Tuesday, 30 March 2010

Preschool Graduation 2010


Crowd favorite si Piting (Faith Gia Daculapas, ana ni Melanie Solis Daculapas)


Class Valedictorian (Kaye Langub Nangit, ana da Rudy Nangit may Lilibeth Langub Nangit)


Salutatorian (Princess Bacosa Quimay, ana ni Marina Bacosa Quimay)

Pledge of Loyalty

Monday, 29 March 2010

Sunday, 28 March 2010

Thursday, 25 March 2010

Tuesday, 23 March 2010

AGUTAYNEN 101 [REPOST]

1.
A: Ariapa nagalin?
F: Saan ka galing?
E: Where are you coming from? [Singular]

2.
A: Ariamo pa nagalin?
F: Saan kayo galing?
E: Where are you coming from? [Plural]

3.
A: Ariapa paning?
F: Saan ka pupunta?
E: Where are you going? [Singular]

4.
A: Ariamo pa paning?
F: Saan kayo pupunta?
E: Where are you going? [Plural]

5.
A: Atan lamang.
F: Diyan lang.
E: Over there.

6.
A: Paningo ong nindio.
F: Pupunta ako sa inyo.
E: I am going to your [place].

7.
A: Mo-yang damal-damal.
F: Magandang umaga.
E: Good morning.

8.
A: Mo-yang ko-to.
F: Magandang tanghali.
E: Good noon.

9.
A: Mo-yang apon.
F: Magandang hapon.
E: Good afternoon.

10.
A: Mo-yang labi.
F: Magandang gabi.
E: Good evening.Nagalin ong librong Mga Bitalang Pangaldaw-kaldaw/Mga Salitang Pang-araw-araw/Everyday Words and Expressions: An Agutaynen-Filipino-English Phrasebook Summer Institute of Linguistics, 2000

LUYOS

Tara pabukid mangalap ta luyos... doro rang gangabu-log...

Saturday, 20 March 2010

Thursday, 18 March 2010

Tuesday, 16 March 2010

Friday, 12 March 2010

Monday, 8 March 2010

GAMNHS JS PROM 2010Ganing si Sir Oringo, indi pirming lipatan na ang aran tang eskwelan ta, pirming may E. na. Gaudencio E. Abordo Memorial National High School. Tengued somewhere ong Norte tang Palawan may GAMNHS ka uno.

Indio napag-picture ta yadi nag-lobat tang camera entrance pa lang... paerep.

Monday, 1 March 2010