Monday, 16 July 2012

ABSENTEE VOTING


Nakabetang ong R.A. 9189 na ang tanan ang Pinoy ong abroad ig ang edad ay indi bumabak ong disi-otso ong oras tang eleksiyon ay pwede tarin. Personal dapat ang paning ong Philippine embassy o konsulada ang pinakamalenget. Dapat may passport ig mag-fill up ta Overseas Absentee Voting (OAV) registration form magalin ong COMELEC, may ga-download ong website nira. Ong mga pamagbarko, kailangan ta kopya tang seman's book.

No comments: