Tuesday, 29 January 2008

Friendster Comment Part I

 • steve
 • Posted 01/29/2008 1:56 am
 • !!!!!AGUTAYA???HOME OF THE MOST PRECIOUS BLOODY MIND!!!HAIL AGUTAYA!!!CHEERS PARA ONG YATEN ANG TANAN ANG PAGMAL ONG BANWANG INDI MABUWANAN MASKI NINOPA!!!!DAPATA ANG MALEN MASKI ONG SADILI MO LAMANG TENGED TANANJA TANG TOKAW ANG INITA MO SING MOLA PALAMANG...


  TALSI ANG DUROG LIMPYO INDI MALIPATAN
  MGA MAGALIN ONG BUKID MANGALAP TA SIRGUILAS
  SIKAD ANG LAGI DUN ONG MAY DANGKALAN
  LUAT TANG TSINELAS SABAY EPENG ONG TUBOG ALENET ONG ALALAN...
  SI LAMGAN TANG YEN ANG MA SHARE..HELL YEAH!!!!!
 • Carol
 • Posted 12/31/2007 6:26 am
 • HAPPY NEW YEAR ONG TANANG AGUTAYNEN!!!

Monday, 28 January 2008

Pagkomosta-Pagsalubong-Greeting Part 1

1.
A: Ariapa nagalin?
F: Saan ka galing?
E: Where are you coming from? [Singular]

2.
A: Ariamo pa nagalin?
F: Saan kayo galing?
E: Where are you coming from? [Plural]

3.
A: Ariapa paning?
F: Saan ka pupunta?
E: Where are you going? [Singular]

4.
A: Ariamo pa paning?
F: Saan kayo pupunta?
E: Where are you going? [Plural]

5.
A: Atan lamang.
F: Diyan lang.
E: Over there.

6.
A: Paningo ong nindio.
F: Pupunta ako sa inyo.
E: I am going to your [place].

7.
A: Mo-yang damal-damal.
F: Magandang umaga.
E: Good morning.

8.
A: Mo-yang ko-to.
F: Magandang tanghali.
E: Good noon.

9.
A: Mo-yang apon.
F: Magandang hapon.
E: Good afternoon.

10.
A: Mo-yang labi.
F: Magandang gabi.
E: Good evening.Nagalin ong librong Mga Bitalang Pangaldaw-kaldaw/Mga Salitang Pang-araw-araw/Everyday Words and Expressions: An Agutaynen-Filipino-English Phrasebook Summer Institute of Linguistics, 2000

Magpailala ka, lugod!

Ong Agutayan labi pa ong centro don ong Bancal, may grupo ta mga kabatan. Mga ngani pamagtarabidan ig pamagbaragatan ami don ong may kanto tang plaza ong may dating balay da Tay Twing [Luis Ponce de Leon], obin don ong may kanto tang balay da Tay Oloy Edep, doro kambeng tang iristoryan. May atan ay boatan amen ta a.k.a. tang mga tao ang ga-topic amen.

Sing pagoliko ang nagta-lib ang takon, don pa ka tang domang tangay ta. Nakabotanong pamagpongko ong kanto. May naba-yano ang a.k.a., Microsoft Excel may Bob Marley... pinsinoano kung sinopa, si pala da nanay da ni tatay tang ag-topic-en nira. lols. Gailala mi si Uncle Nanding ang may nandiya tang Talipapa? Medyo ang goy nira ong nandiya Magellan. Si Nong Gil Bacosa, Puyat.. ay Gil Puyat! Si Kuya Arthur ong Villa Fria mga gingabot ong lansangan maeng ang lagi tanira "Sia ra si McArthur!" Yadi pang alias/a.k.a. tang mga taw don ong Bancal. Diba kambeng!

Mas mambeng kung pamagirilalan ita? Mas mambeng ig mas dorong maistorya ta mga kailala ta tang tata may tata?

Ang CHAT BOX tani ong binit maski sinopang bisita pwede magbetang ta comment. Pero siguro magbetang ita ra ta rule. Mga ba-loa ang bisita tang site, pwede don ong CHAT BOX. Pero ang mga dati ra, mas masinlo ang mamagistoryan ita don da ong comments.

Pansino lang si nibagla, benz, may si niandaw lang tang gapagbetang ta comment nira pero si nibagla pa lamang tang napagpailala ong A.K.A.

Indi ita mamagereyakan tarin tenged ang site ang na para talaga ong yaten ang mga Agutaynen.

Siguro animan anda ay pagbetang ta comment ong kada post, anda pay gmail account mi, noh? Binoato talaga na requirement tang may username and password para anday mag-anonymous. Patigayon amo mag-boat ta gmail acount mi para mas mambeng tang iristoryan ta.


Welcome tang tanan ang mag-contribute ta articles, posts, jokes, litrato, mga te-ma, pasigemsigem... ipaekel mi lang on iheartagutaya@gmail.com.

Salamat.

bucao

Sunday, 27 January 2008

Mga Itay Pamagirimbeng


Mga itay pamagirimbeng, pamagirimbeng, pamagirimbeng.

Mga itay pamagirimbeng, doro kambeng.

Tangay mo, tangayo. Tangayo, tangay mo.

Mga itay pamagirimbeng, doro kambeng

Ang kantang na nagalin ong Kantang Pedengeg Ong Dios, SIL.

Asing pagoliko ong yaten ang nagta-lib ang takon, Christmas 2007, may initaw ang casette tape and CD ni Fr. Jo'Ed. Collection tang mga compositions na, katabid don tang AGUTAYA MARCH. Agsinloano ta pisan ong kantang asi ig bagay talagang boaten ang opisyal song ong Agutaya. Mga sinopa ay gailala mi ang nabakal ta tape/CD ang asi, i-share mi ka. Pero ba-lo siguro mabetang ta tarin ong site ta, may mga legalities pang talongaen ta, diba Atty. Nibagla? Kailangan amen tang niong expertise ta.

bucao :-)

Saturday, 26 January 2008

"Tabang, nagke-keb ami!"

istorya ni bucao

Ang napa-let ong ni Uncle Steve, dorwang mapopostora, makokodong ig alalawig ang mga babay. Da Ate Missy ni Ate Gail.

