Wednesday, 18 March 2009

A.K.A. version 2

Patigayon da lamang i-click tang "comments" mga sinopa tang galiliag ang magpailala.

Piro ba-lo amo mapagbetang ta comment, dapat may gmail account mi.

Salamat lugod!

34 comments:

agutaya said...

12 comments:

bucao said...

[bucao] Bobby Bryan Llanzana Baaco

Mabibilog ono tang matao pario tang bucao animan naya'yano ra tang a.k.a. bucao ge'leyo pa lang. Sing tokaw, pag may nane'ma mga ongaryo pa ong Agutaya, maningo lang Bancal, gata'wanan ta nira. Mandiyan uno may 'street names' da, don ampir ong yamen Llavan St. da. Kaparti ka. Bato pinag-isipan ka nira tang mga street names ang asi? Namagpagoy ka bati ta meeting? Ong yen lamang, pwede ka rin ang medyo 'foreign' tang street names. Pario tang 'Little Tondo' don ong may da Nong Zaldy Labrador.
January 24, 2008 9:26 AM
nibagla said...

Liezeil Llanzana Zabanal

Yo si Nibagla. Pinangana ig nambael ong Cambian, Agutaya. Mandian tanio ong Puerto Princesa City pangabui-an. Ang geleyo pa, pirmi ami ong Nibagla tang mga logodo pati mga pinagario tengued kakasuyan may kaserguelasan don. Indi ami maba-yag ta letem dun tengued yading prutas. Mambeng tang pamasi-o mga gademdemano tang mga oras ang asi tengued magang anday problema ig ag-intindien mga don no - pakanta-kanta, pakulambyot-kulambyot, paka-yat ka-yat ong mga papa ta ayo....
January 25, 2008 12:54 AM
nilo said...

(khaled al shabraweshi) Nilo Aban Ungui Jr.


Salamalaykum alhamdolilah lailah muhamadrasula. alahu akbar..animan khaled nanio monopa ong middle east pamogi ta kasoy hehehe este pag obra nanio ong dubai pangboian manigbuat ta tren ong idelem tang tanek may ang talsi.haha mga logod kasinlo pamayan mga itang mga agutaynen may komonikasyon ta ong tata may tata si bucao bilibo ong nandya tenged may oras na ong pagbuat tang site ang narin. animan..tara mamamnti may maglamba tumabido rin ong ni ninong ariston...
January 27, 2008 11:33 PM
agutaya said...

(Togan) Rina Labrador Caab

Yo si A.K.A. Togan. munopa asing ge,ley yo pa mga papaengo dun ong aboat alawed pa lang pag tene'maw ni uncle eddie(kapt.labrador ong abagat) unopay teraw sabato ka ang lagi "uncle Togan" ang pagka elalaw munopa ong TOBAN ay Togan..aneman asta manjan ang goy na pa ong yen Togan..si tatay munopa perming gakomit ta Toban pag panelaw aneman siguro ya lang tang gatawananu sigurong teraw sing ge'ley yo pa..masabor tang Togan lalo ra mga adobo tang lotok!! pati gatako ka ang mamaligya dati ta Togan mga yadi ang gakomit ni tatay..bakal da, bakal da,bakal da ta Togan! ^-^
February 1, 2008 2:43 AM
delagliam said...

balampang gademdeman ami pa nindio, yo si delia ang ana ni sir may si madam agliam, gatako pakang magbitala ta agutaynen maski barewal. may durwa ong ana, si crizelle may si rydel(daday nong geley pa tanandia. rey ang aran tang katawa o. galipayan nong matelekan tang mga pictures ong agutaya, kayadi kang memorable ang memories dun, salamat at may site ang nabuat si bobby. please keep in touch, take care all of you.we miss agutaya and all the agutaynens. mabuhay.
June 19, 2008 10:50 PM
Analyn Pactao Nangit said...

Yo si Ta'bian. Pinangana ong ganingen ilog ang anday we na. Nontokaw ang mola me pa, mahilig ame ang manilaw ta ta'bian don ong babakan tang balay. Yay ag teraen amen, durog kasabor ang panganen. Ga miss so pa ka nged mandian tang mga agbuateno don ong agutayan ang molao pa. Kambeng mga pamag istorya ame mga mgpenagari ang munopa ame nambel ong banwa ang agutayan.
October 29, 2008 1:57 AM
budwiser said...

