Wednesday, 24 June 2009

Kugon?

Togan nani ra tang agdilemen mo...

NAWASA-KViva San Juan Bautista!

Binagyo tang fiesta ta! Nantakon yaka... BLESSING!

Tuesday, 23 June 2009

Te'ma ni Kasimon #001

Tengued doro kareges ang magbasa ni kasimon tang iHeart piro inding pisan makumbinsio ang mimbeng ta.

Gaeyek ono ay belag ta ka-edad na tang kayadian ta ong yaten, na ka siguro tang rason tang kayadian ang mamola ang gimawen lamang ong Friendster.

May te-ma ni kasimon:

"Ipabetang ta lumansara ong yaten mandiang kumabot ang eleksyon, ig nandega, onopay ka-kawan ang buaten mo para ong banwa?"
Ang ni kasimon ono tukawona tang pantalan... yawa lugod?

BANCAL ALLSTAR 2008

Saturday, 20 June 2009

Friday, 19 June 2009

Dra. Lei Camiling

Newlyweds Dr. Lei Camiling and engineer Arvin Alfonso.

A marriage of love and service
MANILA, Philippines – Beautiful things happen to people who do good to others. Take the case of Romelei Camiling, a doctor now serving in Agutaya, Palawan. Camiling is part of the first batch of the Bagong Doktor Para sa Bayan, an initiative of the First Gentleman Foundation Inc. ...

“How much more will these simple and caring people of Agutaya be able to do if they’d only be given the chance, the opportunity and the resources that would empower them,” Camiling notes.

[ipadayon...]

Salamat ong research ni Togan.

Tu'pat

Wednesday, 17 June 2009

INFLUENZA A [H1N1]

www.motivatedmonkey.com
For updates: bisitaen ta tang DOH.

Teba ni Nong Gil

Monday, 15 June 2009

Saturday, 13 June 2009

Thursday, 11 June 2009

Wee-Fee

Ong McDo...

Crew: Mo-yang kaldaw Ma'am/Sir!

Lali: Mo-ya kaman. May WIFI mi tarin?

Crew: Sir pasensya. Anda pay WIFI amen tarin. May atan, Peach Mango Fi. :-)

.....

Ang ba-long loa tang WIFI, mga 2004, may arumanong grupo ong tatang tindan. Maingal tang aruman amen ang tambilog, pagpasikat din siguro ay gata'wanana tang bitalang nakapaskil. Ganing (ang boses na ma-pwersa): "Eto (totoldok na tang nakapaskil [WIFI ZONE], eto ang bago ngayon. Wee-Fee!"litrato nagalin ong sue.polinsky.com
Ang Leksyon: "If you don't know how to pronounce a word, say it loud! If you don't know how to pronounce a word, say it loud!" The Elements of Style [Strunk and White]

Wednesday, 10 June 2009

A-Bagat

Asia ra tang Litoy, nalipat ang mamakal ta kwitis...

Tuesday, 9 June 2009

Batok Baya


Tegka aypa tang guegmang ganingen mo?

Mga ang banuang pisan ang gambligan mo

Reges ang agkalawen ta mga karaho

Dayon ang disparatisen ong talunga mo mismo.Ma-det ong puputokon, doro pungaw indi man isipen

Tenged yawa ang tribo don anda ra ay turobliyen

Ang mada-lang da-langa onopa pay importang balyeden

Ang pobreng sugod mo inurab da tang trampas ang manggaden


Mo-ya bato ong pamasi mo?

Yawing may balangay yawa pay lumu-bo

Agud lamang sintar ang mapamondo

Tang among mamo-log ong nio.


Indio! Mga yen ka lamang ang tata

Pangerengano ta melet kinuman ni mama

Kisihodang mamagbarangkawan ita

Basta gata-wananong tu-lid tang yen ang bandira.


Maski siguro ong nirang dumaduma

Ang kalawan ta pagkabetang malain ka

Aningen mang adi tang mando ta sia

Manakaw ta binedlayan, pandegdeg ig magpundar ta gira.


Ong maning tana ang pagkabetang

Yading trampas and anda ay pantang

Diplomasya ig titulo belag ta kaministiran

Isi ong isi, iteg tang pana-pawan


Mandian, kiminabot da tang tempo

Na ang matu-lid yaray gadihado

Ang bu-tot pagimong tu-lid

Samantalang ang matod asing bubulidbulid.


