Thursday, 23 October 2008

Baka "B"Na tang ganingen silik.

Naba-yano ong mga mola ong yaten tang bitalang na, uso ong Diit. "Baka B. Dating beyeg, nagbago lang."

Gademdemano pa tang high school ami pa, ang usong kantiyaw/ekspresyon tang mga kabatan, "Wowie!" Siguro monopa ang oras ang asi, ang sikat da Wowie ni Juday. Pirming agpalwa ong betamax ong kumbento, mga pelikula nira. "Wowie!"

May atan pang "Sino ba naman ang ayaw ng konting lambing?" Paulit-ulit ang naba-yano sing pista ong mga basketball announcers.

Patapos da tang FINAL GAME between Bancal All-Star and Villa Fria, ganing tang annouoncer, last 20 seconds. Oman mitegan tang mga taw. May mepet ang katepado ganing, "aruy si mo-ya amo pa gaintindian mi sing mga seconds ang asi. Yo anday kalibutano."

Saturday, 18 October 2008

Ang ParadaMo'yang labi.

Nang litratong na maski siguro anda ray aningeno mamaginintindian ita ra?

Gailalao sia tang mga pamanalyud ang asia, ang ge-leyo pa agbuateno ka. Ang ganingen nira ong English "Shortcut"... onopa ong Agutaynen?

Ang guilty ta rin mga taga-Bancal siguro. Kada parada, may pag-shortcut talaga ong kantong na ong ka-ngan.

Bucao

Friday, 10 October 2008

TE-MABaybay ong toga tang simban.

Te-ma. Mandian may pakayam tang GAMNHS. Naba-yano may cheering competition, masinlo ono tang entry tang GAMNHS-Concepcion. Ee, Barangay Concepcion, may GAMNHS Annex da don. Inayo lamang mga katabid pa ka tang domang annex - Bisucay, Balaguen, may Rizal. Maambeng din si. Kaso gaberengo, monora bato tang Athletics, ongayra mamanikad tang mga runners mga sementado ra tang oval ong plaza ta? :-)

Ang te-ma, onopang takon nag-abri tang GAMNHS (formerly ANHS)?