Asing molaw pa, namagbiyahe tanira ong Diit para mamisita. Pumpboat ni Ex-Mayor Edep tang tinayan nira katabid da Daisy Laab, Naida Edep, Ex-Mayor, may si Nong Rey Solis [ang asta napaning ta Manila indi ra nabalik ong Agutayan].

Doro kapalet tang timpo ang asi. Tenged indi pa guso tang cellphone nontokaw, anday medyos para matawanan tang gatabo ong kalalaodan. Labi ra si, may pamanolok ong enasan, nakibot ang may pa-goy ta tabang. Ganing, "Tabang, nagke-keb ami!" Si pala si Ate Gail and Ate Missy. Ang binoat nirang gabayan, container. Nangaboan tang mga aroman nira ong pump boat ang lolotaw-lotaw. Si Nong Rey kiminapay ka rin uno katabid da Ate Missy, kaso nagbalik ong pump boat.

Oman pagaramal ba-lo pinambalikan don ong may pinagke-keban nira. Ba-lo pa nangaolik ta banoa.

Na inistorya lang ong yen ta tatang tangay. Tenged molaw pa sing pagatabo. Kaiteg tang nem tang dorwang Americana diba? Ong pagtetengan da tang Diit may Agutaya si natabo pero nakaya ka nira ang kapayen pabalik ong banoa, ong labing buat.

May istorya ngani don ong yaten ang mga kana uno indi geldan ong mangalok, pero geldan tanira ong kiro.

Yawa, pagpareta ang may mangalok? Naita ra ta lalayog ang kosi? Naita ra ta tanggar? Ta pag-tumbling-tumbling ong kamalingetan? Tara, magistoryan ita..,

Dengeg

Pabetang ta, mga inimbitara tang maski sinopa ong tatang kombida, india mamilik ta kalarongan ang para ong mga taw ang importanti. Itaben may inimbitar nirang mas gilalaen kaysa ong nio. Oman ang mainabo, palenget tang nangimbitar ong nindiong dorwa ig aningena nandia, 'Ipalogot ta kang lagi tang kalarongan mo ong taw ang na.' Ong maning don, mapaeyaka ig ma-tanga don ong kalarongan ong binit. Mo-ya pa, mga aggimbitarena, dona kang lagi komarong ong kalarongan ang belag ta masinlo. Tenged mga malenget tang nagimbitar ong nio, maning tanandia, 'Tangay, tania ra lamang komarong ong tokawan!' Ong maning ta na, mabael tang dengeg mo ong talongan tang domang mga bisita. Tenged ang pagpalawig tang sadili na, ipababak. Ig ang pagpababak, tanandia tang ipalawig. - Lucas 14:8-11
Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan). WPS 2004.