Mabuat man ig belag ta maningdon kaklaro

Narin lamang tang maliag ang ipakaboto

Pinundaran ig binedlayan ni pepeyo

Ginegman ig pinrotektarano

Indi kanay trampasen mo

Indi sia agpadisparates ong nio

Respetaren mong teritorio

Indi kamkamen ig angkenen mo

Mate-beka ong kaampo ampoano

Eldana ong Gino

May te-kana tang kalainan mo.


Indi ita padegdeg ong mga dayong pamagtrampas tang pagbetang ta.

Anday respetar nira ong gambligan tang pinundaran pa tang mga ginikanan tang ginikanan ta.

Friday, 5 June 2009

Teledan da!
Na tang ASFi Pre-School ong lansangan. Si Merilyn "Etey" Solis tang maestra mandian don. May atan ka ong Villa Fria, Villa Sol, Algeciras, Concepcion may Diit. Siguro animan anda pa ong Maracanao may Matarawis ay ge-ley tang papolasyon don.

Onopa enged bato, Matarawis obin Matarawit?

Yadi kang mamolang pagadal ong Foundation [na yang goy nira don ong yaten], maski may programa tang DepEd ang Libreng Belat ong mga public schools [na mandian noodles da medyo. Inayo lamang mga gakabot ka don ong yaten si]. Kaldaw-kaldaw, basta tenled tang mamola, may yolik nirang 1 kilo belat.

Ang eskwelan ang na tang Andres Soriano Foundation don ong abuat tang balay da Madam Susan Tabarangao, tepad tang NAPOCOR. Ong Villa Fria napaningano ra ka, alenget ong may simban. Ang ong Villa Sol, don ong compound tang Barangay Hall.

Wednesday, 3 June 2009

MaglugodNata'liban amen tang tower ang na ong may Ortigas, mintras pagbiyahe ami pa-Batangas para mag-RORO.

Ganing si Kamas: "Ang tower ang asia siguro maglugod tang may nandia. Angay bato bintangan pa nira ta space ong ka-ngan. Sayang si, yadi pang kwartong mabuat."

Angay bato kaman? :-)

Tuesday, 2 June 2009

Madam Part II

Togan:
5.Ma'am Evio: hay..simple lang tanandia..chemistry? table elements ka lang tang pina memorize na ong yamen..hahaha..
magang pagtayaw ong tukawan pati pagbelang tang kalima mo..tenged pag may nalipatan mo ulit si..


[te-lekay]

Pwede itang magpabuat ta certificate obin plaque para i-award tang top 5 Madams.
Onopay maaning mo?

K*tot

Ong FX...

May nag-k*tot!

Ang nagk*tot, para indi tanandia mabangdanan, nasilag.

"Hey! Kakalpot. Napagk*tot amo ta'wan mi naka-aircon ita!"

Yeyemyem tang driver ang minaning, "Ang nagk*tot indi pa nagbayad tang pasahe na."

Ganing tang nagk*tot, "Nabayado ra!"

ILALADO DIEZINEUVE

BUCAO: January 24, 2008
NIBAGLA: January 25, 2008
KHALED: January 27, 2008
TOGAN: February 1, 2008
DELAGLIAM: June 19, 2008
TA'BIAN: October 29, 2008
BUDWISER: November 12, 2008
SPRINTDASHER: November 22, 2008
BADIANG: November 24, 2008
PARA-BUGAN: November 27, 2008
PANTALAN: December 4, 2008
LINUPAK: March 11, 2009
SHEIK BARTER: April 12, 2009
KANOLNOLAN: April 22, 2009
AING_PANZKIE: April 25, 2009
KEREKETENG: May 15, 2009
SIKADSIKAD: May 17, 2009
TALSI: May 21, 2009
BALAKASI: June 1, 2009

Ang petsa ta rin yay ang kaldaw ang pagpailala ta. Piro ang iHeart nagimpisa 07.07.2007.

Indi ra mademdemano tang domang bisita tarin [ang indi pagpailala :-)]:
brad@lani, babacalan, nida, princeharry, fullmoon, niandaw, etc.

Salamat ong mambeng ang pagtarabidan.

Monday, 1 June 2009

Mutya ng Agutaya 2008Anday doma Bancal si tang Mutya 2009 mga si Togan maolik ong fiesta! :-)