Monday, 4 August 2008

Jasmine the Mermaid


Mabael ang Paggegma tang Dios

Animan, tenged lamang ong mabael ang paggegma tang Dios ong mga taw ong kalibotan, sindol na tang bogtong ang Ana na, agod ang maski sinopay magto ong nandia indi mapatay, kondi magkatinir ta kaboing anday kataposan. Juan 3:16