Francisco Andolecio Bacuel Larang

Ayos tang mga aran me... Bilib bo tlaga ong ni bucao talagang yading gatawanan na. Ayos tang binoat ang na ni bucao. Pagpasalamamt to ong ni bucao tenged my time na para buaten na na para ong yaten ang mga AGUTAYNEN... Yo si budwiser, batch 99 tang GAMNHS hehehehehe... Bigboy taga cambian.. Budwiser tenged na tang ginamit amen ong school para ong SBG... Nanio pla ong Saudi manjan mejo mapungaw tani pero kaloy ta Diyos moya ka tani. Tani pagpadelted ami ka pati pamanak tenged alinged tang site amen ong talsi (Red Sea).Salamat ong mga Agutaynen ang pagpatikaseg para magkaron nita ta bonding maski alalawid ita ong tata may tata... Naboay ora monupang indi naolik ta Agutayan animan gamiss o ra tang banoang pinagalinan no... Godbless ong tanan ang mga Agutaynen....^_^

Mabael ang Salamat ong mga Maestro pati Maestra, Staff & Security Guard amen ong Agutaya Elementary School & Gaudencio Abordo Memorial National High School, mga anda amo anda me ka ta rin.....

^_^GODSPEED & GODBLESS TO ALL^_^
November 12, 2008 8:47 AM
sprintdasher said...

Laida Agliam Jazmin

Yo si sprintdasher. Pinangana ong bangcal. Ang primerong balay amen ong mismong tepad tang GAHMS (ong kanto, alenget ong plaza). Ang pang-yadwang balay amen ay ong bangcal ka. Sing ge-ley o pa (mola pa), may maniwang pa:), ma-sik kong manikad. Pirmi kang gatabid ong mga athletic meets. Mambeng labi pa kumit mo tang first place. Ang mga galiagan nong events ay ang 100, 200 may 400 meter dash. Animan sprintdasher tang napilik kong aran.

Nabuay yo rang indi gaolik ong Agutaya pero indi kang pisan malipatan no tang mga espesyal memories ong Agutaya.
November 22, 2008 7:47 PM
Badiang said...

ROWENA ZABALO CAAB-NANGIT

Yo si Badiang. Pinanganaw ong lansangan tang Agutaya pero dong Badiang ngo nambael.

Durong kambengo ang gademdemano tang kaboi amen ong Badiang. Yading ki-yoy ong sirong tang balay. Ang mga mano agpalpatan amen lamang anday pandep. Yadi pang silik ang gailawan ni nanay. Yading gulay labi ra mga tagkukuran. Gapagbaligya ami pa ong lansangan. Tag piso lang tang tang be-ket ang okra pati sitaw. Kayading sandia may mga lumabeng.
Kayadi pang beteng. Medyo maderep pang mamurak tang mga niyoy dun tanupasia..Yading yan ang gakumit ni kuya Rex mga pagbila.

Mandiyan nanio ra gistar ong Bulacan. Agdilem dilemeno pa nged tang mga pamangan ang yen ang binaelan..hehehe..[Puro pala pamangan tang gademdemano]
November 24, 2008 7:17 PM
Pancho said...

Pancho Zabalo Caab
a.k.a para-bugan

Sing tukao ang mamula amupa, ang tubog ong tuga tang municipyo, kada pelang damal damal yading pamanggemet, gakunit ta babalwan,butalog,balakasi,bu-yak. Balo mamanggemet pa-bugan kang lagi nira cing tubog para pabinit tang mga yan.Mga anda ray magemet on dibabao may maganing para-bugan c karin tengued nagbalik c tang yan ong adalem, tambilogong pagpabog don may naminta. Pero lugio don tengued yo tang nagpa-bug ang gagemet taga bancal ong abuat.

Pangyaduang ana da Pedro Caab may Adelina Zabalo Caab. Nagadal ta elementarya on AGUTAYA CENTRAL SCHOOL, ong high school, ong GAMNHS, Graduate sing 1983.

