Monday, 28 September 2009

Ang Solteras ong Break Water

Indi mademdemano mga onopang takon bindoat tang break water ang na ong may munisipyon [dati].

Angay bato nagmaningtana ra? Maliag yaning bato paglawig tang sea level animan kinabot da tang break water? Epekto ra bato na tang global warming?

Obin simpleng aritmitik lang ang belag ta masinlong pondasyon tang pagboroaten?

Tuesday, 22 September 2009

Landingan

"Asia ra tang eriplano!", iteg tang classmate o ong kinder.

Indi pa bibitala si Sir Lean, sumikadan ami ra ong lua tang classroom para tumurong ong eriplano.

Halos tanan ang mamola ong central mitegan, kakaway-kaway, ang doma lulu'to-lu'to pa!

Mandian bato may lalanding pa ka don?

Litrato nagalin ong FB ni Dra. Lei

Sunday, 20 September 2009

ANG BOTO MO INDI IPABAKAL MO

Tatang pademdem magalin ong iheart
para ong tanan ang agutaynen.
Labi ra ka enged ong mga kalugudan
ang pamagplanong magbaligya tang
boto nira.
Demdemen mi tang pagkabetang
tang banua.

Thursday, 17 September 2009

HI-WAY

Na bato yaray ganingen hi-way ong Algi may Concep?

Litrato nagalin ong fb ni Dra. Lei.

Tuesday, 1 September 2009