat ni Jesus tang mga kakay nira, nagtok sing oman tang lambong na ig nagbalik ong lamisan. Ganing tanandia ong mga sinagpan na, "Onopa? Gaintindian mi mga onopay maliag yaning tang bindoatong na ong n
indio? 13 Aggoyano nindio ta Maistro ig Gino, ig tama amo, tenged yo Maistro ig Gino mi ka kaman. 14 Mandian, mga yo, ang Maistro mi ig Gino, nagogat tang kakay mi, dapat mamagogat amo ka tang kakay tang kada tata may tata. 15 Binoato narin bilang alimbawa agod sia tang patoladan mi. 16 Agganingo ong nindio, anday torobolon ang mas alawig ong agalen na, ig anda kay sinobol ang alawig ong nanobol ong nandia. 17 Mandian gaintindian mi ra tang mga bagay ang na, animan mga boaten mi, masoirti amo.


Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004

Wednesday, 19 March 2008

Tuesday, 18 March 2008

1748


TAGUMPAY!


Mabael ang salamat ong ni ate fe aban bernardo ong pagpagna na ang i-tang ta tang mga litrato tang Agutaya komit tang katawa na, si Kuya Benjie.

Nagalin tang mga litrato ong website ni Kuya Benjie pero indi ra i-tang o ta rin. Monopa may domang pagkomit tang litrato ang indi paglisinsiya. Ba-lo ipost o ta rin, napansin mi, agbetangano ta Courtesy of _ _ _ _ _. Pareho tang mga sunset pictures ni nibagla may ni atty. dorz para maski monopa ma'dol ta ka tang kredito ong may nandia tang litrato.

Yadi pang litrato ni Kuya Benjie pero amat-amaten ta lang para tagumpay.

Kung may mga gatalok mi atan ang mga litrato, articles, mga jokes ang pwede ibetang ta tarin, patigayon mi lang ang ipaekel ong email ta, iheartagutaya@gmail.com


Proud Agutaynen!

Mal ang Kaldaw

Oldan mi ka tang mga pama-dol ong nindio, ig mga komiten tang domang taw tang maski onopang gamit mi, indi ra bawien mi. Boaten mi ong masig ka taw mi tang onopay galiliagan ming boaten ka nira ong nindio. Lucas 6:30-31
Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004


Onopay gademdeman mo kada Mal ang Kaldaw ong yaten maliban ong manok-manok [binoat ong daon ta niyoy] ni Lolang Panya don ong kapya tang Bancal, oman para'kawan tang mga taw ang makomit tang manok-manok ba-lo luma-ted ong dobaling kapya tang prosesyon. Obin palitaw da Tay Gali ong abuat?

Friday, 14 March 2008

Class of 2008


Grew up in a small town
And when the rain would fall down

I'd just stare out my window

Dreaming of what could be

And if I'd end up happy

I would pray

I'll spread my wings and I'll learn how to fly.
I'll do what it takes till I touch the sky.
Make a wish, take a chance,
Make a change, and break away.
Out of the darkness and into the sun.
But I won't forget all the ones that I love.
I'll take a risk, take a chance,
Make a change, and break away

Galenget da tang bakasyon, masinlong balikan ta tang timpo ang yaten ang graduation.

Gadendeman mi pa tang kantang nagpa-i'yak ong yaten asing graduation?

Abir telekan ta ngani mga yawa tang guest speaker ong GAMNHS, onopa bato'y anigen mo ong mga mamolang mamagtapos mandiyan?

See full lyrics of the song BREAKAWAY by Kelly Clarkson

Monday, 3 March 2008

Kontinto

Ong bagay, ang taw ang matod ang madinioson ig kontinto ong pagkabetang na, degen na pa tang manggaden. [1 Timoteo 6:6]
___________________________________


Monday, 25 February 2008

Madam! Madam! Madam!

Galiagano lang ang temaen ong nindio mga sino pay Magic 5 Madams mi ong Elementary may High School.

Paki-comment da lang para mas masinlo tang arampangan ta. lols.