Friday, 25 January 2008

CHAT BOARD

18 May 09, 20:04
aing_panzkie: andamal c mga kalugudan
18 May 09, 18:09
bucao: good night
18 May 09, 16:17
khaled: moyang koto mga lugod kusmta ra si pantalan ayra
18 May 09, 15:01
togan: magang ita ka..indi ta matako tang goyan ta..hehehe
18 May 09, 14:59
aing_panzkie: nagkailalan ami ka pero indi ami ra matako ang magusoy tang goy
18 May 09, 14:56
aing_panzkie: heehehe! c kalugudan amen pa ong cadlaon
18 May 09, 14:56
aing_panzkie: aw. nagbagat ami tani pto...
18 May 09, 13:11
togan: ee.gaelalaw si manang aing_panzkie
18 May 09, 12:04
aing_panzkie: mu-yang damal damal manang togan
18 May 09, 11:19
aing_panzkie: c manang zenaida cadlaon bacongol... m,ay gailala bato ong ninjo mga lugod?
18 May 09, 10:38
aing_panzkie: may nabagatong taga banua tani.... cadlaon tang apelyido na.. mambeng ong pamasio.. hehehe! Lugod monopa c
18 May 09, 09:46
togan: moyang damal damal ong yaten ang tanan...
18 May 09, 08:58
aing_panzkie: mu-yang kalwad ong tanan.... tuma'libo kay
18 May 09, 08:52
bucao: kareketeng may sikad-sikad, welcome! Salamat ong pag-register.
18 May 09, 08:51
bucao: sikad-sikad magpailala ka... Mo-yang damal-damal!
17 May 09, 20:41
sikadsikad: mo-yang labi ong ninjong tanan, mabael ang salamat ong tanan ang naisip tana. kumusta ra atan sheik barter.
17 May 09, 18:20
nibagla: Maglesed da ta pamangan mga maning ta sya ang indi ra ma predict ta tang tempo tang kalibutan. Gonora lamang bato tang mga logod ang pag asa lamang ong kuma?
17 May 09, 18:19
nibagla: Balita o, indi napamag dolok tang mag logod ta ong Agutayan ay ABril pa lamang kiminuran da. Lebay da tang mga ayo, indi ra pang detan
17 May 09, 18:18
nibagla: kumusta mga logod. Makuran tani ong Puerto. Medyo parti ra talaga tang tempo mandian, pauman uman da. Epekto ra siguro tang global warming
17 May 09, 18:17
nibagla: Kumusta Kereketeng. Atan na ra pala ong Laguna?
17 May 09, 15:16
a-oy din:
17 May 09, 15:15
a-oy din: magpatay ami t kambing
17 May 09, 15:14
a-oy din: bday ni tatay ong damal paing amo tni minara
17 May 09, 15:12
a-oy din: ba-lo trin arira tng doma
17 May 09, 15:12
a-oy din: mo-yang apon
17 May 09, 15:11
a-oy din: mo-yang apon
17 May 09, 07:27
bucao: Mo-yang damal-damal! Kasinlong pama-yan da ate missy ni ate gail sng msmsg-Agutaynen. Mo-yang damal-damal!
17 May 09, 02:28
khaled: asahan mi mga logod 2014 a.k.a shiek barter kandidato para mayor tang banwa ta haah
16 May 09, 21:24
sheik barter: mga magtiwala tang mga lugod may mga ginikanan ta ong yaten anday problema. mga ong ni Ke-tong ala batok indi mi-yak.
16 May 09, 20:38
sheik barter: kereketeng musta ra? naulik da medyo c Kap? permia mi ka taning pag ampang. musta ta liwat mo?
16 May 09, 19:36
kanolnolan: muyang labi mga kalugudan...manong khaled kmusta amura atan?
16 May 09, 18:23
khaled: kaman alinget da tang bakasyon da nopa batoy kumandidatong mayor mandian anda pay balita malamang si shiek barter hahah
16 May 09, 08:45
bucao: para maambeng...hehehe
16 May 09, 08:45
bucao: Maski indi mashadong pamisita tarin... balampa mabasa mo ka! hehe. Mimbenga ka baya ta rin para indi maambeng!
16 May 09, 08:44
bucao: Happy Birthday ong ni PrinceHarry.
16 May 09, 08:20
bucao: Yo!
16 May 09, 08:11
aing_panzkie: mu-uang damal damal ong tanan... mambeng da kaman tarin ah... panyadi ita ra.
15 May 09, 20:55
kereketeng: ay pasensya, yara pala tang GAMNHS
15 May 09, 20:53
kereketeng: may te-mao din, syang ong picture yara tang gate tang elementary ong lansangan? medyo nabbuay yo rang indi gaulik ong yaten. salamat.
15 May 09, 20:51
kereketeng: mo-yang labi.
15 May 09, 17:41
aing_panzkie: tabilan kumusta ra? xa inja kang pisan bya oman pagpaskil tang aran mo... abir mwana kay
15 May 09, 17:40
aing_panzkie: tanio pagtinir ong tiniguiban
15 May 09, 17:40
aing_panzkie: mu-yang apon manong bucao
15 May 09, 13:38
togan: dun munopa ong yaten pamgparamdam tang mga kandidato pag galenget da talaga tang election..
15 May 09, 13:20
togan: hehehe..ong yen ang pamasi..galyagano karin sing duntalaga pagtener ong yaten ang banwa..
15 May 09, 13:14
bucao: Ong niyong pamasi, sinopa tang dapat manirbian ong banwa?
15 May 09, 13:13
bucao: Tay sinopa tang bet mo. Tengued anda pa kay official ang pag-declare ta candidacy...
15 May 09, 13:06
togan: yara ngani..galenget d..tay injo napag regester pag oliko..sayang
15 May 09, 12:43
bucao: Thought for the day
15 May 09, 12:42
bucao: We can’t direct the wind…but we can adjust our sails!
15 May 09, 10:29
bucao: Ongarya pa mandian?
15 May 09, 10:29
bucao: Hi tabilan. Mag-register a ka ong A.K.A.
15 May 09, 09:43
tabilan: brod linupak, mo_yang damal_damal..
15 May 09, 09:39
tabilan: khaled, kumuzta ra? panduwa mura ni linupak?
15 May 09, 08:32
bucao: Don bato ong yaten may pagpaba'yag da ka?
15 May 09, 08:31
bucao: Onora bato ay balita ong yaten. Galenget da tang election. Ang mga national candidates pagparamdam da...
15 May 09, 08:21
bucao: Panzkie ongarya pa atan ong Puerto?
15 May 09, 08:21
bucao: Hi
15 May 09, 08:02
aing_panzkie: mu-yang damal damal ong tanan ang kalugudan
14 May 09, 17:11
khaled: doy kanolnolan kusmta ra onoray balita ong nyo
14 May 09, 16:42
togan: nong kanolnolan kumusta?
14 May 09, 16:18
kanolnolan: manong khaled kmustara?
14 May 09, 16:17
kanolnolan: muyang apon linupak
14 May 09, 13:14
