Saturday, 26 June 2010

The Champs

Hall of Famer Cyclist Jojo Lara
10 rounds around the town (First Price 3K)

Marathon (10 rounds) around the town
First Prize 3K
Richard Oab aka Nino, ana ni Nong Willy Oab. Pirmi kang ga-first. Piro nantakon ono ga-kaw ka rin tay biglang nagpara, nagdugo tang orong na. :-)

Friday, 25 June 2010

GAMNHS Top Models


Ang dorwang ana ni Nonoy Illustrisimo may ong center, Mikmik Raguin (Ana ni Ma'am Mila Raguin)