Monday, 25 May 2009

Sunday, 24 May 2009

Tara Magsimba!

Tara magsimba ong ba-long simban ta. Litrato komit January 2009. Na siguro mandian tapos da. Mabael and salamat ong ni Fr. Aguanta.

Thursday, 21 May 2009

Ate KatrinaKatrina Halili, Vane and Via [ang dorwang mola angken ni nibagla]

BIGTIME SI TA'BIAN

JESUS SAVESMay tatang galikarem, nagkabutan ong tatang computer shop si Jesus may si Satan.

Asing doro-doro rang na-type nira.... biglang nag-brownout.

Naiteg pa si Satan. "Aruy, kamalas! Ang kapilay paman ang mag-type."

Pisan ang gerepan si Satan. Piro nabereng tanandia si Jesus cool lang.

Ganing tanandia ong ni Jesus, "Angay maga balewala lamang ong niyo?"

Siminabat si Jesus ang gimod, "JESUS SAVES!"

Wednesday, 20 May 2009

SI TA'BIANMaambeng ang kaldaw tang kapanganan, ta'bian!
Mayo 21

Tuesday, 19 May 2009

Chat Box May 7 - May 18

18 May 09, 20:04
aing_panzkie: andamal c mga kalugudan
18 May 09, 18:09
bucao: good night
18 May 09, 16:17
khaled: moyang koto mga lugod kusmta ra si pantalan ayra
18 May 09, 15:01
togan: magang ita ka..indi ta matako tang goyan ta..hehehe
18 May 09, 14:59
aing_panzkie: nagkailalan ami ka pero indi ami ra matako ang magusoy tang goy
18 May 09, 14:56
aing_panzkie: heehehe! c kalugudan amen pa ong cadlaon

[ipadayon...]

Sunday, 17 May 2009

Mapilay Ig Mabelat?

Lemenget amo ong yen, yamong tanan ang agbelatan ig agpilayan, agod palinawaen amo yan. Magtoman amo ong mga tobolo ig magadal amo ong yen, tenged yo mapinasinsiaeno ig dibabak ta nem. Ong maning don, maenayan amo enged. Tenged madali lamang tomanen tang mga tobolo, ig malakan lamang tang tarakanen ang i-dolo ong nindio. Mateo 11:28-30

Ang Bitala Tang Dios
Ba-long Inigoan
WPS 2004

PALECO-AgutayaPALECO Agutaya
Llavan St., Baragay Bancal
Agutaya, Palawan

Friday, 15 May 2009

Nongapon. Mandiyan. Undamal.

Galenget da tang election.

Telek, may gaisip mong lugod ang karapat-dapat ang magsirbi ong banwa ta?

Sunday, 10 May 2009

W.E.L.C.O.M.E.
WELCOME...

Ang ge-geley ita pa, onopay basa ta tarin?


[wel-co-me]?!?!

Wednesday, 6 May 2009