Tuesday, 19 February 2008

Saturday, 9 February 2008

Agbelatan ita ig agpilayan...Lemenget amo ong yen, yamong tanan ang agbelatan ig agpilayan, agod palinawaen amo yen. Magtoman amo ong mga tobolo ig magadal amo on yen, tenged yo mapinasinsiaeno ig dibabak ta nem. Ong maning don, maenayan amo enged. Tenged madali lamang tomanen tang mga tobolo, ig malakan lamang tang tarakanen ang i-dolo ong nindio.

Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004

Sunday, 3 February 2008

Agmalenayen[?]

Onopa ong Agutaynen tang I Love You?

Saturday, 2 February 2008

Ang palimbawa natetenged ong pampalsa ta tinapay

Ganing pa si Jesus, "Ong aypa pa ikompara ta tang inadian tang Dios? Kapario na tang pampalsa ta tinapay ang sinampora ta tatang babay ong tolong gantang ang arina. Maski ge-ley tang pampalsa, minalsa tang bilog ang minasa." Lucas 13:20-21


Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004

Tuesday, 29 January 2008

Friendster Comment Part I

 • steve
 • Posted 01/29/2008 1:56 am
 • !!!!!AGUTAYA???HOME OF THE MOST PRECIOUS BLOODY MIND!!!HAIL AGUTAYA!!!CHEERS PARA ONG YATEN ANG TANAN ANG PAGMAL ONG BANWANG INDI MABUWANAN MASKI NINOPA!!!!DAPATA ANG MALEN MASKI ONG SADILI MO LAMANG TENGED TANANJA TANG TOKAW ANG INITA MO SING MOLA PALAMANG...


  TALSI ANG DUROG LIMPYO INDI MALIPATAN
  MGA MAGALIN ONG BUKID MANGALAP TA SIRGUILAS
  SIKAD ANG LAGI DUN ONG MAY DANGKALAN
  LUAT TANG TSINELAS SABAY EPENG ONG TUBOG ALENET ONG ALALAN...
  SI LAMGAN TANG YEN ANG MA SHARE..HELL YEAH!!!!!
 • Carol
 • Posted 12/31/2007 6:26 am
 • HAPPY NEW YEAR ONG TANANG AGUTAYNEN!!!

Monday, 28 January 2008

Pagkomosta-Pagsalubong-Greeting Part 1

1.
A: Ariapa nagalin?
F: Saan ka galing?
E: Where are you coming from? [Singular]

2.
A: Ariamo pa nagalin?
F: Saan kayo galing?
E: Where are you coming from? [Plural]

3.
A: Ariapa paning?
F: Saan ka pupunta?
E: Where are you going? [Singular]

4.
A: Ariamo pa paning?
F: Saan kayo pupunta?
E: Where are you going? [Plural]

5.
A: Atan lamang.
F: Diyan lang.
E: Over there.

6.
A: Paningo ong nindio.
F: Pupunta ako sa inyo.
E: I am going to your [place].

7.
A: Mo-yang damal-damal.
F: Magandang umaga.
E: Good morning.

8.
A: Mo-yang ko-to.
F: Magandang tanghali.
E: Good noon.

9.
A: Mo-yang apon.
F: Magandang hapon.
E: Good afternoon.

10.
A: Mo-yang labi.
F: Magandang gabi.
E: Good evening.Nagalin ong librong Mga Bitalang Pangaldaw-kaldaw/Mga Salitang Pang-araw-araw/Everyday Words and Expressions: An Agutaynen-Filipino-English Phrasebook Summer Institute of Linguistics, 2000

Magpailala ka, lugod!

Ong Agutayan labi pa ong centro don ong Bancal, may grupo ta mga kabatan. Mga ngani pamagtarabidan ig pamagbaragatan ami don ong may kanto tang plaza ong may dating balay da Tay Twing [Luis Ponce de Leon], obin don ong may kanto tang balay da Tay Oloy Edep, doro kambeng tang iristoryan. May atan ay boatan amen ta a.k.a. tang mga tao ang ga-topic amen.

Sing pagoliko ang nagta-lib ang takon, don pa ka tang domang tangay ta. Nakabotanong pamagpongko ong kanto. May naba-yano ang a.k.a., Microsoft Excel may Bob Marley... pinsinoano kung sinopa, si pala da nanay da ni tatay tang ag-topic-en nira. lols. Gailala mi si Uncle Nanding ang may nandiya tang Talipapa? Medyo ang goy nira ong nandiya Magellan. Si Nong Gil Bacosa, Puyat.. ay Gil Puyat! Si Kuya Arthur ong Villa Fria mga gingabot ong lansangan maeng ang lagi tanira "Sia ra si McArthur!" Yadi pang alias/a.k.a. tang mga taw don ong Bancal. Diba kambeng!