Nuntukao ga firsto ka, ong pitsaw pati ka-yatan tang plores de mayo. wan lamang maynaminta nalapik tang tangang geley tang plores de mayo mabu-logo geleyo lamang ang na pingkao.Durong gatawananong kayam nontukaw, bula-bula ta kenay, tampok t dawn ta makasla,patundi ta kandayukoy.

Nanyo ong Valenzuela City pangalised.

Durong bilibo ong mga taw ang nag impisa tang site ang na. Proud amo tang mga Agutaynen.

Mabael ang tabang ong mga Agutaynen tang site ang n.
November 27, 2008 2:47 AM
agutaya said...

JASPHER RADOC ABELA

Pantalan tang arano tenged duno nabael maski mandian ge-leyo pa ka enged. Pisanong kambeng..galipay mga pagbasao tarin..magang kalenget tang agutayan ang agmalen ta....gailalao ong aran ang a-peng ay ge-leyo...uman lagemo may kayeketen. Galiagong kumiten tang oportunidad ang na para magpasalamt ong tanan ang mga kaparintian may mga guinikanan ...tangay..tanan tanan... ang nagpaita ta pag-mal ong ni tatay sing napatay(2 years ago)....salamt ang pisan....mabael among naging kapwersan amen..nanio may ang pamilyao ong alawid ta ge-ley pero gabuan ong agutayan tang mga puputukon ta.. salamt uncle Bobby ong binduat mong na..kambeng ang pisan..sgio lamang tang imod mga pagbasao tani.Maolik ami masabor ang mag palabi ta ge-ley ong pantalan kaso mandian mapungaw da ta osto andara si tatay ang aruman amen dun may ang magbagat ong pantalan mga kakabot ami. Salamat ong urumanen!
December 4, 2008 4:03 AM
nathaniel said...

linupak xa tang arano tarin u tang logod ni khaled..nanio ong arab emirates pagkapentero..mabael ang salamat ong ni sir nangit napakinabanganong pisan tang mga tinuldok mo ong industrial arts manjan nanyo ong free zone pag pabatang.....arriba agutaynos...
March 11, 2009 12:09 PM

nathan said...

mga aoy mga aing....nanio ra ang nindiong logod c linupak...yo tang logod ni khaled taga bangcal toga tang munisipyo...nanyo manjan ong kangan tang silangan pag lagadi tang mga kaayuan pati pag pasinlo tang mga ka-ledan tang mga hotel may mga balay tani...ARRIBA AGUTAYNEN!!!!!!

agutaya said...

Sheik Barter

Yo pala si Nuel (Boyette) Bacosa Minez Nangit. Batch 1984-1985 tang GAMNHS. Nanio mandian ang panikep ta balakasi may Bu-yak ong atog ni Mamang Sario nani ong Dubai.Ang Tatay may nanay yo pala ay da dipunto Nolly Bacosa Nangit may si Vicky Minez Nangit, dating maestra ong Elementary, grade 4 atan ong Agutayan. Epat aming mamaglugod. Limena-ted ami ra ong Puerto Princesa City sing 1990. Sheik Barter tang aran no tenged duro-o kareges ang mamarter cing tukaw ang tiempo, may galongong da, elen napa. Ang kasabor ang balikan tang mga timpong asi, pati ang KUDAY, ong bulwa tang simban, may bulwa da tay piong, maski may pirme kang ga-kaw ang pamu-wa, teta ag ta-yan pa. Ang kayadi pa ka ring ga demdeman no, tay ba-lo si. Musta na lang kay ate Del at Te Laids Sprintdasher. Hi! Atty. Nibagla mamogi ta kay tang kasoy mi may manerguelas. Cap parabugan mandelep ita c kay atan on tubog alenget ong toga mi, total anday Pa-bog mandian.

Bravo Agutayan.......ICHIBAN...