togan: kaman din..pwede ka rin si..pero mas masinlo pag scan di ba?
14 May 09, 12:24
bucao: Smart medyo si. Mga may kailala mo ang may MMS capable phone dun, ipatry mo.
14 May 09, 12:24
bucao: Diba pwede ra magpaekel ta MMS ong AGutayan?
14 May 09, 12:24
bucao: Anda. Magdilemo pa.
14 May 09, 12:12
togan: may logo mo ta GAMNHS atan ang gatalok?
14 May 09, 12:11
togan: hi nong bucao..kumusta? gaeng si nag ta'bian langga uno tang aggametena ang computer tas di pa tananja gapag internet..
14 May 09, 11:47
bucao: Pantalan siya ang plano rin tanggalen da tang chatbox.
14 May 09, 11:47
bucao: lumboy anda kay email mo... magpailala ka.
14 May 09, 11:47
bucao: Advance happy birthday on ni tabian!
14 May 09, 09:43
lumboy: bucao may pinadala ako mga litrato sa iheart email. Taken during my first visit last December 2007. Salamat.
13 May 09, 13:24
bucao: iheartagutaya@gmail.com
13 May 09, 13:23
bucao: Patigayon ong email tang iheart ipaekel ah. iheartagutaya@gmail.com
13 May 09, 13:23
bucao: tabian india ra gimawen. Ipaekel mo nganing oman tang bio ni kuya mo, indi ra matandano mga ongaypa na-save o.
13 May 09, 13:15
togan: moyang apon mga lugod..
13 May 09, 12:09
bucao: 4422
13 May 09, 11:20
bucao: Pantalan narisibio tang message mo.
12 May 09, 22:53
cheche: ...ayos k tng ampo mo..hehehe.
12 May 09, 21:58
PANTALAN: mu-ya ka nhing muztah ra tang ampo? hehehhe
12 May 09, 19:18
aing_panzkie: mu-yang labi ong tanan... andamal si mga lugod.
12 May 09, 17:47
cheche: ...muzta ra ankel pantalan???
12 May 09, 17:47
cheche: ...moyang apon ong nindiong tnan....
12 May 09, 17:06
togan: linupak..maliwag kaman tang de pamilya ra..hehehe..ala prosigir ita lamang..mag andam ita lang pirme
12 May 09, 16:00
aing_panzkie: mu-yang apon babakalan
12 May 09, 15:05
babakalan: masabor tang linupak.
12 May 09, 12:42
aing panzkie: anda ra kang pisan ay sisimek simek ta...
12 May 09, 08:11
aing_panzkie: mu-yang damal damal
11 May 09, 21:38
sikadsikad: mo-yang labi ong ninjong tanan
11 May 09, 20:12
aing_panzkie: kumusta kawayn, kalolomboyan?
11 May 09, 20:12
aing_panzkie: mu-yang labi. uy, maambeng kaman tarin. duro ita ra....
11 May 09, 19:35
kalolomboyan: pantalan, apmustura ra mandyan
11 May 09, 19:34
kalolomboyan: ga-bo amo pa ta linupak? tani ong yamen yadi.
11 May 09, 19:33
kalolomboyan: ga-bo amo pa ta linupak? tani ong yamen yadi.
11 May 09, 19:32
kalolomboyan: ga-bo amo pa ta linupak? tani ong yamen yadi.
11 May 09, 19:22
kalolomboyan: mo'yang labi ong tanan-tanan
11 May 09, 18:39
PANTALAN: panyadi ata ra ..tay ng ang doma indi pa pagpailala ong AKA.....patigayon kay
11 May 09, 18:38
PANTALAN: kawayan muztah...magpailala kay
11 May 09, 18:38
kawayan: Molik ita ong June. Maambeng kaman tang fiesta ta don?
11 May 09, 18:37
kawayan: Yo si kawayan. Kaambeng kaman nang naisip ming na...
11 May 09, 18:35
PANTALAN: ey mag pailala amo baya ong AKA agod mamag irilalan ita
11 May 09, 10:30
aing_panzkie: doro kaseka seka tang tanan mandian matapos tang bengbeng
11 May 09, 08:03
aing_panzkie: mu-yang damal damal ong tanan!!!
11 May 09, 01:02
linupak: hapi mothers dayu ong tanan ang mga nanay ang agutaynen..mabael ang salamat ong nindiong pagprosigir para ong mga maulang agutaynen ang durog kabaabait manjan...
11 May 09, 01:01
linupak: kanolonolan..indi ra ka gimawen...
10 May 09, 16:11
khaled: mga lugod kumusta ra kanol nolan kumsuta ra sinora ng babakalan may sikad sikad siguro magpinagaria mo
10 May 09, 15:18
babakalan: hello
9 May 09, 21:04
sheik barter: manga lugod magpailala mo kay para magilalan nita ka
9 May 09, 16:26
sikadsikad: pantalan, kumusta ara atan
9 May 09, 16:13
sikadsikan: moyang apon,pwedeng ma-pen ong ninjo
8 May 09, 20:47
linupak: nani togan pisan c ka lang...bak2 tang obra..
8 May 09, 14:56
togan: linupak kusta ra?
8 May 09, 14:56
linupak: moyang damal damal atan..taalibegbeg cguro tang kuran atan...
8 May 09, 14:56
linupak: sabah alkheir!!!!
8 May 09, 12:25
aing_panzkie: tabilan musta? inja ka gimawen
8 May 09, 11:31
aing_panzkie: buena dias amigos!!!
7 May 09, 18:56
aing_panzkie: hahaha! kaz da lamang... injo pa pagpagoy ta tata... telek mo mag-inangken ita ra? ayayay!!! gamepeto ra kaman..
7 May 09, 17:27
togan: mag manang o ngani e 73 ra tang edad mo..hahaha!!!
7 May 09, 17:26
togan: hehehe..dapat usoyon ta tang mga kamepetan ta..taben mag ante o pa pal ong nio..
7 May 09, 17:25
aing_panzkie: aus kaman si magtangay ita ra.. pero bihira maabriano si... mas pag edengo kc tarin.. hehehe
7 May 09, 17:24
aing_panzkie: manang togan... hehehe!
7 May 09, 16:48
parabugan: ma-leg atan tang kuran, don ong villa fria ma-leg pero anday wi.
7 May 09, 15:00
togan: nang ta'bian..hehehe.cge nasigeto ra..pd ra
7 May 09, 14:57
togan: tangaya ra yen ong fs.pero naetaw dun 73 tang edad mo..aing_panzkie..
7 May 09, 13:50
aing_panzkie: xa durong belat atan
7 May 09, 13:49
aing_panzkie: mu-yang apon sheik barter...
7 May 09, 13:49
aing_panzkie: tuma-libo kay. Pisan ita ka ng talpo tang kuran. yaray a-leg
7 May 09, 13:10
togan: moyang apon nong khaled..
7 May 09, 11:45
khaled: shandel tara
7 May 09, 11:45
khaled: na pala tang nfa agutaya
7 May 09, 11:36
sheik barter: duro- sinlong ga ku-to-kuto ong nindiong tanan mga kalugudan
7 May 09, 09:38
togan: moyang damal damal ong tanan..
7 May 09, 08:34
Ta'bian: Moyang apon ong tanan.
7 May 09, 08:28
aing_panzkie: mu-yang damal damal ong tanan

