Monday, 25 February 2008

Madam! Madam! Madam!

Galiagano lang ang temaen ong nindio mga sino pay Magic 5 Madams mi ong Elementary may High School.

Paki-comment da lang para mas masinlo tang arampangan ta. lols.

7 comments:

bucao said...

Ang listan ang na tang Magic 5 anday domang maliag yaningo kundi tanira tang timinatak talaga ong kinaisipano mga gademdemano tang pagadalo pa ong Agutaya Central School may ong GAMNHS. Ang timpo amen, masuwerte ami ang naranasan amen pa tang medyo traditional pero masinlong pagturoldukon tang mga maestra. Asing tokaw, basta nagadala ong Central, india mabo-an ong high school. Tatak CENTRAL.

Magic 5 Madams [in no particular order]

*Madam Ruth C. Baluyot: Indi malipatano si Madam Baluyot tengued all-around tanandia. Natakong magbasa tang Bibliya, tengued pirmi aming pag-memorize ta Bible verse kaldaw-kaldaw. Music. Ang indi malipatano, asing primirong kaldaw tang klase amen ong Grade VI, mintras pagbitala tanandia ong English ig pagsulat ong black board, agpatuladano tang bibitala na. May classmate o siguro ang napansin, nag-beg da ong ni Madam, ganing, "Madam way si Bobby pagtumaymay ong niyo!" Ang sabat lang ni Madam Ruth, [indi ra matandano tang exact words] ayos lamang ono ng tumaymayen tanandia, basta may mata-wanan tang mola. And trademark ni Madam Ruth, istrikto ong eskwelan pero pagloa, yading pag-mal ang estudyante ong nandia, gated ang pirmi ong balay nira. Doro ka-dedicated ong obra asta mamola agpagnanang mangapuyat ong balay na para magadal. Teta ngani maski high school da tang mga estudyate na, pamamisita pa ong nandia ong Central.

* Madam Lilia Zabanal: Anday angken-angken ong ni Madam Lil. I-memorize mo tang multiplication table na, ang mga experiments. And indi ka malipatano ong ni Madam ang first day amen ong nandiya... ay gisipeno kaman ang Auntie o ka tanandia, naginingalo kang lagi. Pagbida-bida o rin. Si Madam panalyud, may susulat na ong black board. Ganing si Madam Lil, "Bobby, nakikita kita kahit nakatalikod ako. Ikaw ang maingay diyan!" Asta si, indio rang pisan naginingal ong class na. Gaberengo angay gitaena yami ang panalyud ka tanandiya. lols! May famous term na pa ang "lapayak". Pisano ang tinaman may ang mga classmate amen ang indi matakong mag-garden may manibabaw. Pero ang dedication ni Madam ong teaching, indi mapantayan. Kung si Madam Baluyot musicals, si Madam Lil drama tang pambato tang Central ong mga contests.

* Sir Wilfildo Laab: Undeniably genius. Anday yading maaningo ong ni Sir, basta mausay. Napaintindi na ong yen tang trigo. Maski indi mashadong bibitala, ayos!

* Ma'am Amelia Edep: Anda ray dilemen mo pag ang Biology teacher mo si Ma'am Amy. Magang gata-wanana tang tanan, gapabilibo nandia ong mga experiments amen ong biology.

* Ma'am Esperanza Evio: The best pagkabot ong Math. Maski indi maliagano tang Math subject, gapaintindi na talaga ong nio tang leksyon. Cool pa, medyo indi matandano ang nasilag ong class.

Mabael tang respeto ong mga maestra labi pa ong mga naging maestrao.

nibagla said...

Masinlo tang te-ma mong na bucao. Mademdemano si tang mga mambeng ang mga tempo sing pagadal o pa ong elementary may high school. Nani tang yen ang Magic 5:
(Circa 1978-1984, elementary; Circa 1984-1988 high school)

Madam Ruth Baluyot - Yami siguro tang class/batch ang pinakayading beses ang natoldokan ni Madam Ruth. Maestra amen ong Grades 1, 3(session ong damal-damal), 5 may 6 ong mga pelek ang subjects. Indio masayod angay nagkamaning dun. Pero, yading natoldok nang masisinlong kanta, tayaw ig istorya magalin ong Biblia. Dun o primirong nata-wanan tang mga istorya tong Biblia pati mga "virtues" ang panghabambuhay ang dapat ekelan. Grade 1 ami pa lamang, gulit-uliten na ra tang importansya tang "honesty" o ang pagbeg tang matud. Ganing tanandia: "It's better to die than to tell a lie."

Madam Fidela Agliam - Maestra o ong Grade 5 and 6 ong mga pilik ang subjects. Anday favoritism ong nandia, pantay-pantay. Talagang ong "merits" tang Grade tang estudyante.