Mas mambeng kung pamagirilalan ita? Mas mambeng ig mas dorong maistorya ta mga kailala ta tang tata may tata?

Ang CHAT BOX tani ong binit maski sinopang bisita pwede magbetang ta comment. Pero siguro magbetang ita ra ta rule. Mga ba-loa ang bisita tang site, pwede don ong CHAT BOX. Pero ang mga dati ra, mas masinlo ang mamagistoryan ita don da ong comments.

Pansino lang si nibagla, benz, may si niandaw lang tang gapagbetang ta comment nira pero si nibagla pa lamang tang napagpailala ong A.K.A.

Indi ita mamagereyakan tarin tenged ang site ang na para talaga ong yaten ang mga Agutaynen.

Siguro animan anda ay pagbetang ta comment ong kada post, anda pay gmail account mi, noh? Binoato talaga na requirement tang may username and password para anday mag-anonymous. Patigayon amo mag-boat ta gmail acount mi para mas mambeng tang iristoryan ta.


Welcome tang tanan ang mag-contribute ta articles, posts, jokes, litrato, mga te-ma, pasigemsigem... ipaekel mi lang on iheartagutaya@gmail.com.

Salamat.

bucao

Sunday, 27 January 2008

Mga Itay Pamagirimbeng


Mga itay pamagirimbeng, pamagirimbeng, pamagirimbeng.

Mga itay pamagirimbeng, doro kambeng.

Tangay mo, tangayo. Tangayo, tangay mo.

Mga itay pamagirimbeng, doro kambeng

Ang kantang na nagalin ong Kantang Pedengeg Ong Dios, SIL.

Asing pagoliko ong yaten ang nagta-lib ang takon, Christmas 2007, may initaw ang casette tape and CD ni Fr. Jo'Ed. Collection tang mga compositions na, katabid don tang AGUTAYA MARCH. Agsinloano ta pisan ong kantang asi ig bagay talagang boaten ang opisyal song ong Agutaya. Mga sinopa ay gailala mi ang nabakal ta tape/CD ang asi, i-share mi ka. Pero ba-lo siguro mabetang ta tarin ong site ta, may mga legalities pang talongaen ta, diba Atty. Nibagla? Kailangan amen tang niong expertise ta.

bucao :-)

Saturday, 26 January 2008

"Tabang, nagke-keb ami!"

istorya ni bucao

Ang napa-let ong ni Uncle Steve, dorwang mapopostora, makokodong ig alalawig ang mga babay. Da Ate Missy ni Ate Gail.

Asing molaw pa, namagbiyahe tanira ong Diit para mamisita. Pumpboat ni Ex-Mayor Edep tang tinayan nira katabid da Daisy Laab, Naida Edep, Ex-Mayor, may si Nong Rey Solis [ang asta napaning ta Manila indi ra nabalik ong Agutayan].

Doro kapalet tang timpo ang asi. Tenged indi pa guso tang cellphone nontokaw, anday medyos para matawanan tang gatabo ong kalalaodan. Labi ra si, may pamanolok ong enasan, nakibot ang may pa-goy ta tabang. Ganing, "Tabang, nagke-keb ami!" Si pala si Ate Gail and Ate Missy. Ang binoat nirang gabayan, container. Nangaboan tang mga aroman nira ong pump boat ang lolotaw-lotaw. Si Nong Rey kiminapay ka rin uno katabid da Ate Missy, kaso nagbalik ong pump boat.

Oman pagaramal ba-lo pinambalikan don ong may pinagke-keban nira. Ba-lo pa nangaolik ta banoa.

Na inistorya lang ong yen ta tatang tangay. Tenged molaw pa sing pagatabo. Kaiteg tang nem tang dorwang Americana diba? Ong pagtetengan da tang Diit may Agutaya si natabo pero nakaya ka nira ang kapayen pabalik ong banoa, ong labing buat.

