Friday, 27 November 2009

From Doc Lei's Facebook


Lei Camiling mourns for the death of Mayor Sim Zabalo.


He had a lot of dreams for Agutaya.

Known for his simplicity - his trademak t-shirt and tsinelas look, he was sincere in his service.

The simplest fisherfolks could approach him for just anything.

The whole of Agutaya mourns for his lost.

I mourn for the lost of an inspiration, a tatay and a friend.

Thursday, 26 November 2009

Adios Mayor


Photo taken during our trip to DIIT-CONCEPCION-AMANPULO-CUYO [October 2009]

Nongaynang damal-damal ong closing tang seminar amen, nagbitala tang DOH-MIMAROPA Director. Asing initaw nandia, tengued nagkatabid ami sing pagbisita na ong Agutaya, asta Amanpulo nakabot amen (c/o Mayor Zim), kinumusta na tang Agutayan. Oman ganing:

"You have a very good Mayor. Health is one of his priorities."

After lunch, may nag-text da tang balita na anda ra si Mayor Zim.

Asta na-confirm o ong tatang reliable source na matud tang balita.

Mga lugod, ong indi mata-wanan ang rason, binuanan ita ra tang tatay tang banwa. Napatay si Mayor Zim alas 10:55 ang damal-damal ong MMG-PPC Cooperative Hospital.

Agpakabot amen ong pamilya Zabalo ig ong buong Agutayan tang pakikiramay tang iHeart.

Mga may mensahe mi, patigayon lamang mag-comment tarin.

Belag ta don on chatbox ha. Salamat.

CHAT ARCHIVE 11.2009

19 Nov 09, 17:19
sheik Barter: Eid Al adha musta mga lugod mga ginikanan???

>>>>>>>>>>

Wednesday, 25 November 2009

Bato?


Tanan ang natabo ta naminta indi ra maoman. Piro ang tanan ang natabo ta nadwa, siguradong may ya'lo.

Tuesday, 24 November 2009

Wednesday, 18 November 2009

FLAG RETREAT @ G.A.M.N.H.S.

NEW TEACHERS!

Andales, Romelyn Daculapas
Paaco, Nieva Baac
Pagdulagan, Marty Llanzana

Friday, 13 November 2009

KKK Schedule


LUNES.MIYERKULES.SABADO TOWN PLAZA [5:45 AM]

BIYERNES OLD MUNICIPAL HALL FLAG RETREAT [4:30 PM]

Sunday, 8 November 2009

Thursday, 5 November 2009

Coach Gers


Sinopa sing kakarong ang mabuat tang boa na?

Monday, 2 November 2009

Kalag-Kalag 2009

Ang ba'long cemetery arch donated by Kgd. Adelina Caab


Bro. O'bey [lay minister ni Rev. Mayo]

Sunday, 1 November 2009

Kaluluwang Kambing-kambing

Team Bancal: Kgd. Regenita Adier Bacosa, [indio mailala tang katawa ni Manong Ombay], Capt. Evelyn Cabanero, Kgd. Linda Bacosa, Kgd. Esterlyn Edep, Tres. Ralyn Bacosa, Sec. Gigi Delos Angeles, may si Legan.

Team Cambian: Cherry Aban, Perly Yala, Minda Radoc, Vilma Baac Antones, Capt. Ronnie Llanzana kakarong, may si Sir Gerson Zabanal, & Co. May ang manig-banjo si Manong Johnny Radam.

Hehe. May pagpakiling-kiling pa ang tata-lib piro indi ra binabako. Siguro mga sakristan tang padi.