Monday, 16 July 2012

ABSENTEE VOTING


Nakabetang ong R.A. 9189 na ang tanan ang Pinoy ong abroad ig ang edad ay indi bumabak ong disi-otso ong oras tang eleksiyon ay pwede tarin. Personal dapat ang paning ong Philippine embassy o konsulada ang pinakamalenget. Dapat may passport ig mag-fill up ta Overseas Absentee Voting (OAV) registration form magalin ong COMELEC, may ga-download ong website nira. Ong mga pamagbarko, kailangan ta kopya tang seman's book.

Sunday, 15 July 2012

VIVA SAN JUAN BAUTISTA


CIVIL SERVICE EXAM RESULTS 2012

Congratulations ong da:

602 204891 GABASAN, MARK ANTHONY S 
608 202920 GACOTT, HANNAH LEI D 


Si Mark Anthony, 4th year Pol. Sci. student ong Palawan State University - Main Campus. Si Hannah BS Bio student ong Holy Trinity University.