Gerald Villono Gacott said...

mga lugod yo c GERALD"jojo" V. GACOTT a.k.a kanolnolan.ana ni GENE A. GACOTT may ni MARIANITA V. GACOTT,taga bgy.Cambian ong agutaya,ong kangan oka tang silingan pag obra,pero naneo manjan ong pilipinas pag bakasyon.duro kang mga lugod ta dun ang arumano,maski ong dumang bansa ame pirme kang kapag istoryan amen tang mal tang banwang agutaya.salamat ong ni bucao ang naisip ang mgboat tana.maski alalawid eta magang kalenget ka....long live agutaynos!kaloyan etang tanan tang Ampuwan ta.

aing_panzkie said...
This comment has been removed by the author.
aing_panzkie said...

MONA LIZA EVIO NANGIT LLAVAN BACOSA

Yo si aing panzkie (tenged ang iparan din ong yen ni tatang padi ay Epifania). Tandet ang agutaynen pero ong Roxas da limimpot ig nambael. Villa Sol tang gilalaeno ang lugar ong agutaya tengued asi tang pinagalinan da nanayo. Tatang mapagpaambeng ong yen ang ang malikedo tang lugar da nanayo pati ni tatayo.

Ala mamagtarabid ita!

Anonymous said...

Balampang tama kaman tang pagpost so.

Mo-yang kaldaw obin labi. Yo si Kereketeng, Glen Paul Paraiso Maat Adion Viloria Baac, tambilog ang ana da Pablo Baac Jr. I (pag obra ong barko)may Editha Viloria (dating maestra ong Villa Sol). Ong Agutayan no nambael mimpisa magpatakon neka dose anyos. Uriong ulik ta Agutaya sing 1993, 1st year high school lo pa pero buing bui pa ong yen tang puputukung Agutaynen! Maski ario pa gakabot, inid talaga malipatan nong yo ay talagang Agutaynen! Kereketeng tang pinilik kong alias tenged medyo gatako takoong mag kayam ta kereketeng. Mandian no lamang napagpailala. Mandian nanio ong Laguna, pagbuat tang paborito tang kayaman may gamit ang teleponong gatakan maski aripa. Galipay yo maski mintao lamang gapasyar tarin ong site ta. Ong tanan ang gailalaw, mamag ampang ita ngani para maski minta gapag kumustan ita ka.

Glen Paul Viloria Baac said...

Balampang tama kaman tang pagpost so.

Mo-yang kaldaw obin labi. Yo si Kereketeng, Glen Paul Paraiso Maat Adion Viloria Baac, tambilog ang ana da Pablo Baac Jr. I (pag obra ong barko)may Editha Viloria (dating maestra ong Villa Sol). Ong Villa Sol lo nambael mimpisa magpatakon neka dose anyos. Uriong ulik ta Agutaya sing 1993, 1st year high school lo pa pero buing bui pa ong yen tang puputukung Agutaynen! Maski ario pa gakabot, inid talaga malipatan nong yo ay talagang Agutaynen! Kereketeng tang pinilik kong alias tenged medyo gatako takoong mag kayam ta kereketeng. Mandian no lamang napagpailala. Mandian nanio ong Laguna, pagbuat tang paborito tang kayaman may gamit ang teleponong gatakan maski aripa. Galipay yo maski mintao lamang gapasyar tarin ong site ta. Ong tanan ang gailalaw, mamag ampang ita ngani para maski minta gapag kumustan ita ka.

chona said...

Yo si Chona Caab-Parejas a.k.a. sikadsikad, ya apat ang ana da Pedro Aban Caab may Adelina Zabalo Caab. Lugod do da parabugad may badiang. Napeleko tang aran ang sikadsikad tengued sing molao pa mareges so kang manilao labi sikad sikad. Pero belag lamang ta sikad siakd tang gaelawan sari sari, may nga silik, bubo.Maski manjan pag gaoliko ta agutaya pirmio pa kang panelao. Nanio mandyan pangabueyan ong cavite.

Yvonne "Babette" Aban Ungui said...

Yo ay si "Talsi" logod do ni Khaled may ni Linupak. Ang primiropang gaisip po ong banwa ta ay ang talsi. Tatang bagay na baski ariopa mapaning anday mapa-let ong talsi tang Agutayan. Salamat Bucao ong binduat mo. Pisan nong gambengan ang pag bisita tarin. Animan gaingo mga may tiyempo mimbeng ngo inged ta.Salamat ta mabael.


