Saturday, 31 July 2010

Wednesday, 28 July 2010

Tarabangan...
Ubayen Road alenget ong may Magkakarong paka-yat ong balay da tabian!

Monday, 26 July 2010

Friday, 23 July 2010

Wednesday, 21 July 2010

Monday, 12 July 2010

Batch 1
Representing Quial Street!


Representing Tamala!


Representing Zabalo Street!


Representing Masinggui!

Representing Nibagla!

Sunday, 11 July 2010

Ang Manigpabaleng

Maski monoapa kasikat ang taw --
ganing tang doma
anda pay pandeg ong ka-sik
tang isio mo --
ang mga birtod mong narin,
indi ra bibilang para ong nio;
mimpisang pagpabaleng-baleng mo,
pinabayan mo tang niong sinangoni;
kaldaw may labi pagpaema ong ilineman,
pirmiang didildig --
mga papanawa ong dalan pagsigsaga;
pagpaimoda lamang
goyog-oyogang pana, pisanang papa-yod,
gintrimisena --
tanga totolmon ong nio, india mabatok,
mapoyata --
galiaga rang molik, india maeged,
pagatras abantia --
pagdilema pa ta golo, yawa ray kaitegan,
pangayata pa.
Mandian tambilogang sisimek-simek,
gisipen mo tang niong pagkabetang --
aglemeten mo tang kamalasan mo,
ang ganingen ang beer-gin;
kalespad mo, doroang kaniwang,
masitena ra --
galiliagang magpakonsolta ong doktor,
anday koarta --
pangelel da tang mga kalima mo,
kailoa ka --
india ra masarang ang magboyot,
ta maski baso --
bino-wanana ra tang mga barkada mo,
tambilogang pagpinitinsia --
anday domang gabo-wan pa ong nio,
tambilog ang basong
anday
teled na.
Ginotay-gotay
by Peregrina A. Rauto Llavan

Saturday, 10 July 2010

Batch 2

Representing Sitio Baybay!

Representing Centro!

Representing Sitio Looban (Abuat)!


Representing Abuat!

Representing Niandaw!


Friday, 9 July 2010

Mutya ng Bancal 2010


Diana?

Na bato ang Diana ya kaman ay na? Ang pamuaw ta garamal? Mo-ya ra lamang may drum&lyre tang GAMNHS.

Diretso limpio ong baybay...Sabay luak ta ayo...

Monday, 5 July 2010

BACKSTAGE


During LGU Night [Agutaya Town Fiesta]