Thursday, 30 April 2009

Linobong?
Indi maintindiano tang linobong ang na. Ganing si tata ang ormana ono litap. Na ong Bangiad, asing pista nira.

Monday, 27 April 2009

Saturday, 25 April 2009

TALAKINEP TANG MOLANG AGUTAYNEN
AGUTAYA…

Banwa da nanayo, tatayo, lolo, lolao pati pepeyo
Ganing tanira tolong bukid ang telelepad
Indio yo masiguro tenged indi ka gaturungano
Asta initaw tang pruweba
Marka ong braso ni tatayo
Tolong bukid kaman ang tererepad
May sulat na pa ang Agutayan.

Ang mga mal ang ginikanano
Naturales ong banwang Agutaya
Ana ta mga manigkuma
Namaglayag alin dun ong isla
Asta naampir ong mabael ang banwa
Agud mapamanguma
Ig yading tinabungos tang mapa-bat nira.

Asing yo ay tatang molang ge-ley
Si tatayo, si nanayo pirmi ang gaba-yano
Kakanta kada damal-damal
Ang paning ong Cambian
Dun ono ong sirong tang lumboy
Tanira pamisik tang dublan.

Ang siste kang asya kada asi maba-yano
Todo tang paryawo tenged indio pinatabid malayn ong nemo
Isipo binuano ni nanayo ni tatayo
Mintras masabor tang lekeyo.

Maski yo ay nambael
Alawid ong Agutaya
Pinailala ni nanayo dun ang pagkabetang
Paboritong teraen maski asing nuntukaw
Lamayong binilan tagelan ta kadyos
Ang maski aneno palbugan ta mantika
Dayon ang paligidligidan tang batong kasin
Ekspres pa tang Agutayan.

Gatako ka tang bo-lok, maski indio gasamit
Pati mangga-pangga ang doro ono kasabor
Ki-yoy ta yaboyabo, silik, tamilok, latok
Asya pamangan ang pisang guyon ong tetenlano
Tebang may tengeg na
Kada damal damal sabor ang bitamina.

Agutayneno yo – tegat ang Agutaynen!
Alin ong maiteg ang pinagpalan ni Onsoy may Inggay
Animan muliko yo ong banwa ang ganingen
Sibayang langeb tetepeng ong balay
Itaeno lamang tang tolong bukid ang kanolnolan
Pati ang ganingeng lugar ta diwata ang magang alalan.

Kabuatan ni aing_panzkie.

Friday, 24 April 2009

SPOT THE DIFFERENCEAng litratong na nagalin ong ni Manang Del Agliam. Na siguro mga 10-20 takon dang nagta-lib. Telekan mi tang litrato ong dibabaw, sia komito mandian lamang 2009.

Spot the difference....

Obra ni Collin Jamestito pantalan nani obra ni Collin. Para itaen mo ka ono tang experience na ong Litoy pagolik na ong Agutayan, doro kapalet.

Sunday, 19 April 2009

LANDING SITE
Na ong pantalan tang Cuyo. May landing site para ong yaten.

Thursday, 16 April 2009

Ka-kuaw!Teba ta Buri ong Villa Fria.

Ka-kuaw...

Pantalan [Togan]By request ni Togan.

Wednesday, 15 April 2009

Aquarium
Narin tang ganingen ang AQUARIUM. Tanira tang manigbakal ta boing yan, ang goy nira buhay-buhay. May main office nira ong Cuyo, oman ipaekel ong Manila. Doro kabarato tang mga barakalen ta, presyong Manila. Animan normal ang itaen mo tang mga tao, maski taga-Villa Fria o Villa Sol, kanya-kanyang bi-bit tang pinamakal nira magalin ong Abagat. Maski ang mga tindan tarin pamakal ta paninda mga anday biyahe ong Cuyo. Na ong buku-buku tang balay da dipunto Tay Piong Laab.

Friday, 10 April 2009

Bukid Massingui

Mandian, don ong binit tang kros ni Jesus ke-deng tang nanay na may ang logod ang babay tang nanay na, asta si Mariang katawa ni Cleopas. Don ka si Maria Magdalena. Pagaita ni Jesus ong ni nanay na ig ong sinagpan nang agmalena ta mo-ya ang ke-deng ka don, ganing tanandia ong nanay na, "Nanay, asia tang ana mo." Oman ganing ka ong sinagpan nang asi, "Tangay, asia tang nanay mo." Ig mimpisa don, si Maria don da ministar ong balay tang sinagpan nang asi. Juan 19:25-27

Ang Bitala Tang Dios
Ba-long Inigoan
WPS 2004