A.K.A. version 1

Patigayon da lamang i-click tang "comments" mga sinopa tang galiliag ang magpailala.

Piro ba-lo amo mapagbetang ta comment, dapat may gmail account mi.

Salamat lugod!

Tuesday, 22 January 2008

Banoao, Gademdemana Yen


Litrato nagalin ong ni khaled. Salamat ta yadi.


Agmalenong banoa...
banoa tang mga ginikanano,
anda ray logar ang magmas pa
ong nio, ang dorog kasinlo.

Asing pagatawo, yaway tokaw ang initao...
ang ka-kawan ang i-yako binasi mo,
pasalamatong dorong pagaitao ong nio,
doroa pala kayag, dorong kasinlo.

Asing lasteko pa pinasinsia mo
tang mga kamaio; sanglit molao,
ginegma nio, sinagod ta osto,
pinapano nio ong mga palad mo
ta masasabor ang kalanen
ang nagalin ong talsi may tanek mo.

Minaelong matandet, maderep;
ong tanan ang trabaho indio ginted,
mabaked tang dolio, palado madamel,
ena-enao mabaked ka, indio pangelel.

Manawao pa ang Mal ang Dios nailalao ra,
nga ang Dios ay gegma, palangga ita nandia,
animan palangga yen, may mga ginikanano,
gapil da tang yen ang masigkataw.

Animan, banoao, monopay pagalipato,
ang dogo atan nailat ong tanek mo,
dogong pirming gogoy ang magbaliko.
Baliedena yen ang pinagalinano,
agod makaboto ka ong palaningano.

Nagalin ong: Ginotay-gotay
ni Peregrina A. Rauto Llavan

Thursday, 10 January 2008

Gata-wanan mi ra?

Diit [litrato ni nibagla]

Ang Bogtong - Bulkan?
by Nibagla


Indi amo gabereng angay doro-dorong mga bato ong Agutayan? Mababael paman tang doma.


Ang adal (research) tang Philvolcs ay na - Ang Bogtong, Diit, MaracaƱao,Matarawis, pati Bisucay, Aguado ong Cuyo, ay mga bulkan. Siguro, ribo-ribong takon da tang nagtalib asta oring limimpok tang bulkan ang nagsabog ta doro-dorong mga lava, na yaray ang mga bato mandian. Pero, gata-wanan mi na ang Paragua (mainland Palawan) ay luwa ong "ring of fire". Anday faultline na, ig anda kay bulkan na tang mainland Palawan. Maliag yaneng ta na, ang mga isla tang Cuyo, Agutaya, may alelenget pang mga islang gere-ley ay parti tang "geological composition" na tong mainland Palawan.


Anday Agutaynen atan ang geologist, o galiag ang maging geologist para mapagsaysay ta masinlo ong yaten?


Mangadi ita lamang na ipalawid ka tang disgrasya ong banwa ta. Diba, ang Bukid tang Pinatubo, andang pisan ay paglaom ang bulkan, asta gulping limimpok sing 1990 na nagpalwa ta doro-dorong lava, pagkatapos nang napuyat ong teled ta ginatos-gatos ang takon?

Tuesday, 8 January 2008

Linabog Part II: Patayin sa Sindak

Pinalwa ra talabi tang pilot episode tang SineSerye Presents Patayin sa Sindak Si Barbara. Makaeled kaman. Pinanlekagan no pa!

Pero mas panlekagan amo siguro ong istoryang na ni nibagla. Comment na ong Linabog [previous post].

Istorya ong Linabog

Na matod ang natabo.

Asing mga mid 70's, ang Linabog siminikat ang agpamisikan ta polka shells. Yading Agutaynen ang pamisik ta polka shells dun, oman ag-pabakal.Ag buaten ang mga kulintat (accessories).

May tatang labi, may mga namag-alin dun ong Islang asi medyo namanga labi-yan. Pamagtay tanira ta ge'ley ang pumboat ang di makina ta Briggs. Si Manong Romeo Ponce de Leon (mandian ong Negros da, ana ni Lolang Juani ang Bacosa-Edep, si Tay Pong ang Zabanal (mandian anda ra ong kalibutan ang na) may si Tay Jun Tomas Llanzana (mandian siya ong PEO pag-obra ong Puerto). Sing tempong asi, medyo mag-kolehiyo pa lamang ong Iloilo.
Sing dun da tanira ong sibi tang Linabog, may siminablay da ong kasil tang pumboat nira ang Santermo. Ang emet tang Santermo may aglulwa ang apoy don ong toga tang mata na, orong na, anga na may talinga na. Ang tolong pansitay ong pumboat, indi ra pamag-erebek-ebekan. Kanya kanya ra tanira ta pangadi. Maski iritan nira tang makina o puco-puco-an tang makina, indi ka palbag tang Santermong asi. Asta nasasad tanira atan ong may pantalan, balo pa napalbag tang Santermo.

Pag-olik nira tong balay da Tay Pong, ganing tanira, sibato kalag da ta mga tao ang ga-tabo ong talsi ang pama-dol ta pangadi? SI bato, mangkeb din ong nira? Indi ka masabat nira?

Asta mandian, ag-lekagan no pa mga gademdemano pa tang istoryang asi.

Yamo, may istorya mi tengued ong Linabog? -nibaglaAng litrato nagalin ong ni khaled. Yading salamat. :-)

Agutaya Sunset

Litrato nagalin on ni nibagla [komit ni Atty. Dors Zabanal].

Saturday, 5 January 2008

Nibagla

Ang kambeng ong pamasi mga may gakampang ta ang Agutaynen maski ta lamang ong cyber space.

Pagpasalamato ong ni nibagla ong pagbisita na. Ang kaliwag ang magisip ta post kaldaw-kaldaw. Animan kung pwede mga lugod mag-contribute amo ka ta articles [istorya, jokes, balitang Agutaya, piktyurs, pati announcements pwede]. Ipaekel mo lang on Litoy... lols.

Mga pag-joke tang tatang taw, monopa yaning na ong Agutaynen tang joke joke joke?

Intirimis?! Kaparti kang pama-yan!

Seryoso, ipaekel mi lang ong iheartagutaya@gmail.com


Ang kasinlong pisan tang mensaheng agpakabot tang tolang na ni Nay Perigring. Pisan lamang ag dede'dek ong popotokon ta. Kayadi ra kaman ang namag-alin ong banwa... ongayra ra kaya tanira? Ag guegman pa ka bato nira tang lugar ang binaelan nira? ang mga talsing pinandelepan nira eg nagtorol ta yan may mga silik ang nagbui ong nira? ... agma-len pa ka nira tang tanek ang promirang nilikedan nira, eg nagtorol ong nira ta pamangan nira? Ay ang bitalang Agutaynen, ba-to gatawanan pa ka nira?...

January 5, 2008 12:23 AM

Na comment ni nibagla. Kaosay na magbitala ta Agutaynen diba? Yawa, kaya mo magigampang ta diretsong Agutaynen. Ang gatandano lamang ang paboritong bitala ni Lola Ems, kostombre. Magang Espanyol da ka si diba?