KUDOS AGUTAYA!!!:)

BALAKASI said...

MOYANG APON ONG NINDIO MGA LOGOD.

Masinlong balita na may ta tang tao ang pag boat ta paraan para itang mga Agutaynen ay ma-mag bagat-bagat maski ong maning tanang paraan da ra lamang.

Indio rin ngani magparet ong ni Togan na may maning tanang lugar para ita mamag bagat. mabael ang salamat ong nag imbetar.

Yo. si Felix Leido Llanzana Llamera, karyan ang ana da Mr. and Mrs. Antonio Llamera,yo'y taga Cambian (don ong may aboat)

Mabael ang SALAMAT ONG FAMILYA tang AGUTAYA CENTRAL SCHOOL may ang GAMNHS. Tanira tang may obra ong yaten ang tanan animan nakabot ita manjan ong ari ta pa.

MAAMBENG ANG KAPIYESTAN TANG SENIOR SAN JUAN.

Ngari'ngit said...

Ngari'ngit, kaambeng, ang pama'yan diba? Yay ang galiagano ang aran aran. Monopa ang mamola ame pa, permiong gasilagan da nanay tenged permiong ngangari'ngit. Enayo, pero mandian baya indi ra mabuato.

Limput, nambael, nag adal ong Agutaya, eg mandian ong Puerto Princesa ra, pandelem, eg nagkapamilya. Ana da Sering(+) and Ma'ring Caabay Bacosa, taga Abagat, eg 100% Agutaynen.

BRENDA CAABAY BACOSA FELIZARTE

agutaya said...

Nilo Aban Ungui Jr. a.k.a Tay Kursing,


yo si tay kursing dating si khaled al shabraweshi. pale-tan nora tang khaled tenged nanio ra makati, Philippines pag obra animan tay kursing da heheheh naging idolo monopa si tay kursing sing molaw pa makaimod monopa mga magbitala tanandia...(lunes ngayon tomorrow is friday heheheheh) mga logod supurtan ta tang iheartagutaya.blogspot.com para mapaita ta ong kalibutan na maski geley ang banwa ay kaya ta ka magmaintain ta website (salamat bucao) basta mag irepen ipen ita lamang. logodo pala si linupak may si talsi (maski indi pandelep). uncle lo si shiek barter..........


mabael ang salamat,

Nilo Ungui Jr.

Anonymous said...

KUMUSTA AMO RA,ANG TEMPO MANDIAN AY DOROG KALINAO. YADING BISOGO NANI YAMI PAMANGAN TA REMAS ANG KINDIAW DOROG SABOR PINALDOL ONG NI LONG ONES GacoTT

ANG MGA KAROMANANO AY:
NANI DA LITA EVIO
DR.CAMILING
TAY FRED AIZO
CRISTY CADLAON
LOURDES EDEP
NELIA ADIER

PS. SINO PA BATO AY MA Y MOYANG NEM NA MAPAGTOROL TA MOTORCYCLE
TANI ONG RHU AGUTAYA. HA HA.
TITO FRED NANI

Anonymous said...

Yo si rosas - Irene Grace Laab Damilig. [Naliagan no tang rosas na A.K.A. ang geley yo pa galiago na yading rosas amuen kaso lamang gapatay onopa ang wee yamuen makasin.] Pinangana ong Abagat. kambeng maski ong maning tana lamang mapagbaralitan ita.

Mabael ang salamat ong ni bucao ong pagprosigir tang site para ong mga agutaynen. Aloyan itang pirme tang Dios.

Anonymous said...

yO si masinge, paborito onopa tang kulay ang masinge. klasmeyt o si nibagla. Pagpasalamato t mabael ong ni bucao ong pag boat tang site ang na. Aloyan ita tang Dios.

dep said...

I happen to see this website and recalled that I once had a classmate that live in Agutaya.Her name is Joana Gay Nangit( She may not be Nangit anymore) :-). Anyone of you know her? She was my former classmate sa Tibiao,Antique way back 1986. She was a good friend of mine. We both graduated from an elementary school in Tibiao. I want to establish communication with her again, It's been long years that I haven't heard from her. This is Dennis Papa. I'd like to post my message in your own language but I could not. I'm sorry. So long, and hope to hear from anyone of you who knows my former classmate. Thanks...

kamaron said...

