Tuesday, 25 May 2010

Saturday, 22 May 2010

Bancal Officials


Ralyn Bacosa, Esterlyn Edep, Melanie Solis Daculapas, Linda Bacosa, Arlyn Aban La Torre may Regenita Bacosa.

Wednesday, 19 May 2010

Baragatan ong M5


Maambeng ang baragatan ong Milagrosa Cinco papaning ong Puerto. (L-R) Si Manang Maring Gacott, nurse tang GAMNHS, ong Cuyo ra tang balay nira piro once a month pamisita ka ong GAMNHS Agutaya. Si Manong Manick Dacillo, assigned mandian ong Cuyo, medyo yara kay Chief dun. Si Kuya Vic Enciso, mandian si ka lang initaw, minolik ong Agutayan para magboto (Agutaynen-by-heart). May si John Abela.

Monday, 17 May 2010

Friday, 14 May 2010

Incoming

Mayor: Bacuel
V-Mayor: Baconggol
SB Members:
1. Illustrisimo, Fernando
2. Bacosa, Eddie
3. Abique, Albert
4. Abanes, Ramil
5. Apolinario, Cheryl
6. Laab, Ronnie
7. Bautista, Ronnie
8. Nangit, Myrna

Testing!