Friday, 4 January 2008

Ayra Ta Tanira, Agutayan?


India rang pisan minebek-ibek,
asing bo-wanan tang mga boto mo
tang niong doyan.
Nalipatan da ngani nira
tang mga kantang
kinanta mo ong doyan;
ang mga tola may komposo
ang sinoldok pa da
Pepey may ni Papo.
Ayra ta tang mga ana mo Agutayan?
Bino-wanana ra.
Ayra ta tanirang initong-itong mo,
kineget-keget mo
on debdeb mong mabanglo?
Ayra ta tang mga ana mong
agtoboan mo ta mga pa-bat mo,
ang nagalin ong koma, bokid may talsi mo?
Anday balied-balied,
bino-wanana nira,
tenged getay-getay da
tang mga poyad mo.
Namagdilem ta kinao-yan
agod ipabogal mo.
Abaw, Agutayan!from: Ginotay-gotay
A Collection of poems in Agutaynen, Filipino and English by
Peregrina A. Rauto Llavan
with illustrations by Joseph Llavan

Thursday, 3 January 2008

CHAT BOARD ARCHIVE 2007

29 Dec 07, 11:54
Del: kamusta! puedeng mata-wanan tang email lang taga Agutaya?
15 Dec 07, 19:00
bucao: hello benz. agutaynena ka?
15 Dec 07, 11:07
benz: abna6bee@yahoo.com..sya tang e mail lo
15 Dec 07, 11:07
benz: yay sia ey,, indi me kay lipatan ang abrian omean mag post amo ta message do..
15 Dec 07, 11:06
benz: www.geocities.com/abna6bee/blog.html
15 Dec 07, 11:06
benz: kumusta amo atan? pwede AbRIAN ME KA TANG SITE TO..MAG ISTORIAN ITA i type me da lang ong yahoo
7 Dec 07, 08:30
bucao: eeey na pati si lolang rosa narin da? may internet da bilang ong tabilan?
5 Dec 07, 21:10
rosa: kumuztah
5 Dec 07, 21:10
rosa: mga kalugudan
3 Dec 07, 18:16
bucao: ka-boring da tang iheart
3 Dec 07, 17:14
khaled: moyang apon mga lugod ta onoray balita
1 Dec 07, 16:52
bucao: sabado day!
30 Nov 07, 22:45
iluv: iluv_iluv
30 Nov 07, 22:44
shena: pwede ma-pen ta? agutaynen san vicente
30 Nov 07, 22:41
iluv: tay na yara ka lamang?
29 Nov 07, 19:39
ehud olmert: shalam malykum
28 Nov 07, 14:24
bucao: mapuyato ra. yow!
28 Nov 07, 14:23
bucao: paramdam lang
28 Nov 07, 12:18
khaled messhal al shabra: tay maynga magpaoya ra lang tanandia...heheheh
27 Nov 07, 19:38
bucao: kadoro kang gatawanan mo baya. pagmasit si kuya to.
27 Nov 07, 18:45
khaled messhal al shabra: whats up nani pag surf pag pelay da ong obra
26 Nov 07, 17:24
bucao: nani ami ra caloocan alenget kuya toto
26 Nov 07, 17:24
bucao: pandua ra?
26 Nov 07, 16:18
khaled: yo anday absent
26 Nov 07, 16:17
khaled: yara ngani
26 Nov 07, 15:56
bucao: anda ra ka ay pamisita taren ang kapungaw
24 Nov 07, 12:57
KAHLED: moyang damal damal
22 Nov 07, 21:53
KAHLED: off andamal moyang kaldaw da lang ong yaten ang mga agutaynen
22 Nov 07, 20:10
KAHLED: anday taw
21 Nov 07, 11:43
khaled: mo yang daml damal mga lugod ta onoray balita nani tara mag obra
21 Nov 07, 04:44
bucao: ahaha. o'tom da ka. indi napanlengat monopa nanubidsubid tanira.
20 Nov 07, 17:20
khaled: tara manlengat tang tonggo ni long o tom
19 Nov 07, 20:54
bucao: Nani mo-ya pa ka tang kalibutan
19 Nov 07, 19:19
khaled: ONORAY BALITA
19 Nov 07, 18:54
bucao: yello
19 Nov 07, 15:16
khaled: mayad nga umaga kanindo tara mapakon sa afganistan
19 Nov 07, 13:11
khaled: mangape mga logod
18 Nov 07, 17:25
khaled: viva
18 Nov 07, 17:25
khaled: yo ray ati don ong ni bisit
18 Nov 07, 14:24
khaled: domingo pala mandian
18 Nov 07, 13:51
khaled: yo taga badiang ngo permiong paglamba amy pangolodkolod ong badiang pati pang guak guak
18 Nov 07, 13:50
khaled: kalubasing aria pa dun ong tanek da lolang ruth
18 Nov 07, 13:41
khaled: salamalaykum keif alhalik alhamdoliliah
16 Nov 07, 20:34
kalubasing: merry christmas mga lugod!
16 Nov 07, 20:34
kalubasing: merry christmas mga lugod!
16 Nov 07, 19:43
bucao: rina? adik
16 Nov 07, 19:43
bucao: anir?
16 Nov 07, 16:06
anir: yup!mga labi ah online e ang ksbor ang mpuyat..hehehe.
16 Nov 07, 01:05
bucao: got the pics. thanks
15 Nov 07, 18:23
bucao: anda ka tang pics. heys. try mo tani bbbaaco@gmail.com
15 Nov 07, 18:22
bucao: mejo 30 ra tang GG
15 Nov 07, 17:07
khaled: pati ang motor ni cle oting atan background na tang ike
