Friday, 28 August 2009

Lolong Lalio

Mandian, Agosto 28, kapistan ong Cuyo [San Agustin]...

Ong mga timpong na, lutaw tang Agutayan. Doro-dorong tangay ta ang dadayo ong Cuyo para ong Kapistan ni San Agustin.

Gege-ley ami pa pamista ami ka tengued ong peryan, ong mga ati [purungitan ta anil], may ang mga artista ang pagalin ong Manila.

Nongayna nakampango si Lolong Lalio [Eulalio Cadlaon] ong cellphone. Indi ra masyadong mabasi, 93 ra ono tang edad na. Medyo yaray kamepetan ong banwa.

Ang mola o pa pala, gapalibutano ta mga mepet ong Bancal....

Si Nay Doray ang pirming pagbuat ta amek. Si Tay Vic pirming pamanti.

Si Lolang Candi gademdemano ka ang balay na don ong may Talipapa.

Si Lolang Gorya... may si Tay Iking. Indi nged malipatano tang mepet ang asi, aruman amen ang pagkayam ta tagsing may biagan ta lastiko. Indi paerepen mo, taben ma-indian target a!

Ong boko-boko nira da Nay Ising ni Tay Inyong.

Oman da Nay Tibang, Tay Felix may Nay Tangking.

Oman ang maingal ang si Tay Oloy may ang baston na. Karalawan ami ang panggapang tang indian mango na.

Ang avocado ni Lolong Ca'do. Ang kambing ni Lolang Mili, may ang kending paglebat.

Si Lolong Damian pirming pagpanaw-panaw with matching medyas ang lagem. Indi malipatano ang tine-mao mga onoray oras, ganing tang sabat na, "Alas koting paramoning!"

Si Lolong Angs ang kada may bulang, always present. Kada nged pa-Abagat, molik may bi'bit nang bilan. Si Lolang Pans ang caramel nang malemek.

Si Lolong Omay may si Lolang Emma pirming papanaw ong bukid, agpaning ong Nibagla, Niandaw may Kalolombuyan. Pirming may pasalubong ong yamen ang kasoy, serguillas, lomboy, beteng, atbp. Mga oras ang igperenay, mamag-majong aruman da Long Angs ni Lang Pans.

Namag-migrate da Lolang Mili ni Lolong Ca'do ong San Vicente. Anda ray balita o magimpisa namagalin.

Da Nay Tibang ong Manila ra ka ni Tay Felix.

Timingkaw da da Lolong Damian, Lolang Gorya, Tay Iking, Tay Vic, Nay Doray, Tay Oloy, Nay Tangking may si Tay Inyong.

Asi pa ka ong Bancal si Nay Ising. Ma-sik pa si Lang Panz. Si Long Angs active pa ka kada may bulang.

____________________

Sunday, 23 August 2009

Friday, 21 August 2009

C MANINOY
THE COUNTRY MAN:

"ONE STEP AT A TIME"


A.K.A. TANAKA ICHIRO ONG JAPAN....
A.KA. SHEIK BARTER ONG U.A.E.

Sunday, 16 August 2009

unica iha ni linupak/morbid.....
mapungaw man ig alawid
aguanta tangay
para ong mga mal ong kaboi


enem ang bolan da tang unica ihao
pero maski naminta indi pa initao ong personal
papost lang tarin ha..para mailala mi ka tang
mga mal ong kaboi ni linupak/morbid...

to view more/learn more about them:
visit: kamillecunananungui.blogspot.com
nadulang c ong mga pusturang agutaynen!!!

Friday, 14 August 2009

AGUTAYA MUNICAL OFFICIALS

Mayor Zosimo N. Zabalo
Vice Mayor Mary Jane A. Raguin

Sangguniang Bayan Members:
Eddie C. Bacosa
Rodil O. Dacuan
John R. Abela
Elmo C. Edep
Tirso L. Tabarangao
Adelina Z. Caab
Albert A. Abique
Arnulfo L. Labrador

Thursday, 13 August 2009

TRIBUNAL 2009.08.13

Naka ang tribunal yay ang goy nontokaw tang mga kamepetan ong barangay hall nira?

Bato ya ra lang ay goy ta ong chatbox ta?

Yading lugod ta ang napag-register da ong A.K.A. piro anonymous tang aran nira.

Kailangan mi ang mangomit ta GMAIL account.

Obin mga sinopay galiag ang magpabuat da lamang tarin ong iHeart. Mag-message lang.

Monday, 3 August 2009

Iheartagutaya.pamagluksa ong pagkamatay ni CORY AQUINO.

PARA ONG YEN TANANDIA
TANG NANAY TANG DEMOKRASYA ONG PILIPINAS

PARA ONG NINJO?

MORBID

Assignment #1: Wardi-Wardi

May bitalang Agutaynen ang wardi-wardi?