Sharon Rose Jagmis-Abela
Kamaron
Yo si Kamaron. Na yang napilik ko ang aran o tenged ang ge.ley yo pa pisan o aglukon nira ta kamaron tenged ong aran no na Sharon. Anda ra kay pag goy ong yen mandyan animan yang galiagan no. Gasilag o sing ge.ley o pa. He.he. Manjan mejo kasabor kasi yang paborito...Yadi kc tani ung Catadman, Cuyo.. Maski injo ra paning palengke, gated lang ong balay. Anao tang may drawing tang pumboat na tatalunga ong mababael ang langeb. Indi kasi malipatan na tang byahe amen pag ulik ong Agutaya na liniwagan ami tang palet. 4 ang takon da ka tananja.

panget-panget said...

Mary Hope Jagmis-Gabinete
Panget-panget
Yo si panget-panget. Ang ge.ley o pa pirmio pandep ta panget-panget be.tang ong botilya, agbuaten o na star-star. Pag wish o dun. Manjan, anda ray itaen ta ong Agutaya na panget-panget... Anda ra kay bantol-bantol, nangapatay da. Agwawaen da tang talsi.. Ang duma agkuringen da..He.he. Agbawalen karin tay anday maimo ta. Kaministiran tang mga lugod ta animan magpasensiya ita..Balampa kumabot ka tang oras na mamagbalik ka tang mga panget-panget agud durong ma wish ta..Kinatawao ta taga Cuyo Press...si Kirimud..may epat da na ana amen. Ang aka si nicole pag adal ong Pilot School, Grade 2, ang yadwa may ya.lo 6 may 4 pag adal ong Elvira Science School, Grade 1 may Kinder. Ang ari si Rap-rap,9 mo. Duro lang kaliag na maglibot-libot mag motor. God bless da lang ong yaten ang tanan ang Agutaynen! Musta ong tanan.

lennie said...

ang saya namn sa site na 2..gus2 ko din sna iexpress yong mga word na 2 sa agutayno language kya lng d aq gnun kahusay tlga..

lennie said...
This comment has been removed by a blog administrator.
lennie said...
This comment has been removed by a blog administrator.
tulit-tulit said...

Yo si tulit-tulit.

Edena Dacillo Evio.

Ana da Leonardo Yala Evio may ni Benilda Labrador Dacillo.

Nanio ong Puerto Princesa pangaboian. Arumano da bucao, malamig, kalubasing may bolalakaw. Classmate o da talsi ni pantalan.

Napilik o tang tulit-tulit ay na gademdemano baya don ong may yamen ong Ilog, agdayon tang maski sinopa. Teb man obin pela itaen mo don mepet man o mola, panulit-tulit. Abaw ang kasabor ka lang tang irilawen don ong banwa!

kalubasing said...

Kalubasing

Yo si Santirose Adier Bacosa. Ana da Rodrigo Nangit Bacosa [Bancal] may ni Reginita Abordo Adier [Villa Sol]. Minael ong Abuat ong Bancal. Yadwa ong walong mamaglugod.

Nanio pagobra ong Puerto.

Balampa mamagirimbeng itang tanan maski ong cyberspace da lamang.

Dilemeno lamang nindio tani ong CSB ong Malvar mga may pera padala mi. Just call my name and I'll be there!

malamig said...

MALAMIG

Mary Jane Raguin ang yen ang aran. Lugodo si tagitis. Ka-batch o ong GAMNHS da Ruby Baluyot may Arlyn Cadlaon. Malamig ay yo minael ong Sitio Malamig ong Barrio tang Villa Sol. Indi malipatan mi tang sitiong na impisa ka-yatan mi paning ong bukid tang Bugtong.

Nani ami ka ong Puerto mandian aruman si kalubasing. Maambeng ong pamasi ang pamagbaragat ita ka maski tarin lamang ong iHeart.

Salamat.

