Wednesday, 29 December 2010

Brooke's Point Part 2


Tawing in Action


Elementary Softball Team with Cuyo Coach Nick Bacosa

Monday, 20 December 2010

Wednesday, 24 November 2010

Update from Brooke's Point

Basketball (Elementary): W2-L1
Softball (Elementary): W2
Softball (Secondary): W1-L1
Baseball (Elementary): W1-L1

Wednesday, 17 November 2010

LET RESULTS SEPTEMBER 2010

Congratulations to [7719 ZABANAL, ZENIA ONDE] Elementary, and [3739 FACTOR, SHERYL NANGIT] Secondary for passing the LET September 2010. Proud Agutaynen!

5181 NANGIT, LYNIE HERMOSO

Thursday, 28 October 2010

POBLACION PROCLAIMED WINNERS

As of October 25, 2010
ABAGAT

Punong Barangay: EDEP, JOSENITA L.

Sangguniang Barangay:

1. RADAM, REYNA

2. LLAVAN, CELSO

3. BACOSA, RUBEN

4. LLAMERA, LEO

5. ESTILLER, HENRY

6. SALDIVIA, MARINELLA

7. YALA, JUANITO

SK CHAIRMAN: BACOSA, ALPHY Q.


BANCAL

Punong Barangay: JAGMIS, JAKE L.

Sangguniang Barangay:

1. CAAB, CELENIA

2. BACOSA, MARIALEI

3. LATORRE, ARLENE

4. BACOSA, LUCRESIA

5. PAGDULAGAN, NOEL

6. BACOSA, EMELYN

7. ZABANAL, ERMELINDA

SK CHAIRMAN: EDEP, MICHELLE D.


CAMBIAN

Punong Barangay: ABAN, HENRY

Sangguniang Barangay:

1. BACOSA, ALDRIN

2. MACEDA, NATHANIEL

3. ANTONES, ANTHONY

4. CAMENA, ARNEL

5. DELA TORRE, LUNINGNING

6. LABRADOR, MARY ANN

7. ABEJO, PHEBE

SK CHAIRMAN: NALOGOC, MARY ROSE T.

Wednesday, 27 October 2010

CNHS SQUAD


Concepcion National High School Cheering Squad Exhibition

Sunday, 3 October 2010

Agutaya Parish FB


Facebook: Agutaya Parish
E-mail: agutayaparish@yahoo.com

Thursday, 30 September 2010

Monday, 27 September 2010

Friday, 10 September 2010

Monday, 16 August 2010

Tuesday, 10 August 2010

Wednesday, 4 August 2010

Tuesday, 3 August 2010

Saturday, 31 July 2010

Wednesday, 28 July 2010

Tarabangan...
Ubayen Road alenget ong may Magkakarong paka-yat ong balay da tabian!

Monday, 26 July 2010

Friday, 23 July 2010

Wednesday, 21 July 2010

Monday, 12 July 2010

Batch 1
Representing Quial Street!


Representing Tamala!


Representing Zabalo Street!


Representing Masinggui!

Representing Nibagla!

Sunday, 11 July 2010

Ang Manigpabaleng

Maski monoapa kasikat ang taw --
ganing tang doma
anda pay pandeg ong ka-sik
tang isio mo --
ang mga birtod mong narin,
indi ra bibilang para ong nio;
mimpisang pagpabaleng-baleng mo,
pinabayan mo tang niong sinangoni;
kaldaw may labi pagpaema ong ilineman,
pirmiang didildig --
mga papanawa ong dalan pagsigsaga;
pagpaimoda lamang
goyog-oyogang pana, pisanang papa-yod,
gintrimisena --
tanga totolmon ong nio, india mabatok,
mapoyata --
galiaga rang molik, india maeged,
pagatras abantia --
pagdilema pa ta golo, yawa ray kaitegan,
pangayata pa.
Mandian tambilogang sisimek-simek,
gisipen mo tang niong pagkabetang --
aglemeten mo tang kamalasan mo,
ang ganingen ang beer-gin;
kalespad mo, doroang kaniwang,
masitena ra --
galiliagang magpakonsolta ong doktor,
anday koarta --
pangelel da tang mga kalima mo,
kailoa ka --
india ra masarang ang magboyot,
ta maski baso --
bino-wanana ra tang mga barkada mo,
tambilogang pagpinitinsia --
anday domang gabo-wan pa ong nio,
tambilog ang basong
anday
teled na.
Ginotay-gotay
by Peregrina A. Rauto Llavan

Saturday, 10 July 2010

Batch 2

Representing Sitio Baybay!

Representing Centro!

Representing Sitio Looban (Abuat)!


Representing Abuat!

Representing Niandaw!


Friday, 9 July 2010

Mutya ng Bancal 2010


Diana?

Na bato ang Diana ya kaman ay na? Ang pamuaw ta garamal? Mo-ya ra lamang may drum&lyre tang GAMNHS.

Diretso limpio ong baybay...Sabay luak ta ayo...

Monday, 5 July 2010

BACKSTAGE


During LGU Night [Agutaya Town Fiesta]

Saturday, 26 June 2010

The Champs

Hall of Famer Cyclist Jojo Lara
10 rounds around the town (First Price 3K)

Marathon (10 rounds) around the town
First Prize 3K
Richard Oab aka Nino, ana ni Nong Willy Oab. Pirmi kang ga-first. Piro nantakon ono ga-kaw ka rin tay biglang nagpara, nagdugo tang orong na. :-)

Friday, 25 June 2010

GAMNHS Top Models


Ang dorwang ana ni Nonoy Illustrisimo may ong center, Mikmik Raguin (Ana ni Ma'am Mila Raguin)

Tuesday, 25 May 2010

Saturday, 22 May 2010

Bancal Officials


Ralyn Bacosa, Esterlyn Edep, Melanie Solis Daculapas, Linda Bacosa, Arlyn Aban La Torre may Regenita Bacosa.