Tuesday, 30 September 2008

Batingting



July 3-4 tang pista ong Bancal. Kapistan ni Apostol Santo Tomas, ganing tang istorya, napilik tang mga taga-Bancal na para ong pangandeman ong dating kapitan, si Lolo Omay. Belag ta mashadong maambeng tang pista. Medyo kapos tang oras tengued katatapos lang tang town fiesta, June 24, 2008. Na ang nag-champiion ong Men's Basketball, maski anda dun tang tang lawit ang si Khaled, ang Bancal ALL-STAR pa ka engued. Undisputed. hehe. With Coach Tony Tacob. hehe. Tanandia tang pagtotok tang uniform tang COACH, pati tanandia ka tang nagrisibi tang trophy may ang premyo sing awards night, simpri with matching SPEEEECH!

Nalangga tang camera, kadoro ka rin ang litrato tang kayam tang basketball may ang ice cream. Kabenta-bentan. Kaldaw-kaldaw tang pila tang mamola ig mamepet.

Na komit lang on cellphone. Batingting sing pista don ong yaten, ong may binit tang balay da lolo omay. Astig tang Globe [free ad da na], "Abot mo ang Agutaya [este] mundo." May batingting ka tang Smart. Oi pwede ra para tang mobile internet mandian dun [smart lang]. Animan ang mga tao dun familiar da ka ong ganingen nira "MMS." May mga computers da ka ong munisipyo, pati mga mga laptop da ka, taben pirapang kaldaw magka-internet da ka dun. Indi ra ka paori tang banwa ta. Ong GAMNHS nabuay da may computer, piro ang mamola indi ka ma-access ang tanan. Ang free access to all, ang TV ni Sir Oringo. Labi-labi yading mamola ang tetelek ta TV ong school.

Yadi pang arayuson ta rin. E-mail amo lang for suggestions, comments, contributions, etc. iheartagutaya@gmail.com

Kereketeng - Paninga lang ong A.K.A. post para ong mga alias. Salamat and Welcome!

Friday, 12 September 2008

Ang Tura-Tura ni Pareng Ab




[Driver: Abner Avancena]
[Operator: Sir Jess Nangit]

Ang tura-tura ni Sir Nangit dorwa. Puro si Pareng Ab tang pag-drive [classmate o si Ab]. hehe. Ang tura-tura yang pinaka-primirong ppampasaherong talayan ong Agutayan. Pagkarga ta langay pagalin ong bukid, pamasada papaning ong Villa Fria may VIlla Sol. Natayo ka ong tura-turang na sing nangatapusan ami ong VIlla Sol. Makaeled piro exciting. Maambeng ang lulungga-lungga ita ong kababa-wan. hehe.