May istorya ngani don ong yaten ang mga kana uno indi geldan ong mangalok, pero geldan tanira ong kiro.

Yawa, pagpareta ang may mangalok? Naita ra ta lalayog ang kosi? Naita ra ta tanggar? Ta pag-tumbling-tumbling ong kamalingetan? Tara, magistoryan ita..,

Dengeg

Pabetang ta, mga inimbitara tang maski sinopa ong tatang kombida, india mamilik ta kalarongan ang para ong mga taw ang importanti. Itaben may inimbitar nirang mas gilalaen kaysa ong nio. Oman ang mainabo, palenget tang nangimbitar ong nindiong dorwa ig aningena nandia, 'Ipalogot ta kang lagi tang kalarongan mo ong taw ang na.' Ong maning don, mapaeyaka ig ma-tanga don ong kalarongan ong binit. Mo-ya pa, mga aggimbitarena, dona kang lagi komarong ong kalarongan ang belag ta masinlo. Tenged mga malenget tang nagimbitar ong nio, maning tanandia, 'Tangay, tania ra lamang komarong ong tokawan!' Ong maning ta na, mabael tang dengeg mo ong talongan tang domang mga bisita. Tenged ang pagpalawig tang sadili na, ipababak. Ig ang pagpababak, tanandia tang ipalawig. - Lucas 14:8-11
Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan). WPS 2004.