15 Nov 07, 17:07
khaled: asia ra naisend ko na medyo doro sya
15 Nov 07, 16:58
khaled: ing bababti ko ra si maninoy bernie odasco dyan againem waheheheh
15 Nov 07, 16:57
khaled: ing bababti ko ra si maninoy bernie odasco dyan againem waheheheh
15 Nov 07, 16:56
khaled: nani agsesend ko ulit ta onoray balita atan ong agutayan tag pira ra tang yan mandyan atan......
15 Nov 07, 15:31
bucao: ang latest post nira tengued ong baragatan sa PPC part 3, ong comment, basambit na ang Agutaynen
15 Nov 07, 15:30
bucao: anda, try mo nga ulit, ybbob_2001@yahoo.com
15 Nov 07, 15:30
bucao: check mo cuyopress now
15 Nov 07, 15:21
khaled: na send o ra ong email ni ybbob
15 Nov 07, 15:03
bucao: ang piktyur indi pa gakabot on yen
15 Nov 07, 12:49
khaled: suing kumsuta amo ra ni bucao onoray balita atan tara manubid
14 Nov 07, 22:36
bucao: late na
14 Nov 07, 21:27
khaled: kaso lang inated do kang lagi dinagato hahahahah
14 Nov 07, 21:27
khaled: dati natabid do kang nag subid ba ong ni maninoy ariston
14 Nov 07, 16:45
khaled: malamang na si apeng
14 Nov 07, 15:52
khaled: sinopa si kasoy
14 Nov 07, 15:52
khaled: tay naricebe mo ra
14 Nov 07, 15:10
bucao: awww
14 Nov 07, 12:34
khaled: check email bucao medyo busy ako
13 Nov 07, 11:38
bucao: khaled ongayra tang pix nio baya!
12 Nov 07, 14:08
kasoy: kasoy??? ang kasoy ang gailalao taga-cambian. pista ra ka man on Abagat manjan January diba? Last year namiesta ami ka dun, mambeng yading handa pero kurang ka ta activities. Injo natelek tang program
12 Nov 07, 14:06
kasoy: hi bucao? natelekeno ra tang CP, masinlo ka man tang nirang asi ay. May mga videos nira. Yaten anda ka siguro ay mapatigayon pa mangomit ta videos. amat lang. yo si kasoy tang abagat.
11 Nov 07, 22:24
bucao: Hi
10 Nov 07, 18:03
bucao: pamaglutok da shuing. yo may OT ka animan injo lagi masabat tarin.
10 Nov 07, 18:02
bucao: hmmm
10 Nov 07, 17:38
kahled: overtime sige promise andamal galipatan no asi ong notebook ko indio ra gapagabri teta labi ra mono pa agpuyaten no ra mandyan
10 Nov 07, 17:34
kahled: ta onoray balita atan
10 Nov 07, 17:34
kahled: waheheeh
10 Nov 07, 17:34
bucao: May teled mo maski sabado? Niong pirmi ka lang paekel ta pics anda ka oman.
10 Nov 07, 17:33
bucao: kasi mag-set ka time para may kakausap sayo
10 Nov 07, 16:31
kahled: na sing anda kay taw
10 Nov 07, 16:31
kahled: bucao andamal pelan na yen ta high resolution pic tang linabog may ayatuga
10 Nov 07, 16:29
kahled: moyang galikarem atan ong nindyo
10 Nov 07, 15:10
bucao: :cool:
9 Nov 07, 20:39
bucao: hello iluv. magpailala kay.
9 Nov 07, 19:39
iluv: aponis ays
9 Nov 07, 19:34
bucao: moyang labi ong ninjo!
9 Nov 07, 19:27
bucao: usually online o mga labi. teteleko ta PBB ong youtube. hehe
9 Nov 07, 19:26
bucao: rina caab?
9 Nov 07, 19:00
rina: mga lugod,kmuzta mo ra? unopay mtabango trin? hehe
8 Nov 07, 20:06
kahled: regards ong ni bucao
8 Nov 07, 20:06
kahled: salamat
8 Nov 07, 20:06
kahled: sige
8 Nov 07, 20:05
kahled: anday internet na ong office na
8 Nov 07, 20:05
kahled: ayos lang basta amat amat lang nagompisa tanira ong maytana ka chaterbox ka tang gamit nira.. nagupgrade lang tanira pag doro rang gatako tang site
8 Nov 07, 20:04
shuing: Pati si gam initao ka tang picture na tani pambael ka. Siguro hiyang amo atan on UAE. Paimbingen mo ka tandiya tarin para maambeng.
8 Nov 07, 20:04
shuing: Ala sing off ami ra kalagi. Kumusta ra lamang ong mga kalugudan atan.
8 Nov 07, 20:02
shuing: kasayod kumpara ong CuyoPress
8 Nov 07, 20:00
kahled: si bucao bilibo tay nang may website d tang agutayan
8 Nov 07, 20:00
kahled: toto o sua o dok dok
8 Nov 07, 20:00
shuing: pandigo si bucao. maski labi kakasag. indi magparet ong mga pamahiin tang mga mepet on yaten.
8 Nov 07, 19:59
shuing: nani ong balay
8 Nov 07, 19:57
kahled: aria pa mandyan shuin
8 Nov 07, 19:54
kahled: hehehehe tay sing indio mapolot
8 Nov 07, 19:53
kahled: sayang kaman alawig pa medyo yen

