Sunday, 29 March 2009

Saturday, 28 March 2009

Thursday, 26 March 2009

Bokabolario: Pagtori


Pagtori: Ang kaogalian tang mga Judio ay patorian tang mga ana nirang lali ong yawalong kaldaw ang pagpangana. Na tatang tanda ang tanira mga Judio, maliag yaning mga pinilik tang Dios ig manigtoman tang Katobolan na. Si Abraham tang primirong nagpatori tang sadili na asta ang mga ana na sigon ong tobol tang Dios.

Ang Bitala Tang Dios
Ba-long Inigoan
WPS 2004

Monday, 23 March 2009

Mamanlangaw ita…Magapa tang masinlong Sabado
Limang mamula tang pamagkudo
Dun tong idalem tang papa tang ulo
Masinlo ig mapilay nirang mga plano
Sabay kereng tang pangulo-kulo

Mga galiagang tumabid
Mga galiagang mamukid
Maga galiagang tumakan
Tara magtarabid tabid

Indi mo lipatan yaten ang pambe-ket
Patigayon na kay mga wan ang bu-me-ket
Daon ta buri yaten ang pam-be-ket
Pirapang ayo kada tang beket
Sigon lamang ong niyong seket

Ala aoy piliken mo syang laging madet
Way ganing si tata papa ono tang kalibe-bet
Lumboy baya indi ra magpalabet
Yen ang inaning balampang belag ka ta ma-det
Tara aing, tara aoy mamanlangaw ita.

Kabuatan ni Linupak

Friday, 20 March 2009

Wednesday, 18 March 2009

A.K.A. version 2

Patigayon da lamang i-click tang "comments" mga sinopa tang galiliag ang magpailala.

Piro ba-lo amo mapagbetang ta comment, dapat may gmail account mi.

Salamat lugod!

Tuesday, 17 March 2009

Friday, 13 March 2009

Thursday, 12 March 2009

Linupak, paiinggit lang! [Circa 2000]Linupak, mainggit ka! harhar.

[Si Ailyn Abejo, Analyn Nagit, Asher Labrador ong Puerto Princesa City]

Tuesday, 10 March 2009

Saturday, 7 March 2009

Si Dodoy [Steve]Roll of Successful Examinees in the
MEDICAL TECHNOLOGIST LICENSURE EXAMINATION
Held in MARCH 2009
Released on MARCH 6, 2009

140 EDEP, PHILIP STEVE BACONGA


Mga tangay i-congratulate ta si dodoy [yay ang goy ong nandia ni nanay na], si Philip Steve Baconga Edep, tengued tata ra tanandiang Registered Medical Technologist. Anday initaw ang solong litrato na animan group picture nira na, siguro batch pictorial nira na ong Far Eastern University-Dr. Nicanor Reyes Medical Foundation. Si Steve ay bugtong ang ana ni Madam Juanita Baconga Edep. Nagtapos ang Valedictorian ong GAMNHS [telekan mi ra lang ong HONOR LIST ong previous post tarin.

Congratulations! iHeart is truly proud of you!

Friday, 6 March 2009

Ang pangaboi sigon ong Ispirito Santo
Mandian, itang tanan ang na-pen da ong ni Cristo Jesus, indi ita ra osgaran tang Dios ang dapat silotan ita. Tenged kaman ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus, ang Ispiritong pagtorol ta kaboi ya ray ang paggaem ong yaten, ig ya kay ang paglibri ong yaten ong gaem tang kasalanan ig kamatayen. [Roma 8:1-2]


Ang Bitala tang Dios (Ba-long Inigoan). WPS 2004

Damal-damal ong Villa Fria
Maaga pang pangimaton ta teba/tuba ong Villa Fria.

Wednesday, 4 March 2009

Sunday, 1 March 2009

PASAMIT: Ang Kuday
Masabor may gatan may lumabeng. Bato ya ka kaman ay yang pagpa-bright ong mga Agutaynen tang lumabeng?

Reunion Circa '97
From L-R: Nilo Ungui Jr., Lemuel Ceralbo, and Rey Llamera