Friday, 25 January 2008

CHAT BOARD

18 May 09, 20:04
aing_panzkie: andamal c mga kalugudan
18 May 09, 18:09
bucao: good night
18 May 09, 16:17
khaled: moyang koto mga lugod kusmta ra si pantalan ayra
18 May 09, 15:01
togan: magang ita ka..indi ta matako tang goyan ta..hehehe
18 May 09, 14:59
aing_panzkie: nagkailalan ami ka pero indi ami ra matako ang magusoy tang goy
18 May 09, 14:56
aing_panzkie: heehehe! c kalugudan amen pa ong cadlaon
18 May 09, 14:56
aing_panzkie: aw. nagbagat ami tani pto...
18 May 09, 13:11
togan: ee.gaelalaw si manang aing_panzkie
18 May 09, 12:04
aing_panzkie: mu-yang damal damal manang togan
18 May 09, 11:19
aing_panzkie: c manang zenaida cadlaon bacongol... m,ay gailala bato ong ninjo mga lugod?
18 May 09, 10:38
aing_panzkie: may nabagatong taga banua tani.... cadlaon tang apelyido na.. mambeng ong pamasio.. hehehe! Lugod monopa c
18 May 09, 09:46
togan: moyang damal damal ong yaten ang tanan...
18 May 09, 08:58
aing_panzkie: mu-yang kalwad ong tanan.... tuma'libo kay
18 May 09, 08:52
bucao: kareketeng may sikad-sikad, welcome! Salamat ong pag-register.
18 May 09, 08:51
bucao: sikad-sikad magpailala ka... Mo-yang damal-damal!
17 May 09, 20:41
sikadsikad: mo-yang labi ong ninjong tanan, mabael ang salamat ong tanan ang naisip tana. kumusta ra atan sheik barter.
17 May 09, 18:20
nibagla: Maglesed da ta pamangan mga maning ta sya ang indi ra ma predict ta tang tempo tang kalibutan. Gonora lamang bato tang mga logod ang pag asa lamang ong kuma?
17 May 09, 18:19
nibagla: Balita o, indi napamag dolok tang mag logod ta ong Agutayan ay ABril pa lamang kiminuran da. Lebay da tang mga ayo, indi ra pang detan
17 May 09, 18:18
nibagla: kumusta mga logod. Makuran tani ong Puerto. Medyo parti ra talaga tang tempo mandian, pauman uman da. Epekto ra siguro tang global warming
17 May 09, 18:17
nibagla: Kumusta Kereketeng. Atan na ra pala ong Laguna?
17 May 09, 15:16
a-oy din:
17 May 09, 15:15
a-oy din: magpatay ami t kambing
17 May 09, 15:14
a-oy din: bday ni tatay ong damal paing amo tni minara
17 May 09, 15:12
a-oy din: ba-lo trin arira tng doma
17 May 09, 15:12
a-oy din: mo-yang apon
17 May 09, 15:11
a-oy din: mo-yang apon
17 May 09, 07:27
bucao: Mo-yang damal-damal! Kasinlong pama-yan da ate missy ni ate gail sng msmsg-Agutaynen. Mo-yang damal-damal!
17 May 09, 02:28
khaled: asahan mi mga logod 2014 a.k.a shiek barter kandidato para mayor tang banwa ta haah
16 May 09, 21:24
sheik barter: mga magtiwala tang mga lugod may mga ginikanan ta ong yaten anday problema. mga ong ni Ke-tong ala batok indi mi-yak.
16 May 09, 20:38
sheik barter: kereketeng musta ra? naulik da medyo c Kap? permia mi ka taning pag ampang. musta ta liwat mo?
16 May 09, 19:36
kanolnolan: muyang labi mga kalugudan...manong khaled kmusta amura atan?
16 May 09, 18:23
khaled: kaman alinget da tang bakasyon da nopa batoy kumandidatong mayor mandian anda pay balita malamang si shiek barter hahah
16 May 09, 08:45
bucao: para maambeng...hehehe
16 May 09, 08:45
bucao: Maski indi mashadong pamisita tarin... balampa mabasa mo ka! hehe. Mimbenga ka baya ta rin para indi maambeng!
16 May 09, 08:44
bucao: Happy Birthday ong ni PrinceHarry.
16 May 09, 08:20
bucao: Yo!
16 May 09, 08:11
aing_panzkie: mu-uang damal damal ong tanan... mambeng da kaman tarin ah... panyadi ita ra.
15 May 09, 20:55
kereketeng: ay pasensya, yara pala tang GAMNHS
15 May 09, 20:53
kereketeng: may te-mao din, syang ong picture yara tang gate tang elementary ong lansangan? medyo nabbuay yo rang indi gaulik ong yaten. salamat.
15 May 09, 20:51