8 Nov 07, 19:53
bucao: Kaman.
8 Nov 07, 19:53
shuing: Dubai. Olin aoy may talak mo. Indio nasamit tang dates ang ekel mo sing pagolik mo tani.
8 Nov 07, 19:52
shuing: ay gailala ra yen aoy
8 Nov 07, 19:51
shuing: si bucao paimbengen ta kay. sayang tang height na.
8 Nov 07, 19:51
shuing: sige. mambeng si sia. magbalik si tang dream team tang bancal.
8 Nov 07, 19:50
kahled: dumaton ang pista mabuo amo ta team ong bangcal ipen no nindio
8 Nov 07, 19:49
kahled: united arab emirates tani ong dubai
8 Nov 07, 19:48
shuing: khaled yawa ongarya pang banoa nadistino?
8 Nov 07, 19:47
bucao: siempre bancal
8 Nov 07, 19:46
kahled: suing taga bangkal l ba
8 Nov 07, 19:45
shuing: Anda pa siguro ay yading taga yaten ang pag-internet. Yadi yadi ra ka rin tang mga pamagobra ong domang banoa.
8 Nov 07, 19:44
kahled: sinopay nagchampion ong basketball sing nataleb ang pista
8 Nov 07, 19:44
kahled: moman ang pista balampang maolik ita
8 Nov 07, 19:44
kahaled: ayos tang pic pero may natabid ang mola sino pa si ana medyo ni aunting loy
8 Nov 07, 19:43
kahaled: laarni logod ni sonny boy
8 Nov 07, 19:40
bucao: Taga-Diit.
8 Nov 07, 19:40
kahaled: hahah cute ba.....mabael da pagpanaw da mandyan
8 Nov 07, 19:40
shuing: Sinopa si Laarni?
8 Nov 07, 19:40
shuing: Mambeng si tang New Year ong Agutayan.
8 Nov 07, 19:36
bucao: Si laarni bato ongayra? Nakampango sing tatang bolan tani ong Manila. Ganing papag-donate en on simban.
8 Nov 07, 19:34
bucao: Ka-kyot tang ana mong babai.
8 Nov 07, 19:34
bucao: Ang SIL Bibliya. Ang next project nira dictionary rin, tay medyo indi pa ka gangabalik ong banwa.
8 Nov 07, 19:33
bucao: Basta lang indi lumbon tang siyan ta.
8 Nov 07, 19:32
khaled: tay bato magimo ita ta dictionary agutaynen pero diba ang SIL may binduat nira
8 Nov 07, 19:32
khaled: anda ka mapwersao lang ang mapuyat
8 Nov 07, 19:31
bucao: Mag-work out a ka teta. Basketball.
8 Nov 07, 19:31
khaled: si matod kaman ong ni manong juan
8 Nov 07, 19:30
khaled: anday mabuat matakab ang mamamngan pati pagkarong magapon
8 Nov 07, 19:29
bucao: Anda pa ay dictionary ang Agutaynen diba?
8 Nov 07, 19:29
khaled: anday mabuat matakab ang mamamngan pati pagkarong magapon
8 Nov 07, 19:29
bucao: Maxado ra on carne.
8 Nov 07, 19:28
khaled: sinopa si suing
8 Nov 07, 19:28
shuing: Angay khaled pisan a ra kang pambael atan?
8 Nov 07, 19:28
khaled: ang barkadao aang mosay ang magbasketball tang bangkal
8 Nov 07, 19:27
bucao: si ziri zabanal? ay si pala gademdeman mo pa ka?
8 Nov 07, 19:27
khaled: :)
8 Nov 07, 19:26
khaled: suing yawa ba si sua
8 Nov 07, 19:25
khaled: manigtinda ta silik may yan pag malinaw pag mapalet pangulay ta bayabas
8 Nov 07, 19:17
bucao: hoy ka rin. angay indi ita ka pamagkarabutan? yawa khaled onopay niong agpangaboi?
8 Nov 07, 19:16
shuing: hoy
8 Nov 07, 18:45
khaled: taynang andaray ka taw pagig chat to ong sadili mag reply amo ka
8 Nov 07, 18:44
khaled: sya kaman
8 Nov 07, 18:42
khaled: gamiss so ra ka si ziri
8 Nov 07, 18:41
khaled: tay si si peter asi ka
8 Nov 07, 18:41
khaled: kapongaw kasing pamayan si sir len pataweden da lang tang mgga talak na
8 Nov 07, 18:40
khaled: taga kalobasing nga siguro
8 Nov 07, 18:39
khaled: hahahah sino pa si suing
8 Nov 07, 15:46
shuing: Nabalita ka kaman si. Kapungaw ka. Ang tiempo amen anda pay kinder. Diritso ami lagi ong ni Madam Susan ong Grade I.
8 Nov 07, 15:36
bucao: naging maestro mi si sir lean labrador ong Kinder? Kinatapusanan da pala sing mininta.
8 Nov 07, 15:35
bucao: yo nagalino pa ong kalulumbuyan, may mansion amen ka ong may kalubasing.
8 Nov 07, 15:34
shuing: bucao yawa sinoapa? yo tang ati tang nibagla.
8 Nov 07, 15:33
shuing: siyang anda ka pala ay bisita taren. mahina. angay anda bato ay taga-agutaya matako mag-internet?
8 Nov 07, 15:32
shuing: yo ra tang ati tang nibagla!
8 Nov 07, 15:21
bucao: inayo kung online si blueyonder
8 Nov 07, 13:58
khaled: si blueyonder ba online mandyan
8 Nov 07, 13:58
khaled: tay gaing sing maglamba mi ren mandyan
8 Nov 07, 13:56
khaled: tay si si juan ang aban waheheh
8 Nov 07, 13:41
bucao: :cool:
8 Nov 07, 13:29
bucao: Nangingayat ta ineman dun ong da pato, tay gaeng mag-CR, indi ra nakabot ta inodoro, nakiret da.
8 Nov 07, 13:28
bucao: aruy si juan nakiret ong short na sing tatang kaldaw.
8 Nov 07, 12:09
khaled: pinagari si jun hugo may si juan ang aban viva
8 Nov 07, 12:09
khaled: aiwa sadiqque pinagari si lolong hugo
8 Nov 07, 11:28
bucao: Yading taga-badiang ong Caloocan, angay anda kay gailala nirang khaled?
8 Nov 07, 11:28
bucao: khaled yawa tang taga-badiang?
7 Nov 07, 21:18
khaled: moyang labi atan
7 Nov 07, 19:52
khaled: ong moderator tang site ang na maganing amo lang kung onopa tang masisinlong proyekto para ong banwa ta siguro maski muno pa matabang ita ka goyay lang he he..
7 Nov 07, 19:46
khaled: moyang apon
7 Nov 07, 19:45
khaled: mga logod magtabang tabang ita lalo ra ong mga proyekto para ong lugar tang agutaya
7 Nov 07, 16:30
bucao: add Agutaya on Friendster: iheartagutaya@gmail.com
7 Nov 07, 16:10
iHeartBubo: Mo'yang galikarem mga lugod!
7 Nov 07, 16:07
iHeartBubo: Welcome to the unofficial website of Agutayno community!