Monday, 25 February 2008

Madam! Madam! Madam!

Galiagano lang ang temaen ong nindio mga sino pay Magic 5 Madams mi ong Elementary may High School.

Paki-comment da lang para mas masinlo tang arampangan ta. lols.

Tuesday, 19 February 2008

Saturday, 9 February 2008

Agbelatan ita ig agpilayan...Lemenget amo ong yen, yamong tanan ang agbelatan ig agpilayan, agod palinawaen amo yen. Magtoman amo ong mga tobolo ig magadal amo on yen, tenged yo mapinasinsiaeno ig dibabak ta nem. Ong maning don, maenayan amo enged. Tenged madali lamang tomanen tang mga tobolo, ig malakan lamang tang tarakanen ang i-dolo ong nindio.

Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004

Sunday, 3 February 2008

Agmalenayen[?]

Onopa ong Agutaynen tang I Love You?

Saturday, 2 February 2008

Ang palimbawa natetenged ong pampalsa ta tinapay

Ganing pa si Jesus, "Ong aypa pa ikompara ta tang inadian tang Dios? Kapario na tang pampalsa ta tinapay ang sinampora ta tatang babay ong tolong gantang ang arina. Maski ge-ley tang pampalsa, minalsa tang bilog ang minasa." Lucas 13:20-21


Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004