kereketeng: mo-yang labi.
15 May 09, 17:41
aing_panzkie: tabilan kumusta ra? xa inja kang pisan bya oman pagpaskil tang aran mo... abir mwana kay
15 May 09, 17:40
aing_panzkie: tanio pagtinir ong tiniguiban
15 May 09, 17:40
aing_panzkie: mu-yang apon manong bucao
15 May 09, 13:38
togan: dun munopa ong yaten pamgparamdam tang mga kandidato pag galenget da talaga tang election..
15 May 09, 13:20
togan: hehehe..ong yen ang pamasi..galyagano karin sing duntalaga pagtener ong yaten ang banwa..
15 May 09, 13:14
bucao: Ong niyong pamasi, sinopa tang dapat manirbian ong banwa?
15 May 09, 13:13
bucao: Tay sinopa tang bet mo. Tengued anda pa kay official ang pag-declare ta candidacy...
15 May 09, 13:06
togan: yara ngani..galenget d..tay injo napag regester pag oliko..sayang
15 May 09, 12:43
bucao: Thought for the day
15 May 09, 12:42
bucao: We can’t direct the wind…but we can adjust our sails!
15 May 09, 10:29
bucao: Ongarya pa mandian?
15 May 09, 10:29
bucao: Hi tabilan. Mag-register a ka ong A.K.A.
15 May 09, 09:43
tabilan: brod linupak, mo_yang damal_damal..
15 May 09, 09:39
tabilan: khaled, kumuzta ra? panduwa mura ni linupak?
15 May 09, 08:32
bucao: Don bato ong yaten may pagpaba'yag da ka?
15 May 09, 08:31
bucao: Onora bato ay balita ong yaten. Galenget da tang election. Ang mga national candidates pagparamdam da...
15 May 09, 08:21
bucao: Panzkie ongarya pa atan ong Puerto?
15 May 09, 08:21
bucao: Hi
15 May 09, 08:02
aing_panzkie: mu-yang damal damal ong tanan ang kalugudan
14 May 09, 17:11
khaled: doy kanolnolan kusmta ra onoray balita ong nyo
14 May 09, 16:42
togan: nong kanolnolan kumusta?
14 May 09, 16:18
kanolnolan: manong khaled kmustara?
14 May 09, 16:17
kanolnolan: muyang apon linupak
14 May 09, 13:14
togan: kaman din..pwede ka rin si..pero mas masinlo pag scan di ba?
14 May 09, 12:24
bucao: Smart medyo si. Mga may kailala mo ang may MMS capable phone dun, ipatry mo.
14 May 09, 12:24
bucao: Diba pwede ra magpaekel ta MMS ong AGutayan?
14 May 09, 12:24
bucao: Anda. Magdilemo pa.
14 May 09, 12:12
togan: may logo mo ta GAMNHS atan ang gatalok?
14 May 09, 12:11
togan: hi nong bucao..kumusta? gaeng si nag ta'bian langga uno tang aggametena ang computer tas di pa tananja gapag internet..
14 May 09, 11:47
bucao: Pantalan siya ang plano rin tanggalen da tang chatbox.
14 May 09, 11:47
bucao: lumboy anda kay email mo... magpailala ka.
14 May 09, 11:47
bucao: Advance happy birthday on ni tabian!
14 May 09, 09:43
lumboy: bucao may pinadala ako mga litrato sa iheart email. Taken during my first visit last December 2007. Salamat.
13 May 09, 13:24
bucao: iheartagutaya@gmail.com
13 May 09, 13:23
bucao: Patigayon ong email tang iheart ipaekel ah. iheartagutaya@gmail.com
13 May 09, 13:23
bucao: tabian india ra gimawen. Ipaekel mo nganing oman tang bio ni kuya mo, indi ra matandano mga ongaypa na-save o.
13 May 09, 13:15
togan: moyang apon mga lugod..
13 May 09, 12:09
bucao: 4422
13 May 09, 11:20
bucao: Pantalan narisibio tang message mo.
12 May 09, 22:53
cheche: ...ayos k tng ampo mo..hehehe.
12 May 09, 21:58
PANTALAN: mu-ya ka nhing muztah ra tang ampo? hehehhe
12 May 09, 19:18
aing_panzkie: mu-yang labi ong tanan... andamal si mga lugod.
12 May 09, 17:47
cheche: ...muzta ra ankel pantalan???
12 May 09, 17:47
cheche: ...moyang apon ong nindiong tnan....
12 May 09, 17:06
togan: linupak..maliwag kaman tang de pamilya ra..hehehe..ala prosigir ita lamang..mag andam ita lang pirme
12 May 09, 16:00
aing_panzkie: mu-yang apon babakalan
12 May 09, 15:05
babakalan: masabor tang linupak.
12 May 09, 12:42
