Sunday, 31 January 2010

Stranded!


MEN AT WORK! Dayon-dayon da tang paobra tang kalsada ong yaten. Na gimpisan si tang magalin ong Ilog, ong may da Favilona pa-Villa Sol.

Wednesday, 27 January 2010

Pa'kal ni Lola Tasyon


Donated by Lola Tasyon Aban

Tuesday, 26 January 2010

Stars-For-Christmas


Stars for Christmas! Project ni Rev. Masa may ang Pastoral Council tang St. John The Baptist Parish. Indi ra kailangan ang mag-offer ta sobri ong misa. Mga magpamisa ita, prior to mass, paning ita diretso ong Parish Office para magbaya. Ang mga bitokon ang sari-saring kulay may designated amount. May 50, 100, 200, may 500. Ang proceeds ono tang Stars for Christmas para ong renovation tang simban....

MASKARA de AGUTAYA

ROMANTIC
HORROR
CREATIVE

Saturday, 23 January 2010

Friday, 22 January 2010

Balita: Bucao

Balik Agutayan si bucao.

May parakaboton ang nurse nagalin ong Provincial Health Office. Bale dorwa ra tang PHO Nurses. Ang tata si Levi Lagan Abalde.

May tata pa nged ang kumabot from States... volunteer nurse. Mag-conduct ono ta study connected with World Vision.

Ang tora-tora ang agpa-dolon ni Tito Fred medyo magmatod da. May budget da from LGU. Indi ra manikad si doctora kada may emergency.

Ang dorwang DOLE nurses tang da TARA ni MAAN, ong Cuyo District Hospital da.

Salamat ong ni Dir. Balboa for endorsing bucao's request.

Yo.

Wednesday, 20 January 2010

Monday, 18 January 2010

Wednesday, 13 January 2010

Tuesday, 12 January 2010

Friday, 8 January 2010

iHeartAgutaya!Mamola ong Villa Fria Elementary School!

Wednesday, 6 January 2010

Tuesday, 5 January 2010

Sunday, 3 January 2010

Table Table


Namisita ami ka ong Xmas Party tang GAMNHS...