Thursday, 20 March 2008

Inogatan ni Jesus tang kakay tang mga sinagpan na


1 Bispiras da tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil. Gata-wanan ni Jesus ang kiminabot da tang oras ang magalin da tanandia ong kalibotan ang na agod magbalik da ong Tatay na ong langit. Impisa ong primiro ginegman nang pisan tang mga sinagpan na tarin ong kalibotan, ig mandian agpaita na ra mga monopag kabael tang pagmal na ong nira.
2 Ang labing asi, pamanapon da Jesus aroman na tang mga sinagpan na. Si Judas, ang ana ni Simon Iscariote, pinaisip dang lagi ni Satanas ang traidoron na si Jesus. 3 Mandian, gata-wanan ni Jesus ang sindol da ong nandia tang Dios ang Tatay tang tanan ang gaem. Ig gata-wanan na kang nagalin tanandia ong Dios ig ong Dios ka magbalik. 4 Animan asing pamanapon tanira, dayon a
ng kimendeng si Jesus, oman nagloat tang lambong nang panta-paw ig nangampit ta toalia ong awa na. 5 Nagtayon tanandia ta wi ong planggana, ig nagimpisang nagogat tang mga kakay tang mga sinagpan na. Kada maogatan na, agtrapoan na tang toaliang aggampiten na ong awa na.
6 Pagalenget ni Jesus ong ni Simon Pedro, ganing si Pedro, "Gino angay yawa ray magogat tang kakayo?"
7 Siminabat si Jesus, "India pa gaintindi mandian tang agboateno, piro maintindian mo ka enged pira pang kaldaw."
8 Ganing ong nandia si Pedro, "India ka enged papagog
aten ta tang kakayo!" Piro ganing si Jesus, "Mga india magpaogat tang kakay mo ong yen, maliag yaning india enged ma-pen ong yen."
9 Animan ganing si Pedro, "Gino, mga maning atan, belag lamang tang kakayo tang ogatan mo, asta ra ka ang kalimao may ang kolo!"
10 Siminabat si Jesus, "Ang napandigo ra, limpio ra tang bilog ang sinangoni na, ig anda ray ang ogatan poira lamang ong kakay na. Limpio amo ra, piro belag ta yamong tanan." 11 Minaning si Jesus ang belag ta limpio tanirang tanan tenged gata-wanan na rang lagi mga sinopa tang magtraidor ong nandia.
12 Pagapagogat ni Jesus tang mga kakay nira, nagtok sing oman tang lambong na ig nagbalik ong lamisan. Ganing tanandia ong mga sinagpan na, "Onopa? Gaintindian mi mga onopay maliag yaning tang bindoatong na ong n
indio? 13 Aggoyano nindio ta Maistro ig Gino, ig tama amo, tenged yo Maistro ig Gino mi ka kaman. 14 Mandian, mga yo, ang Maistro mi ig Gino, nagogat tang kakay mi, dapat mamagogat amo ka tang kakay tang kada tata may tata. 15 Binoato narin bilang alimbawa agod sia tang patoladan mi. 16 Agganingo ong nindio, anday torobolon ang mas alawig ong agalen na, ig anda kay sinobol ang alawig ong nanobol ong nandia. 17 Mandian gaintindian mi ra tang mga bagay ang na, animan mga boaten mi, masoirti amo.


Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004

Wednesday, 19 March 2008

Tuesday, 18 March 2008

1748


TAGUMPAY!


Mabael ang salamat ong ni ate fe aban bernardo ong pagpagna na ang i-tang ta tang mga litrato tang Agutaya komit tang katawa na, si Kuya Benjie.

Nagalin tang mga litrato ong website ni Kuya Benjie pero indi ra i-tang o ta rin. Monopa may domang pagkomit tang litrato ang indi paglisinsiya. Ba-lo ipost o ta rin, napansin mi, agbetangano ta Courtesy of _ _ _ _ _. Pareho tang mga sunset pictures ni nibagla may ni atty. dorz para maski monopa ma'dol ta ka tang kredito ong may nandia tang litrato.

Yadi pang litrato ni Kuya Benjie pero amat-amaten ta lang para tagumpay.

Kung may mga gatalok mi atan ang mga litrato, articles, mga jokes ang pwede ibetang ta tarin, patigayon mi lang ang ipaekel ong email ta, iheartagutaya@gmail.com


Proud Agutaynen!

Mal ang Kaldaw

Oldan mi ka tang mga pama-dol ong nindio, ig mga komiten tang domang taw tang maski onopang gamit mi, indi ra bawien mi. Boaten mi ong masig ka taw mi tang onopay galiliagan ming boaten ka nira ong nindio. Lucas 6:30-31
Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan), WPS 2004


Onopay gademdeman mo kada Mal ang Kaldaw ong yaten maliban ong manok-manok [binoat ong daon ta niyoy] ni Lolang Panya don ong kapya tang Bancal, oman para'kawan tang mga taw ang makomit tang manok-manok ba-lo luma-ted ong dobaling kapya tang prosesyon. Obin palitaw da Tay Gali ong abuat?

Friday, 14 March 2008

Class of 2008


Grew up in a small town
And when the rain would fall down

I'd just stare out my window

Dreaming of what could be

And if I'd end up happy

I would pray

I'll spread my wings and I'll learn how to fly.
I'll do what it takes till I touch the sky.
Make a wish, take a chance,
Make a change, and break away.
Out of the darkness and into the sun.
But I won't forget all the ones that I love.
I'll take a risk, take a chance,
Make a change, and break away

Galenget da tang bakasyon, masinlong balikan ta tang timpo ang yaten ang graduation.

Gadendeman mi pa tang kantang nagpa-i'yak ong yaten asing graduation?

Abir telekan ta ngani mga yawa tang guest speaker ong GAMNHS, onopa bato'y anigen mo ong mga mamolang mamagtapos mandiyan?

See full lyrics of the song BREAKAWAY by Kelly Clarkson

Monday, 3 March 2008

Kontinto

Ong bagay, ang taw ang matod ang madinioson ig kontinto ong pagkabetang na, degen na pa tang manggaden. [1 Timoteo 6:6]
___________________________________