Sir Wilfeldo Laab- Maosay talaga ong Math. Ganing tang doma indi ma-explain na ta osto tang totoldok na. Pero ong yen, agsusulat na pa lamang ong blackboard tang equation, ga-intindian no ra. Tanandia tang coach amen ang nag-apen ami ong Math Olympiad sing First Year o tong High School (1984). Nag contest ami tani ong Puerto pati domang mga eskuwela tang buong Palawan. Kaloy tang Diyos, na third place o ong over-all ranking tang nagparticipate ang mga estudyante.

Ma'am Neria Cabaltera/Ma'am Espie Evio - Parehong maosay ong Math - Statistics, Business Math, Trigonometry. Tengued ong advance teaching nira tong Math ong high school, pirmi ong ga-exempt ong Math amen ong College tengued gatawanan no ra tang mga lessons.

Ma'am Laura Dacuan - Maosay ang magtoldok ong English. Tanandia tang nag-encourage na pirming magconsult ta dictionary pati thesaurus.

Mga onopay nakaboto mandian, mabael ang parte tanira tengued napamag torol tanira tang kinatawan nira ong yen. Mabael ang salamat!

nibagla said...

Masinlo tang te-ma mong na bucao. Mademdemano si tang mga mambeng ang mga tempo sing pagadal o pa ong elementary may high school. Nani tang yen ang Magic 5:
(Circa 1978-1984, elementary; Circa 1984-1988 high school)

Madam Ruth Baluyot - Yami siguro tang class/batch ang pinakayading beses ang natoldokan ni Madam Ruth. Maestra amen ong Grades 1, 3(session ong damal-damal), 5 may 6 ong mga pelek ang subjects. Indio masayod angay nagkamaning dun. Pero, yading natoldok nang masisinlong kanta, tayaw ig istorya magalin ong Biblia. Dun o primirong nata-wanan tang mga istorya tong Biblia pati mga "virtues" ang panghabambuhay ang dapat ekelan. Grade 1 ami pa lamang, gulit-uliten na ra tang importansya tang "honesty" o ang pagbeg tang matud. Ganing tanandia: "It's better to die than to tell a lie."

Madam Fidela Agliam - Maestra o ong Grade 5 and 6 ong mga pilik ang subjects. Anday favoritism ong nandia, pantay-pantay. Talagang ong "merits" tang Grade tang estudyante.

Sir Wilfeldo Laab- Maosay talaga ong Math. Ganing tang doma indi ma-explain na ta osto tang totoldok na. Pero ong yen, agsusulat na pa lamang ong blackboard tang equation, ga-intindian no ra. Tanandia tang coach amen ang nag-apen ami ong Math Olympiad sing First Year o tong High School (1984). Nag contest ami tani ong Puerto pati domang mga eskuwela tang buong Palawan. Kaloy tang Diyos, na third place o ong over-all ranking tang nagparticipate ang mga estudyante.

Ma'am Neria Cabaltera/Ma'am Espie Evio - Parehong maosay ong Math - Statistics, Business Math, Trigonometry. Tengued ong advance teaching nira tong Math ong high school, pirmi ong ga-exempt ong Math amen ong College tengued gatawanan no ra tang mga lessons.

Ma'am Laura Dacuan - Maosay ang magtoldok ong English. Tanandia tang nag-encourage na pirming magconsult ta dictionary pati thesaurus.

Mga onopay nakaboto mandian, mabael ang parte tanira tengued napamag torol tanira tang kinatawan nira ong yen. Mabael ang salamat!

nilo said...

*madam oping....ong nandyao natako at nagkahilig ong history....

*madam eye....mosay ong math pati science

*madam els...(karyap(hurry up) itli(italy)

*sir aban...(anday class ang pirmi)

*sir jess nangit (cat) pag jogging kada damal damal...

togan said...

ang yen nag Magic 5 Madams:

1.Madam Zabanal: indi pedeng molik mga belag ta memorize mo tang multiplication table..ang garden mo dapat pasinlon mo..lapayak ka mga inja pag obra..

2.Madam Baluyot: mambeng!! tenged gapuyat ami pa ong balay nira para mapag boat ta project..uman may bible study ka dun..mabael tang impluwensya na angay alenget o ong no "BRO" manjan..

3.Ma'am Cabaltera: syempre ninang o tananja..hahaha..mambeng pag klase na..indi mapigil mo tang emod mo tenged ma'tot ta enged pag pinigil mo..maosay ang magpaymod..yadi kang nata'wanan o ong nandia..

