Wednesday, 28 October 2009

Thursday, 22 October 2009

Wednesday, 7 October 2009

Mintang Santik...

Maski sing gege-ley ami pa, maliban ong Pista ong Cuyo, may tata pang agdayon tang mga kalugudan ta ong banwa...

Ang Pista ong Diit.

Ganing si kalubasing "Santo?"

Ninopang kapistan ngani tang agselebraen ong Diit? Bato si kaman yay ganingen tang classmate ni khaled?

May karnian ong kada kanto! Bato yadi pa kang arangha ong da Lolang Elisa? Si Sir Maning onopa bato ay handa na?

Maambeng ang Pagselebra tang Kapistan tang Diit!