Wednesday, 30 July 2008

May tatang Maistra

May tatang maistra ong tokaw,
Ang ka-kawa-kawan ang nagpabo-kad tang isipo;
Tanandia tang agmalenong maistra ong primero grado.
Gata-wananong mepet da si Madam mandian,
Piro ong isipo ang gabo-wan ay ang itsora nang
Mola pang kasinlo-sinloan.
Konsoilong pa-dekan mga magolag ang paglibot,
Ang pagetel ta maloay tang kabala tang mga klasmitong
Mairingal, masiadong maraolag;
Kalalakan tang sinangoni naasta mga kakay,
Mga tata-lib kabanglo tang gabo-wan.

Indi ami naboay ang naintindi tang liksion,
Dorong kaklarong magbitala, madaling intindien.
Indi paginiteg, obin gasilag ang pario ta domang midio liyon;
Kaosay ang maistra, gileg ong yamen ang pagkayam.
Paginimod, pagtayaw, midio parario ami lamang,
Paborito amen tang mga istorya na.
Tata rang dailanang agmalen amen tanandia,
Gapoaw aming panalakinep,
Ang pagtay ami ong mga barko may iroplano,
Yading sina-liban amen-
Ang malala-bang ang talsi, mga bokid may patag,
Kinabot amen tang mga inadian may siodad.

Nagalin ong banoa tatang mapongaw ang kaldaw,
Gildaweno ra ka rin ong yadoang nanayo,
Ang isipo ponok ta masisinlong andemanano,
Asing molao pang maistrao pa si Madam.
Anda rang pisan ay gabalitano ong nandia;
Solo naming masisinlong andemanan,
May ang mo-yang kostombring pinaita na,
Ang mas pa ka mal ong tanan ang manggad;
Ang ipatoblio ka ong mga anao agod mangamalamad.


Nagalin ong: Ginotay-gotay
ni Peregrina A. Rauto Llavan
Ang librong na ni Mrs. Llavan ay may illustrations ni Joseph Z. Llavan

Thursday, 24 July 2008

Baybay

View tang pantalan ong may baybay tang Bangcal.
Masinlo ra tang pantalan, pwede ra matampet tang mga mababael ang pumpboat maski pela. Puera lang mga mapalet, medyo marisko pa. Dulangan pa ta another 100 meters, pwede ra siguro tang Sea Journey (ang barko ni Serrano ong Cuyo na pag-biyahe Cuyo-Manila). Ang mga pumpboat mandian don, boi pa ka tang Litoy, John Mark, may ang "for official use only" Sea Rover. Ganing tang istorya indi talaga pwede tayan ta belag ta municipal official. Don pa ka tang Jennibeth tang mga Cadlaon ong Villa Sol, may ang Regina Mae tang Villa Fria. Piro ang regular ang pag-biyahe ong Cuyo, Litoy may John Mark. Liminawig da tang pasahe, P200/taw.

Saturday, 19 July 2008

Ang Pantalan

Ang pantalan.


Wednesday, 16 July 2008

Mutya ng Agutaya 2008


I'm back! Excited lang mag-post. hehehe. Na ya lang tang tambilog ang litrato ni Bb. Rolyn Joy Rambonga Bacosa, "proud to represent the heart of Agutaya, Barangay Bangcal!", according to her. Indi nalitratoano tengued yo tang nag-host tang Pictorial Presentation may ang Pageant Night. Sayang. Taken from a mobile phone. Nadegana tang Best in Long Gown, Best in Swinsuit, Best in Talent, Best in Millennium Wear, Best in Casual Wear, and the Mutya ng Agutaya 2008.
More pictures coming.