Friday, 31 July 2009

Wednesday, 29 July 2009

NEW AGUTAYNEN NURSES

55 ABAN, TARA ARZAGA [Ana ni Edena Tabarangao]
308 ABON, MANILYN DELOS ANGELES [Ana ni Emmanuel Abon]
168 ABELA, YVETH NANGIT [Ana da Jane and Joana Gay Abela]
32320 YAYEN, JEANILYNN YALA [Ana da Normita and Rodel Yayen]

Congratulations!

Taben mahabol amo pa ong DOLE NARS Program, apply da!

ilelem


Nani tang 2007 Census of Population tang Agutayan from NSO.

September 1, 1995: 7,250
May 1, 2000: 10,422
August 1, 2007: 10,426

Algeciras: 3,534
Concepcion: 2,716
Diit: 1,450
Maracanao: 208
Matarawis: 228
Abagat [Pob.]: 338
Bangcal [Pob.]: 229
Cambian [Pob.]: 359
Villa Fria: 491
Villa Sol: 873

Saturday, 25 July 2009

NeoCounter

Tuesday, 21 July 2009

Thursday, 16 July 2009

PARA ONG RHU-AGUTAYA

PS. SINO PA BATO AY MAY MO'YANG NEM NA MAPAGTOROL TA MOTORCYCLE
TANI ONG RHU AGUTAYA. HA HA.
TITO FRED NANI

May a.k.a. ni Tito Fred, sia yang ong last part tang sulat na.Si Manang Ki'ty [Christy Abejo, ang solteras pa]


Anda ray domang litrato...


bux

Thursday, 9 July 2009

Tuesday, 7 July 2009

Saturday, 4 July 2009

Sulat ni Nanay may ni Tatay

Mga mepet ami ra, intindien ig pagpasensyan ami enged nyo, anaw. Mga maylat amen tang tabaw mintras pamangan ita, o kaya ma’tek tang pinggan, indiami kay bitalan mo. Katabid lang si tenged make’lep da tang pama’dek ig pangapelay da tang mga kalima amen.

Binitalana man ong mga baso ig pinggan ang na’tek mo sing mola pa, tengued india mi galiag ang maygadan na. Mga ang bibitala mo ay indi ra maintindian ig maba’yan amen, india mi ka paranan mo ta "Bengel!" Malobay da monopa tang pamasi amen. Patigayon dalang ang ulitin ig puersan ta ge’ley ang india ka geteg. Para magkaintindian ita.

Mga malubay ami ra ang magpanaw ig indi ra masabay ong dasig tang panaw mo, elaten ami ka nio ig alalayan – malulubay da tang mga tod amen, alalay ang paryo sing ge’leya pa ig pag-adala pa lamang ang panaw. Ang dorong kambeng amen mintras agtelekan na yamen! Mga teta makulit ig paulit-ulit tang bibitala amen ang magang langgang plaka, india mi ka imodan obin kasilagan mo, maengatan a ka kakulit sing mola pa ig paryawen pa. Mga pagpabakala ta maski onopa, ang india mi tegkan mo asta indi makomit mo tang kalyagan mo.

Mga agtamadan ami ra ang mandigo ig gongaw ami ra ta tanek, india ka limaten ong yamen ig regesen ang mandigo. Malubay da monopa tang sinangoni amen pag galamigan. Gatandan mo sing mola pa na maski onopay boling mo, ay doro ami kaambeng ang kiss-an a ig agpatikasegan ang rotoson ong idalem tang katre para digon?

Mga pirming makinit tang kulo amen ig pirming geteg, ekel lang narin ong sobrang isip ong kaboi ig gerepan na indira mapag-obra ig andaray sirbi. Ipaeta mo ka na may sirbi amen pa ka ong kalibutan

Mga may oras mo, mag-istoryan ita kay. Gata’wanano ang seka-seka ong obra piro galyag aming makampanga. Galiagano ang mata’wanan mo na interesado ami pa kanged ong mga istorya mo, paryo sing mga bibida mo ong eskwelan sing mola pa. Ang maski be’na-be’na pa ang bomitala. Mambeng ami ang pamasi tenged ong niong kayaman.

Kung yami ay magik o matake ong amek tenged india mi ra mabangon, india mi ka bitalan mo ig pandamangan. Paryo tang anday reklamo amen ang mapuaw na maski onopay pilay amen mga labi para limpyoan ig pa’letan tang lampin para masinlo tang puyat mo, di baling yami tang makorangan ta puyat. Mga yami ay lulbog da lamang ong amek tenged ong masit, india kay pilayan ang magsagod ong yamen. Paryo tang patikaseg amen pag-saragodon ong nio sing mola pa. Kada sinti mo tanopasia ay durog liwag ka ang agsintien amen. Prosigeran ami ka niong sagodon ong yamen ang mga oring tempo. India mi ra ka mag-aboay.

Ig mga kumabot tang oras ang tumalonga mi ra ong Ampoan ta, ilalat ig pa’dolono ong Nandia ang aloyana tenged ong pagmal ig pagsaragodon mo ong ni tatay may ni nanay mo.


Tagalog version tang Sulat

Te'ma

Onopa ngani ong yaten tang traditional hilot?

Thursday, 2 July 2009

Dominador

Ang post ang na para ong mga kalugudan ta ong Cuyo ang pagbisita tarin ong iHeart.

Onopay koneksyon tang litrato?

Abir te-maen ta si classmate Shay?

[Ang dominador o domi ay tatang street word ang aggamiten tang mga kabatan ong Bancal [kabilang si Jojo E.], maliag yaning imod/ngiti]]

KONEKTADO... Teba ni Nong Gil

Monopa me'pen?

Ang oras ang pagabri mo tang iHeart site ang na, kai'pena ra tarin.

Para ong pagtarabidan ta tarin animan ita pagpailala.

Paki-click lamang na, AKA para magpailala.

Wednesday, 1 July 2009

CHAT BOARD ARCHIVE 07.01.-2009

bucao: Gailalao medyo si babagidan? Uncle Larry?
1 Jul 09, 11:49
linupak: ala..pagisipan ta....obra c kang lagi..CHEERS....
1 Jul 09, 11:49
linupak: ang oras ay kumabot na ang tanan success da..elaten ta ba na ang banwa ta gabuwanan...tanan ang matalinong taw pagalin ong yatenn..belag ta buli xa..gatawanan mi ka..

more on comments...

mamaglugod namagipen ong musika....
dubaling istasyon
durog baked tang pundasyon
para ong petisyon
laban ong mga aligasyon
tang mga ong administrasyon

agutaynenrockers.blogspot.com

Ang Library Ta


Nata'libano na ong barrio ong Villa Sol, alenget ong Barangay Hall.

Mga sinopay nagkinaisipan tang proyektong na, tagumpay!