4.Ma'am Edep,Amelia: Biology...
masinlo mga pagpa activity,kung seryosoa ong parag adalen mo yading mata'wanan mo..gatandan o pa tang project amen half tang ply wood..evolution of man..kalewag ka ang mag drawing..moya ra lang sanay da ka grade 6 pa lang..ang tambilog unora ngani si..?? Ang drugs ni ma'am coke..hehe

5.Ma'am Evio: hay..simple lang tanandia..chemistry? table elements ka lang tang pina memorize na ong yamen..hahaha..
magang pagtayaw ong tukawan pati pagbelang tang kalima mo..tenged pag may nalipatan mo ulit si..


ang manengo lang ong tanan ang naging maestraw maski indi tanita nagapel tarin "mabael ang salamat nga MADAM!!!"

aing_panzkie said...

Yo maski injo nagtapos ong GAMHS may Magic 5 ka.. hahaha! Ala intra lamang para na ong tanan. Nani ra... na mga antik ong RNCHS tani ong Roxas...

Uno...
MISS LITA PACTAO (Ta'bian ga-relate a ka? haha!)

Advisero asing 3rd year HS. Da best ong chemistry labi ra ka enged ong Biochemistry tengued pirming gaperpeko tang quiz na pati exam (abir panzkie burit pa ngani, haha!)Tanandia lamang tang maestrang hinandan tang advisory na ong bday na (Luckily 50th Bday na pa circa 2000 September) ang inelan ong skwelan.

Dos...
MISS ERNIE BACOSA EVIO (Math Teacher)

musay ang magtuldok... pero mga ong tokawan da ang pagdiscuss pirmi lamang nakasideview... taben itaen tang pinakatatalok ang Chinese genes tang mga bacosang baks (bakang)!!! hehehe!!! Yemyem lamang pirmi pero may tama tang mga jokes na... Tamaan ang may pakiramdam.

TRES...

MISS NICOLASA ADION DACILLO (Science Teacher)

Ganing tanandia, sinopa lamang ono ay agutaynen ang napag major ta General Science ong Education... hehehe!!! Burit ka tlga, pero musay ang magtuldok.. indi ipaori mo tang mata'wanan mo ong nandia.. Pero maski monopa tanandia bright.. belago ta maxadong bilib tenged indi makabisado tang dalan ang paulik alin ong PNU paing ong Balik-balik... Pirming lipat.

QUATRO...

LOLA RUTH BALUYOT (Instructor FBC)

Pirming pagpa Bible Study dun ong dorm tang Fullbright. Mga kumatag katag da ngani lekeyo ra... Paketeng todo indi lamang mapag atendir tang Bible study, hehehe!!! Pero inja, impisang sindulano nandia tang Daily Bread ang Devotional... timinandet tang angken tang padi... xa tang pinakaguegmanong ni Lola Ruth ang maski kickout ami ong dorm ong kalokoan...

SINCO...

MADAM CATHERINE ZABANAL PACHO (Social Studies)

Maambeng magtoldok tenged bayana lamang tang mga studyante na ang mag-explore tang lesson nira. Kada tata'lib ang gailala na aglambayen na... oman maning oi, regards daw sabi ni ano.. obin abir kotohan mo nga ako... hehehe!!! Obin maning cge isa isa lang ang maglabas para hndi halata... ahhaha!!! Astig tlga c Nay Kat. Pero musay tanandia magtuldok, duro ra kang mapamaestra na, engineer... yadi!!!


Animo Valiants!!!

panget-panget said...

mambeng ang balikan tang mga nagta-lib labi ra ka enged tang mga tiempong ita gege-ley pa.ang indi malipatano ong tanan, ang mga kaldaw ang tininiro tong iskwelan, ong pag-asikaso tang mga maoro-yang mga maestra.Saludo ong nio bucao ong te-ma mong na.
Magic 5 madams tang kaboi yo!

*Madam Lil Zabanal - indi malipatano tang Math tenged tong kaosay nang magtoldok.Grade V o pa lang,nandeg ami ong Puerto ong Math Quiz tenged ong review ang anday katapusan!sulit na sulit!umpisa si naging paborito ra tang subject ang na.

*Sir Wilfildo Laab - high school ami pa lang gatako ami rang magexplain ong blackboard ang maga maestra tenged ong kausayan ni sir ang magtoldok. Agsayanganong pisan ang nagresign tanandya para ong mas masinlong obra.Kailuka tang gangaoring henerasyon tang GAMNHS,indi na-dol ong nira tang kinata-wanan ang inding pisan mapantayan.

*Madam Baluyot - SUPER!MakaDiyos Makabayan!Hands-on Experience talaga.

*Madam Pilar Nangit - Dorong Kaistrikto pero natako talaga tang mga obra ong pamalaybalay...umpisa ong pagkurudalen,pagberedbeden,paglutok,tanan!mandyan gagamitong tanan ong kaboi yo.

*Madam Mila Raguin - ang mga pilosopiya na ong kaboi naging inspirasyono para magpatikaseg ong kaboi.