Saturday, 5 April 2008

Makaeled [Scary]


Mintras agtelekano tang mga litratong narin, tanga-bitalan lamang tang gaisipo,


"WORLD CLASS"Piro mintras agtelekano tang mga litrato, may mga mola ang timana-lib ang nagaita tang litrato. Namansilenget, ganingo bato pinansinloan ong litrato, ganing tang tambilog ong nira, "Nakakatakot!" [Makaeled]

Angay bato si tang nabitala tang mola? hmmmm...

Abir mga yawa kaman Agutaynen ang matod, gata-wanan mo kung ongaypa tang logar ang na?

Rosas

Kasisinlo tang mga litrato ni kuya benjie. Na mga indio pagkamali, rosas ni Lolang Pans. Medio may agboaten ang kapya ong background, sigoro na Mal ang Kaldaw. Ong may kanto na tang Bancal ong centro. Ang balay ni Kgd. Bacosa [dating balay da Sir Agliam] lalabad ka. Yadi rang balay ang bino-wanan tarin. Ang ge-leyo pa kumpleto pa, magalin ong balay amen, ta-libano tang balay ni Lolong Oloy, oman ang tindan ni Lolang Mely [paboritong bakalen tang kending paglebat may ang avocado na], oman ang balay ni Lolong Damian [mga gatandano pa, sing gege-ley ami pa, tanandia tang siminabat ong yen sing pane-mao tang oras, ganing tanandia "Alas koting paramoning."] Oman yadi ra tang nagpa-uso. Dadaton tang balay da Sir Agliam. Tanira tang katokaw-tokawan ang may Betamax. Don ami tetelek ta pelikola. Don o ka primirong nasamit tang ganingen Mansanas. Oman ang balay da Lolo Omay pagtaralongan tang balay da Lolong Angs. Ang ge-leyo pa don pagkayam ta Majong da Lolo.

Kambeng ang balikan tang nontokaw. Ang ge-ley ita pa, pagkayam ita lang magapon ong kalsada. Mama-dol ta piso [siang mababael ang kalawag] ong da Lolo oman ibakal ta caramel ong tindan ni Lang Pans na asta mandian asi pa ka. May caramel na pa ka. Don o lang pamakal ta caramel ay malemek tang gabakalo don. hehe.

Ipalwa ra pala manjang April 30 tang Ploning. Initaw ra tang poster na ong SM. Telekan ta ay sia katabid ka tang kultura ta. Indi ita mapaning ong domang logar mga belag tang Cuyo.

Mga may articles/jokes/pics mi, patigayon lang ang ipaekel ong iheartagutaya@gmail.com

Ang Ugak