aing panzkie: anda ra kang pisan ay sisimek simek ta...
12 May 09, 08:11
aing_panzkie: mu-yang damal damal
11 May 09, 21:38
sikadsikad: mo-yang labi ong ninjong tanan
11 May 09, 20:12
aing_panzkie: kumusta kawayn, kalolomboyan?
11 May 09, 20:12
aing_panzkie: mu-yang labi. uy, maambeng kaman tarin. duro ita ra....
11 May 09, 19:35
kalolomboyan: pantalan, apmustura ra mandyan
11 May 09, 19:34
kalolomboyan: ga-bo amo pa ta linupak? tani ong yamen yadi.
11 May 09, 19:33
kalolomboyan: ga-bo amo pa ta linupak? tani ong yamen yadi.
11 May 09, 19:32
kalolomboyan: ga-bo amo pa ta linupak? tani ong yamen yadi.
11 May 09, 19:22
kalolomboyan: mo'yang labi ong tanan-tanan
11 May 09, 18:39
PANTALAN: panyadi ata ra ..tay ng ang doma indi pa pagpailala ong AKA.....patigayon kay
11 May 09, 18:38
PANTALAN: kawayan muztah...magpailala kay
11 May 09, 18:38
kawayan: Molik ita ong June. Maambeng kaman tang fiesta ta don?
11 May 09, 18:37
kawayan: Yo si kawayan. Kaambeng kaman nang naisip ming na...
11 May 09, 18:35
PANTALAN: ey mag pailala amo baya ong AKA agod mamag irilalan ita
11 May 09, 10:30
aing_panzkie: doro kaseka seka tang tanan mandian matapos tang bengbeng
11 May 09, 08:03
aing_panzkie: mu-yang damal damal ong tanan!!!
11 May 09, 01:02
linupak: hapi mothers dayu ong tanan ang mga nanay ang agutaynen..mabael ang salamat ong nindiong pagprosigir para ong mga maulang agutaynen ang durog kabaabait manjan...
11 May 09, 01:01
linupak: kanolonolan..indi ra ka gimawen...
10 May 09, 16:11
khaled: mga lugod kumusta ra kanol nolan kumsuta ra sinora ng babakalan may sikad sikad siguro magpinagaria mo
10 May 09, 15:18
babakalan: hello
9 May 09, 21:04
sheik barter: manga lugod magpailala mo kay para magilalan nita ka
9 May 09, 16:26
sikadsikad: pantalan, kumusta ara atan
9 May 09, 16:13
sikadsikan: moyang apon,pwedeng ma-pen ong ninjo
8 May 09, 20:47
linupak: nani togan pisan c ka lang...bak2 tang obra..
8 May 09, 14:56
togan: linupak kusta ra?
8 May 09, 14:56
linupak: moyang damal damal atan..taalibegbeg cguro tang kuran atan...
8 May 09, 14:56
linupak: sabah alkheir!!!!
8 May 09, 12:25
aing_panzkie: tabilan musta? inja ka gimawen
8 May 09, 11:31
aing_panzkie: buena dias amigos!!!
7 May 09, 18:56
aing_panzkie: hahaha! kaz da lamang... injo pa pagpagoy ta tata... telek mo mag-inangken ita ra? ayayay!!! gamepeto ra kaman..
7 May 09, 17:27
togan: mag manang o ngani e 73 ra tang edad mo..hahaha!!!
7 May 09, 17:26
togan: hehehe..dapat usoyon ta tang mga kamepetan ta..taben mag ante o pa pal ong nio..
7 May 09, 17:25
aing_panzkie: aus kaman si magtangay ita ra.. pero bihira maabriano si... mas pag edengo kc tarin.. hehehe
7 May 09, 17:24
aing_panzkie: manang togan... hehehe!
7 May 09, 16:48
parabugan: ma-leg atan tang kuran, don ong villa fria ma-leg pero anday wi.
7 May 09, 15:00
togan: nang ta'bian..hehehe.cge nasigeto ra..pd ra
7 May 09, 14:57
togan: tangaya ra yen ong fs.pero naetaw dun 73 tang edad mo..aing_panzkie..
7 May 09, 13:50
aing_panzkie: xa durong belat atan
7 May 09, 13:49
aing_panzkie: mu-yang apon sheik barter...
7 May 09, 13:49
aing_panzkie: tuma-libo kay. Pisan ita ka ng talpo tang kuran. yaray a-leg
7 May 09, 13:10
togan: moyang apon nong khaled..
7 May 09, 11:45
khaled: shandel tara
7 May 09, 11:45
khaled: na pala tang nfa agutaya
7 May 09, 11:36
sheik barter: duro- sinlong ga ku-to-kuto ong nindiong tanan mga kalugudan
7 May 09, 09:38
togan: moyang damal damal ong tanan..
7 May 09, 08:34
Ta'bian: Moyang apon ong tanan.
7 May 09, 08:28
aing_panzkie: mu-yang damal damal ong tanan