Jolly Babe said...
This comment has been removed by the author.
bolalakaw said...

Yo si Jolly Babe Lutoc Llanzana. Ana da Tomas Llanzana Jr. may ni Phebe Lutoc [Coron]. Tani o minael ong Puerto piro ang popotokono ong Agutayan pa ka nged. Pinagario da bucao. Pirmi aming golik ong Agutayan ang gege-ley ami pa. Indi malipatano ang tatang garamalen ang ta'tay ami ong Litoy, may timinogpong apoy ong dalay-dalayan tang talsi. Gaengo si sirok da, si pala yang ganingen bolalakaw.

Mabael ang salamat.

JOHN said...

Mo.yang damal damal mga lugod ong Agutaynen. Yo si Batsoy kasi ang ge.ley o pa ganing c Nay Chai yo ono mabusor ang lagi ig ag guyan ta batsoy. Cguro kakaman matod, kasi asta manjan batsoy paka enged.Ana o tang dating pulis Jack may maestra ung Central na si Nena. Lugod o si pantalan. Katawao si Kamaron ig may ana amen na si Collin, mo.yang mag-draw, maglimang takon pa lang. Nanio manjan ung agmalen tang lugar ta, indi nagamit o tang kursong tinapos o tenged injo galiag ang palawid ung pamilyao lalo ra ung banwa ta. Pagserbiyo manjan tani bilang tatang kunsehal tenged ung talig tang mga lugod, ginikanan ig mga ari tang Agutaynen. Pagpasalamat o ta duro kabael na tinaligan o ninjong tanan. Aluyan ita enged tang Diyos.

JOHN JOEL said...

JOJO EDEP(SILIK)
Yo si silik..pinanganao ung diit pero nambaelo ung bangcal. Nanayo si Loy Bacosa may tatay o si Dowell(patay da). Mahilig o mamangan ta silik tenged kasabor. Pagbalon o pa ung talsi aruman da Uncle So, Uncle Boboy may Kitlang teta tatabid pa si Lolang Mons, ang Prinsipal ung Agutaya Central may si Lolong Kulay. Si Zir Zabanal tang manigte.teb amen. Maski mekel ami pa ta tang balde mulik.Gulik ami teta ku.to ra pero elen ka. Manjan nanio ung Cuyo pagadal o pa lang. Galiag o ka magsirbi ung banwa ta pag namaestro ra... he.he. Pagadalo ta BSEd-Math ung PSU-PCAT Campus. Kambeng ang pisan ang ngbwat si Uncle BUCAO ta paraan ang mamagbasian itang mga Agutaynen...

Angelita Caab Sears said...

Hello Bobby its me manang angie from new Zealand I,m proud of what you have done.Agutaya is alaways the best ,my home.many thanks and God bless You all.If you want to Keep In touch Im, now on Face book See you then regards to all I remember you so well.

Lemary said...

Legan(Lemary Amorin-Jagmis)

Mo.yang labi mga lugod.. Yo si legan. Ana ni Fedil Amorin may Tessie delos Angeles. Nambael o ong Diit. Sing gege.ley ami pa, papaning ami ong legan, pangali ta shey( sya maga mani) durog kasabor, labi pa mga kalelet da. Pisan aming gambengan ang ga.bo ta shey... Animan pirmi ami ong Legan, pagkayam ami dun. Mga bulan ta december pagpalayog ami pa dun ta buradol. Inayo manjan mga gakabot pa dun tang mga kamamulan. Injo ra ka gabalik dun. Animan yang pinilik o aran. Nanio ra ung Bancal, nakatawa ni Bojek ig may ana amen na si BChloie. Kasinlo ang may ga abrian ta ang maning tana para may komunikasyon taka ung mga lugod alalawid.

Anonymous said...

moyang damal-damal!
kasinlo tang site ang binwat mi..
nka2-enjoy ang bsaen tang mga popost mi..

Anonymous said...

Ayos tang site ang na, purong agutaynen talaga tang gamit ang pagpakabot ta istorya o balita ong mga kalogodan ta. Congrats ong nagbuat tang site ang na.

Anonymous said...

moyang labi! kapongaw daka andarakay pagpost tarin.