Sunday, 30 November 2008

Espesyal ang Bisita
Ang Tatay may ang ana na. Bato agmalen ka tang mga taga-Agutaya si GMA?

Litrato nagalin ong ni sprintdasher may ni Ms. GAMNHS.

Thursday, 27 November 2008

Bibingka?Ala pisik da. Diba may ugali ta ang mga may ga-dang ge-ley ang pamangan, magang anda ray mamisik. Mag-ineyakan da.

Primirong nasamit ta ganingen bibingka ong Villa Fria. Ge-leyo pa pagtuldok ong Villa Fria tang auntie amen, mga golik agbagaten amen, pirming pasalubong na bibingka. Kaso parting bersyon.

Tuesday, 18 November 2008

Ong May Central
Gatandano tang kudal ang na ong teled tang Central School. Gailala mi ka kung danopa tang mamolang asia?

Sunday, 16 November 2008

Mga Ba-long Maestra

Congratulations ong mga ba-long maestra tang Agutayan!

ABAN, CHERRY
ABELA, JANETTE ADION
ABELA, JELYN ADION
ABORDO, LECHELL CABANGCA
ABON, EXIQUIL ZABALO
ADIER, LEAH MAE EDEP
ADIER, MARJORIE OBLAN
BAAC, NELIA ADION
BACOSA, RONA CABANERO
BACOSA, RONA CABANERO
BACOSA, ROSELIE ABEJO
BACOSA, SULITTA ADIER
CASAMPOL, DELSON
CASAMPOL, DELIA
EDRADAN, AMANDO JR ABIQUE
EVIO, MA CRISTINA OCAS Import!
LABRADOR, MAGDIEL BACOSA
LATUBE, REALYN CAABAY
LATUBE, RICTHMA ZUMARAGA
OBLAN, FROILE
PAACO, ANIELYN
SALAMAGOS, JOSEPH
QUIMAY, LINZIE
ZABALO, JULIVIE ABUS
ZABANAL, MILITA LLAVAN


Gapansino lang, yading taga-Villa Sol ang agsuertien ong Teacher's Board. Siguro mababait tanira ig madederep ang mamag-adal. Aloyan amo tang Ampoan ta ong napilik ming karera. Na magsirbing challenge ong nindio, ang pagkabetang tang pagturoldukon on yaten ang banwa. Balampa magampanan mi ka ta osto ig ma-inspire tang mga mamola ong nindio. Ganing ngani tanira, Teaching is the noblest profession.

Para ong kumpletong resulta tang exam, isitaen mi tang www.inquire.net

Friday, 14 November 2008

A-oy, Molika ra

A-oy, yadi onong natondi mo,
nagpakiloa pa tang tambalang.
Partiay ka tang bayad na,
gatoboko ra, mate-beka,
anday pamangano,
pama-dolpa-dolo ra lamang.

Pagpadamelo tang emeto,
basta lamang may i-bo.
Molika ra kay, A-oy,
itaben malobot tang initan mo.
Ang porta pirming abirto;
abrian mo tang kaldiro,
maski kalem anday itaen mo.


A Collection of Poems In Agutaynen, Filipino and English by
Peregrina A. Rauto Llavan
with illustrations by Joseph Z. Llavan

Anda ray litrato ang ma-post. May mms da ka rin tang Smart ong Agutayan, anda pa ka siguro ay matakong magpaekel obin belag pa ta activated. Mga may istorya mi atan, balitang Agutaynen, litrato, mga paimod, obin mga anunsio, ipaekel mi lamang on email add tatin, iheartagutaya@gmail.com.

Salamat. [bucao]

Thursday, 6 November 2008

TE-MA

Onopa ong Agutaynen tang medyas/socks?