A.K.A. version 1

Patigayon da lamang i-click tang "comments" mga sinopa tang galiliag ang magpailala.

Piro ba-lo amo mapagbetang ta comment, dapat may gmail account mi.

Salamat lugod!

Tuesday, 22 January 2008

Banoao, Gademdemana Yen


Litrato nagalin ong ni khaled. Salamat ta yadi.


Agmalenong banoa...
banoa tang mga ginikanano,
anda ray logar ang magmas pa
ong nio, ang dorog kasinlo.

Asing pagatawo, yaway tokaw ang initao...
ang ka-kawan ang i-yako binasi mo,
pasalamatong dorong pagaitao ong nio,
doroa pala kayag, dorong kasinlo.

Asing lasteko pa pinasinsia mo
tang mga kamaio; sanglit molao,
ginegma nio, sinagod ta osto,
pinapano nio ong mga palad mo
ta masasabor ang kalanen
ang nagalin ong talsi may tanek mo.

Minaelong matandet, maderep;
ong tanan ang trabaho indio ginted,
mabaked tang dolio, palado madamel,
ena-enao mabaked ka, indio pangelel.

Manawao pa ang Mal ang Dios nailalao ra,
nga ang Dios ay gegma, palangga ita nandia,
animan palangga yen, may mga ginikanano,
gapil da tang yen ang masigkataw.

Animan, banoao, monopay pagalipato,
ang dogo atan nailat ong tanek mo,
dogong pirming gogoy ang magbaliko.
Baliedena yen ang pinagalinano,
agod makaboto ka ong palaningano.

Nagalin ong: Ginotay-gotay
ni Peregrina A. Rauto Llavan

Thursday, 10 January 2008

Gata-wanan mi ra?

Diit [litrato ni nibagla]

Ang Bogtong - Bulkan?
by Nibagla


Indi amo gabereng angay doro-dorong mga bato ong Agutayan? Mababael paman tang doma.


Ang adal (research) tang Philvolcs ay na - Ang Bogtong, Diit, MaracaƱao,Matarawis, pati Bisucay, Aguado ong Cuyo, ay mga bulkan. Siguro, ribo-ribong takon da tang nagtalib asta oring limimpok tang bulkan ang nagsabog ta doro-dorong mga lava, na yaray ang mga bato mandian. Pero, gata-wanan mi na ang Paragua (mainland Palawan) ay luwa ong "ring of fire". Anday faultline na, ig anda kay bulkan na tang mainland Palawan. Maliag yaneng ta na, ang mga isla tang Cuyo, Agutaya, may alelenget pang mga islang gere-ley ay parti tang "geological composition" na tong mainland Palawan.


Anday Agutaynen atan ang geologist, o galiag ang maging geologist para mapagsaysay ta masinlo ong yaten?


Mangadi ita lamang na ipalawid ka tang disgrasya ong banwa ta. Diba, ang Bukid tang Pinatubo, andang pisan ay paglaom ang bulkan, asta gulping limimpok sing 1990 na nagpalwa ta doro-dorong lava, pagkatapos nang napuyat ong teled ta ginatos-gatos ang takon?

Tuesday, 8 January 2008

Linabog Part II: Patayin sa Sindak

Pinalwa ra talabi tang pilot episode tang SineSerye Presents Patayin sa Sindak Si Barbara. Makaeled kaman. Pinanlekagan no pa!

Pero mas panlekagan amo siguro ong istoryang na ni nibagla. Comment na ong Linabog [previous post].

Istorya ong Linabog

Na matod ang natabo.

Asing mga mid 70's, ang Linabog siminikat ang agpamisikan ta polka shells. Yading Agutaynen ang pamisik ta polka shells dun, oman ag-pabakal.Ag buaten ang mga kulintat (accessories).

May tatang labi, may mga namag-alin dun ong Islang asi medyo namanga labi-yan. Pamagtay tanira ta ge'ley ang pumboat ang di makina ta Briggs. Si Manong Romeo Ponce de Leon (mandian ong Negros da, ana ni Lolang Juani ang Bacosa-Edep, si Tay Pong ang Zabanal (mandian anda ra ong kalibutan ang na) may si Tay Jun Tomas Llanzana (mandian siya ong PEO pag-obra ong Puerto). Sing tempong asi, medyo mag-kolehiyo pa lamang ong Iloilo.
Sing dun da tanira ong sibi tang Linabog, may siminablay da ong kasil tang pumboat nira ang Santermo. Ang emet tang Santermo may aglulwa ang apoy don ong toga tang mata na, orong na, anga na may talinga na. Ang tolong pansitay ong pumboat, indi ra pamag-erebek-ebekan. Kanya kanya ra tanira ta pangadi. Maski iritan nira tang makina o puco-puco-an tang makina, indi ka palbag tang Santermong asi. Asta nasasad tanira atan ong may pantalan, balo pa napalbag tang Santermo.

Pag-olik nira tong balay da Tay Pong, ganing tanira, sibato kalag da ta mga tao ang ga-tabo ong talsi ang pama-dol ta pangadi? SI bato, mangkeb din ong nira? Indi ka masabat nira?

Asta mandian, ag-lekagan no pa mga gademdemano pa tang istoryang asi.

Yamo, may istorya mi tengued ong Linabog? -nibaglaAng litrato nagalin ong ni khaled. Yading salamat. :-)